Конкурс за медије

25.04.2019.
  

На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015, 12/2016 - аутентично тумачење), Правилникa о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) и Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката из области jавног информисања у 2019. години бр. 400-115/2019-I од 24.4.2019. године, председник општине Кањижа расписује

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2019. години

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања из буџета општине Кањижа за 2019. годину додељују се у висини од 2.810.000,00 динара.

Средства из претходног става додељују се за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који доприносе

- остваривању и унапређивању јавног интереса у области јавног информисања са приоритетом истинитог, непристрасног, правовременог и потуног информисања грађана општине Кањижа, очувања културног идентитета на територији општине, заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоји културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације;

- остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања припадника националних мањина, и то истинитог, непристрасног, правовременог и потуног информисања на матерњем језику; очувања културног и језичког идентитета и подстицања стваралаштва у свим областима јавног живота припадника националних мањина које живе на територији општине Кањижа.

II  ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на Конкурсу има:

1. издавач медија који је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила код Агенције за привредне регистре, а има седиште, односно производи програмски садржај који је доступан на територији општине Кањижа у трајању од најмање годину дана

2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у регистар медија, има седиште односно производи програмски садржај који је доступан на територији општине Кањижа у трајању од најмање годину дана.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства од општине Кањижа намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела извештај о реализацији пројекта. Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом. Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања са посебним нагласком на коришћење језика који су у службеној употреби на територији општине Кањижа:

1.1. у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

1.2. у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања постављеног циља (могу се утврдити на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс);

1.3. у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда.

2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити;

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:

1. мера у којој пројекат доприноси очувању националног и културног идентитета и jезика националних заједница грађана који живе на територији општине Кањижа;

2. актуелност теме (европске интеграције, заштита животне средине, корупција, сиромаштво, говор мржње, проблем наталитета, итд.);

3. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: младих, економски и социјално угрожених друштвених група, жена, старих, припадника ЛГБТ популације,  итд.;

4. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености;

5. оригиналност теме.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката остваривања, унапређивања и подизања квалитета информисања припадника националних мањина су:

1. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређивању права на информисање припадника националних мањина који живе на територији општине Кањижа на матерњем језику

2. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу стваралаштва у области културног и језичког идентитета националних мањина које живе на територији општине Кањижа

3. оригиналност теме.

IV  РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања на интернет страници општине Кањижа. Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса. Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава  достави по окончању пројекта, а најкасније до 15.01.2020. године.

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на Конкурсу достави у једном примерку. Образац је доступан и на интернет страни општине Кањижа.

Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;

2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила код Агенције за привредне регистре;

3. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

4. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

5. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате општини Кањижа. Уз предлог за чланове комисије доставља се кратка биографија предложеног лица. Предлоге слати до закључења Конкурса.

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се и на интернет страни општине Кањижа и у локалним средствима информисања, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса. Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страни општине Кањижа www.kanjiza.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми. Конкурсни материјал се не враћа. Пријаве које стигну по истеку рока за доставу пријаве или поднете на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу: Општина Кањижа, Главни трг бр. 1, 24420 Кањижа, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања“. Додатне информациjе се могу добити радним даном од 08.00 до 14.00 часова на телефон: 024/873-249.


Република Србија

Аутономна покрајина Војводина                                                                       Председник општине

Општина Кањижа                                                                                                  Fejsztámer Róbert

Председник општине                                                                                          (Роберт Фејстамер)

Број: 400-115/2019-I

Дана: 25. априла 2019. године

Кањижа

 Oдлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката из области jавног информисања у 2019. години

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2019. години (.PDF)

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2019. години (.doc)

Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Буџет пројекта

Образац за наративни и финансијски извештај

Образац за финансијски део извештаја

Закључак

Решење о образовању Комисијe за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Решење о расподели средстава за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2019. години