Додела средстава црквама и верским заједницама

16.05.2019.
  

На основу члана 71. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/2017 пречишћени текст) и члана 8. Правилника о суфинансирању цркава и верских заједница на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/2016) председник општине доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о додели средстава црквама и верским заједницама за 2019. годину

I

            На основу расписаног Конкурса за доделу средстава за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2019. годину и на предлог Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама планирани износ од 1.800.000,00 динара ДОДЕЉУЈЕ СЕ према следећем:

Ред. бр.

Назив и седиште подносиоца пријаве

Назив пројекта

Износ који се тражи од општине

Документација

1.

Српска Православна Црквена Општина Кањижа – Кањижа, Главна 1.

Замена пода у Светом Храму Преображења Господњег у Хоргошу

300.000,00

потпуна

2.

Римокатоличка жупа Анђели Чувари –Кањижа, Школски трг 2.

Свечаност поводом освећења обновљене оргуље

50.000,00

потпуна

3.

Римокатоличка жупа Име Маријино – Мартонош, Мартонош, Трг Слободе бр. 8

Прослава фатимских указања

150.000,00

потпуна

4.

Римокатоличка жупа Обраћање Светог Павла, Кањижа, Мале цркве бр. 3

Поправка и кречење фасаде цркве

900.000,00

потпуна

5.

Римокатоличка жупа Похођење Блажене Дјевице Марије –Адорјан, М. Тита 1

Изградња ограде око цркве

400.000,00

потпуна

 

 

УКУПНО:

1.800.000,00

 

 

 

II

            Додељена средства дозначују се изабраним подносиоцима пријаве из тачке I из средстава буџета општине Кањижа са функције 840 – Расходи верских заједница за 2019. годину, позиција 179, конто 481 – додаци невладиним организацијама.

            Средства ће се изабраним подносиоцима пријаве исплаћивати у складу са динамиком прилива средстава у буџет општине Кањижа за 2019. годину.

III

                Ово решење је коначно.

            По коначности овог Решења са изабраним подносиоцима пријаве закључују се уговори о суфинансирању пројекта.

IV

            Корисници средстава дужни су да најкасније до краја текуће године, поднесу извештај о реализацији пројеката и доставе доказе о наменском коришћењу финансијских средстава Комисији за доделу средстава црквама и верским заједницама.

            Извештај о реализацији пројекта подноси се средстава Комисији за доделу средстава црквама и верским заједницама на Обрасцу бр 2 који је објављен на званичној интернет страници општине.

            Уколико корисник средстава не поднесе извештај о наменски утрошеним средствима са одговарајућом документацијом или Комисија утврди да корисник додељена средства није користио наменски, његова пријава на конкурс за доделу средстава у наредној календарској години неће се разматрати.

V

            Ово Решење објавити на званичној интернет страници општине Кањижа.

                                                                                                       Председник општине

                                                                                                           Роберт Фејстамер

 Решење о додели средстава црквама и верским заједницама за 2019. годину - .doc

Решење о додели средстава црквама и верским заједницама за 2019. годину - .pdf