Закључак о спровођењу јавне расправе

12.12.2018.
 

На основу члана 4. Одлуке о начину спровођења јавне расправе  („Службени  лист општине Кањижа”, бр. 18/2017)  и предлога Одељења за финансије и буџет и Одељења за локалну пореску  администрацију Општнске управе општине Кањижа Општинско веће општине  Кањижа на 95. седници донело је

З А К Љ У Ч А К
о спровођењу јавне расправе

1. Јавна расправа се спроводи о:
- Нацрту Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину
- Нацрту Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама и
- Нацрту Одлуке о изменама Одлуке о општинским административним таксама
2. Јавна расправа траје од 12.12. до 18.12.2018. године
3. Јавна расправа се организује 18.12.2018. године у Великој сали  зграде Општинске управе општине Кањижа са почетком у 10.00 часова.    
Нацрт одлуке и закључак о споровођењу јавне расправе се истичу на интернет страни општине Кањижа (www.kanjiza.rs)  и огласним таблама месних заједница
4. О организовању јавне расправе електронским путем се обавештавају: чланови општинског већа, председници одборничких група и одборници који нису чланови одборничких група.
5. У име општине Кањижа предлоге аката образлажу Тамаш  Пакаи, руководилац Одељења за финансије и буџет, Бранислав Терзић,  руководилац Одељења за локалну пореску администрацију и Атила Каса,  руководилац  Одељења за општу управу и заједничке послове.
6. Предлози се достављају у писаној форми до 18.12.2018. године, преко писарнице Општинске управе општине Кањижа, на адресу: Општина Кањижа, Одељење за  финансије и буџет, Трг Главни бр. 1, 24420 Кањижа или путем електронске поште, на адресу електронске поште: ptamas@kanjiza.rs
 
Заменик председника Општинског већа
Небојша Ракић

Нацрт Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину
Нацрт Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Нацрт Одлуке о изменама Одлуке о општинским административним таксама

Извештај о спроведеној јавној расправи