Обавештење о начину остваривања права пречег закупа државног земљишта у 2020. години

11.07.2019.
 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС”, бр. 16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019), председник општине расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

-              власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и

-              власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Кањижа за 2020. годину, најкасније до дана 31. октобра 2019. године.

Посебно обавештавамо власнике домаћих животиња, да они који имају само животиње у систему уматичења, требају само да предају потврду Пољопривредног факултета – Департман за сточарство из Новог Сада. Остали власници који поседују и животиње у систему уматичења и животиње који нису у систему уматичења, односно ако само поседују животиње који нису у систему уматичења, морају обавезно да се обрате Републичком ветеринарском инспектору ради утврђења броја условних грла посебно за сваку врсту животиња најкасније до 01. септембра 2019. године!

 

Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења

и коришћења пољопривредног земљишта на државној својини1. Јавни позив за остваривање права пречег закупа по основу сточарства и инфраструктуре

2. Формулар Захтева за остваривање права пречег закупа-сточари

3. Формулар Захтева за остваривање права пречег закупа-инфраструктура

4. Изјава -физичко лице -сточарu у вези права пречег закупа за 2020.

5. Изјава -правно лице -сточарu у вези права пречег закупа за 2020.

6. Захтев према ветеринарском инспектору за утвђивање условних грла ради остваривања права пречег закупа у 2020.