Оглас о донетом решењу

13.06.2019.
 

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да:

- Издало решење да за пројекат доградње планираног биогасног постројења објектима погона за палетирање у Мартоношу, која се планира на катастарској парцели топ бр. 3292/6 КО Мартонош, инвеститора Енвигас Бета доо из Сремске Каменице, ул. Војводе Путника бр. 79.  није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Рок за доставу мишљења је 10 дана рачунато од дана објављивања овог огласа односно до 23. јуна. 2019. године

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 5. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.