Јавни оглас за отуђење непокретности

18.10.2018.
 

На основу члана 99. став 1 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 19 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), члана 16 Одлуке о поступку, условима и начину располагања грађевинским земљиштем у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 119/15, 25/16 и 18/17), и  члана 3. Одлуке о о покретању поступка за отуђење непокретности уписане у ЛН бр. 5814 КО Кањижа парц. бр. 1811/18 из јавне својине општине Кањижа, објављивањем јавног огласа за прикупљање писмених понуда 02-325/2018-I/Б од дана 27.09.2018. године, Комисија за грађевинско земљиште у јавној својини општине Кањижа објављује

 

Ј А В Н И    О  Г  Л  А  С

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БРОЈ 5814 К.О. КАЊИЖА ПАРЦ.БР. 1811/11 К.О. КАЊИЖА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ПРИКУПЉАЊЕМ  ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

1.ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Предмет јавног огласа је прикупљање писмених понуда за отуђење 1/1 дела непокретности уписане у ЛН бр. 5814, КО Кањижа, парцела бр. 1811/18 коју чини грађевинска парцела без објекта укупне површине од 129 m².

Према Плану генералне регулације насеља Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 6/2013) катастарска парцела бр. 1811/18 к.о. Кањижа се налази у грађевинском подручју насеља Кањижа у блоку 6 који је намењен породичном становању са пословањем, предметна парцела има приступ јавној површини, ул. Уска и иста може егзистирати као башта, врт или сл., а због величине парцеле изградња објекта на истој није могућа.

 

2. ПОЧЕТНА ЦЕНА ПО КОЈОЈ СЕ НЕПОКРЕТНОСТ ОТУЂУЈЕ

Тржишна вредност непокретности из тачке 1. ове одлуке која је истовремено почетна цена по којој се предметна непокретност отуђује износи 133.515,00 динара и иста  је утврђена на основу обавештења о процени тржишне вредности земљишта бр. 214-464-08-00010/2018 од 15.08.2018. године Министарства финансија, Пореске управе, Филијала Суботица.

Критеријум за оцењивање и избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене која не може да буде нижа од почетне цене из претходног става.

Исплата цене се врши једнократно, у року од 30 дана од дана доношења одлуке о отуђењу непокретности која је предмет овог огласа.

 

3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају сва заинтересована правна и физичка лица која уплате депозит, а која лица испуњавају услове огласа.

 

3.1. Висина и начин полагања депозита

Понуђач је у обавези да уплати депозит у висини од 10% од почетне цене.

Полагање депозита врши се уплатом на рачун примаоца: Општина Кањижа, бр. рачуна 840-822804-75 који се води код Управе за трезор, бр. модела: 97, позив на број: 38-214, шифра плаћања: 290, сврха уплате: депозит за учешће у поступку отуђења непокретности (Парц. бр. 1811/18 к.о. Кањижа).

Лицу са којим се закључи уговор о отуђењу износ депозита се урачунава у износ купопродајне цене.

Уколико лице која буде изабрано као најповољнији понуђач у поступку отуђења одустане од закључења уговора о  отуђењу губи право на повраћај депозита.

Осталим понуђачима чија понуда није прихваћена уплаћени износ депозита се враћа у року од 15 дана од дана доношења одлуке о отуђењу непокретности.

 

4. САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Понуде се подносе на обрасцу који се налази у прилогу овог огласа.

Понуда правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз понуду правног лица се прилаже извод из АПР-а не старији од 3 месеца и потврда о пореском идентификационом броју.

Понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, матични број и број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју. Физичко лице доставља и фотокопију личне карте подносиоца понуде.

Уз понуду се прилаже и доказ о уплати депозита и доказ о броју текућег рачуна понуђача.

Понуда мора да садржи и висину понуђене купопродајне цене изражену у динарима и иста мора бити већа од почетног износа из јавног огласа.

У прилогу понуде доставља се пуномоћ која мора бити оверена од стране надлежног органа ако понуду подноси заступник подносиоца понуде.

 

5. НАЧИН, МЕСТО И ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Понуде са комплетном документацијом подносе се у затвореној коверти, поштом или лично на адресу: Општина Кањижа, Трг Главни бр. 1, 24420 Кањижа, са назнаком: „Не отварај - Понуда за отуђење непокретности (Парц. бр. 1811/18 к.о. Кањижа)“. 

На полеђини коверте је потребно видљиво назначити назив, адресу и број телефона понуђача и име контакт особе.

Рок за достављање понуда је 19.11.2018. године, до 12,00 часова.

Благовременим се сматрају све понуде које стигну на адресу продавца најкасније до 19.11.2018. године до 12.00 часова (без обзира на начин достављања).

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је предвиђено јавним огласом или су подаци дати супротно објављеним условима.

Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити узете у разматрање.

 

6. МЕСТО И ВРЕМЕ УВИДА У ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ВЕЗИ СА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА СЕ ОТУЂУЈЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ

Непосредан увид у документацију у вези непокретности која је предмет отуђења заинтересована лица могу остварити од дана објављивања овог огласа, сваког радног дана, у времену од 9.00 до 12.00 часова у Кањижи, Трг Главни бр. 1, канцеларија бр. 10, зграда Општинске управе општине Кањижа, до 16.11.2018. године до 12.00 часова. 

 

7.  СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

Поступак прикупљања понуда за отуђење непокретности из тачке 1. спроводи Комисија за грађевинско земљиште у јавној својини општине Кањижа именована Решењем Општинског већа општине Кањижа бр. 02-11/2016-I/Ц од 15.11.2016. године и Решењем Општинског већа општине Кањижа бр. 02-290/2017-I/Ц од 14.09.2017. године (у даљем тексту: Комисија).

Отварање приспелих понуда извршиће се комисијски.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ купопродајне цене, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ за купопродајну цену да у року од три дана од дана пријема позива доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом купопродајне цене у односу на претходно дату понуду, које ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача. Уколико понуђачи су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши но слободном уверењу.          

Отварање писаних понуда извршиће се  19.11.2018. године у 12.15 часова у Кањижи,  Трг Главни бр. 1, канцеларија бр. 10, зграде Општинске управе општине Кањижа.

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења Комисији.

Записник о отварању понуда уручује се присутним представницима понуђача лично, а осталима се доставља у року од три дана од дана отварања писаних понуда.

Након проведеног поступка прикупљања понуда на предлог Комисије одлуку о отуђењу непокретности доноси Скупштина општине Кањижа, која одлука се доставља свим учесницима у поступку прикупљања понуда.

Изабрани понуђач је дужан да у року од 30 дана од дана доношења одлуке Скупштине општине Кањижа закључи уговор о отуђењу,  који у име Општине Кањижа закључује преседник општине. До дана закључења уговор о отуђењу, изабрани понуђач је дужан исплатити купопродајну цену.           

Рок за закључење уговора о отуђењу је најкасније у року од 30 дана од дана доношења одлуке о отуђењу.

 

Председник Комисије

Атила КасаОдлука о покретању поступка за отуђење непокретности уписане у ЛН бр. 5814 КО Кањижа парц. бр. 1811/18 из јавне својине општине Кањижа, објављивањем јавног огласа за прикупљање писмених понуда

Образац пријаве са понудом за учешће у поступку за отуђење непокретности парц. Бр.1811/18 уписане у ЛН бр. 5814 к.о. Кањижа у јавној својини општине Кањижа прикупљањем писмених понуда