Конкурс за посебне програме у области спорта

07.02.2019.
 

На основу члана 13. став 3. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 13/2018) и члана 21. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2018) председник општине Кањижа уз сагласност Општинског већа општине Кањижа од 6.2.2019. године, расписује

Ј А В Н И    П О З И В

за финансирање посебних  програма за  потребе  и интересе грађана  у области спорта у општини Кањижа  из буџета општине Кањижа у 2019. години

Одлуком о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 18/2018) планирана су средства за финансирање посебних програма  у области спорта  у износу од  700.000,00 динара.

Средства су обезбеђена Одлуком о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2018) у оквиру раздела 4; глава 1; програм 14 – Развој спорта и омладине; програмска активност – 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима; функционална класификација 810; економска класификација 481; позиција 183.

1. НОСИЛАЦ  ПРОГРАМА

Носилац програма мора да:

 - буде регистрован у складу са Законом о спорту (у даљем тексту: Закон);

- буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;

- искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;

- има седиште на територији општине, и своју делатност обавља на територији општине најмање годину дана;

- је директно одговоран за припрему и извођење програма; 

- испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;

- је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;

- располаже капацитетима за реализацију програма;

- буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.

Носилац програма не може да:

- буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

- има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализовању програма и пребацивања (уплате) средстава из буџета општине на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

- буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

2. ПРОГРАМИ  КОЈИ  СЕ  ФИНАНСИРАЈУ

Из буџета општине Кањижа финансирају се следећи посебни програми:

1.            обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;

2.            делатност организација у области спорта чији је оснивач општина;

3.            унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;

4.            спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);

5.            рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник општина и спортских објеката у својини општине кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта.

3.  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријаве  се подносе у штампаном облику на обрасцу  пријаве  (Образац ПП 1 - Предлог посебних програма за тачке 1.-4., апл. формулар С1 за тачку бр. 5 ) који чини прилог  јавног позива, предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа или се доставља  путем поште на адресу: Општина Кањижа, Главни  трг бр. 1, 24420 Кањижа, са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2019. ГОДИНУ“.

4. РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ   ПРИЈАВА  И  ОДЛУЧИВАЊЕ  ПО   ПРИЈАВАМА

Јавни позив је отворен до 18.2.2019. године и објављује се на огласној табли општинске управе, званичној интернет страни општине и у локалним медијима.

Датум обавештавања носиоца програма о одобреним програмима је 1.3.2019. године.

Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана од завршетка реализације програма достави Комисији завршни (коначни) извештај о реализацији програма, са фотокопијама комплетне документације о утрошку средстава, означене на начин који је доводи у везу са одређеном врстом трошкова из финансијског плана програма, оверене сопственим печатом.

Додатне информације у вези јавног позива  могу се  добити на телефон 064-806- 2158 Ела Добо.

Неблаговремене  и  непотпуне   пријаве  се  неће разматрати.

Председник општине Кањижа:
Роберт Фејстамер

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина                                                 
Општина Кањижа                                                                                                  
Председник општине
Број: 400 - 27 /2019-I
Дана: 7.2.2019. године
КањижаЈавни позив за финансирање посебних програма за потребе и интересе грађана у области спорта у општини Кањижа из буџета општине Кањижа у 2019. години (.PDF)

Јавни позив за финансирање посебних програма за потребе и интересе грађана у области спорта у општини Кањижа из буџета општине Кањижа у 2019. години (.doc)

Апликациони формулар Ц1 за доделу бесплатних термина у Спортско-рекреативном центру (у згради некадашњег Општинског савеза за спортску рекреацију „Партизан“)

Пријава на јавни позив за финансирање посебног програма у области спорта