Листа дефицитарних занимања

10.05.2019.
 

На основу члана 10. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 6/2014) Комисија за студентске стипендије на седници одржаној 9. маја 2019. године утврдила је

ЛИСТУ ДЕФИЦИТАРНИХ ЗАНИМАЊА

за која се додељују студентске стипендије у 2019/2020. години

1.

Комисија за студентске стипендије утврдила је листу дефицитарних занимања у 2019/2020. години, као и број стипендиста за поједину дефицитарну струку на основу исказаних потреба привредних субјеката и у области друштвених делатности на подручју општине Кањижа, података о струкама за које се образују актуелни корисници стипендија из буџета општине Кањижа, узимајући у обзир и раније додељене стипендије од стране општине за конкретна занимања, и то:

Занимање

 

Број стипендија

 

инжењер пољопривредe

1

инжењер графичког инжењерства и дизајна

1

економиста

1

фармацеут

1

професор српског језика као језика средине у одељ. са  наставом на  мађарском језику

1

 

професор енглеског језика (настава на мађарском језику)

1

професор немачког  језика (настава на мађарском језику)

1

професор математике (настава на мађарском језику)

1

дефектолог (настава на мађарском језику)

1

педагог

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ову листу објавити на званичној интернет презентацији општине Кањижа и у локалним средствима информисања.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина                                                              Председник Комисије

Општина Кањижа                                                                                              Саболч Каваи с.р.

Скупштина општине

Комисија за студентске стипендије

Број: 67-39/2019

Дана: 9. 5. 2019. год.

К а њ и ж а