Јавна презентација урбанистичког пројекта

27.08.2019.
 

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон)  о р г а н и з у ј е

 

Ј А В Н У  П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

УРЕЂЕЊЕ ЗОНЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ У ПАРКУ СА РЕКРЕАТИВНИМ И УГОСТИТЕЉСКИМ САДРЖАЈЕМ ЗА ОМЛАДИНСКИ СМЕШТАЈ: „ОМЛАДИНСКИ КАМП“ У КАЊИЖИ. 

НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР: 16,17/1 И 17/2 К.О. КАЊИЖА

под бројем пројекта: Е-0619/14 од јуна 2019. године

Број: 350-17/2019-2.

Дана: 27.08.2019.год

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта, одржаће се у трајању од 7 дана, од 03. септембра до 09. септембра 2019. године.

Урбанистички пројекат биће изложен на јавну презентацију у згради општине Кањижа, Главни трг. бр. 1., Кањижа, у канцеларији бр. 7A., сваког радног дана у времену од 8:00 до 12:00 сати.

Урбанистички пројекат ће бити на располагању у дигиталном облику на интернет адреси општине Кањижа (www.kanjiza.rs).

1. Примедбе и сугестије на Урбанистички пројекат, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници општине Кањижа, трг Главни бр. 1., канцеларија бр. 2., у току трајања јавне презентације, најкасније до 09. септембра 2019. год.

2. У складу са одредбама члана 63. Закона о планирању и изградњи надлежни орган је дужан да у року од 3 дана достави комисији за планове урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама са јавне презентације. Комисија за планове дужна је да у року од 8 дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички прокјекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

 

Руководилац одељења за грађевинске и инспекцијске послове

Шафрањ Атила, дипл. инж. шумарстваУрбанистички пројекат

Студија анализе потреба, прописа и услова за изградњу, уређење и опремање угоститељских објеката омладинског центра и кампа у Кањижи