Јавна расправа о Нацрту Одлуке о боравишној такси

14.08.2019.
  

На основу члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 116. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2019) и члана 27. Одлуке о јавим расправама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2019) Општинско веће општине Кањижа на 118. седници одржаној дана 9. августа 2019. године упућује
 
ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на јавној расправи о Нацрту Одлуке о боравишној такси

грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, која се одржава од 21. августа дон 2. септембра 2019. године.

Орган надлежан за давање информација о Нацрту Одлука о боравишној такси је Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе општине Кањижа, особа за контакт је Корнелија Фејстамер.

Примедбе, предлози и мишљења достављају се у писаној форми до 2. септембра 2019. године до 9.30 часова на адресу: Општина Кањижа, Одељење за привреду и локални економски развој, Трг Главни бр. 1, 24420 Кањижа или путем електронске поште, на адресу електронске поште: nella@kanjiza.rs.

Позивају се заинтересовани грађани, представници удружења грађана, представници организација за јавно обавештавање на завршну седницу која се одржава 2. септембра 2019. године у Великој сали зграде Општинске управе општине Кањижа са почетком у 10.00 часова.

Роберт Фејстамер

председник Општинског већаЈавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту Одлуке о боравишној такси

Нацрт Одлуке о боравишној такси

Програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о боравишној такси

Извештај о спроведеној јавној расправи