Конкурс за партиципацију путних трошкова средњошколаца

28.08.2018.
  

На основу члана 4. Одлуке о партиципирању путних трошкова редовних ученика средњих школа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 18/2014) председник општине Кањижа расписује конкурс за остваривање права на партиципирање путних трошкова редовних ученика средњих школа.

Право на партиципирање путних трошкова има сваки редован ученик средње школе који испуњава следеће услове:

1. да је редован ученик средње школе

2. да има пребивалиште на територији општине Кањижа.

Право на партиципирање путних трошкова остварује се до краја другог полугодишта школске 2018/2019. године.

За остваривање права ученик подноси следећу документацију:

1. Захтев за признавање права (који се попуњава у Услужном центру)

2. Потврду школе да је редован ученик средње школе

3. Фотокопију личне карте ученика или фотокопију личне карте једног од родитеља или старатеља.

Ученик који је корисник права на дечији додатак или права на сталну новчану помоћ, треба да прилаже и:

1. Фотокопију правоснажног решења о признатом праву на дечији додатак или

2. Фотокопију правоснажног решења о признатом праву породице на сталну новчану помоћ.

Ученици подносе захтев са наведеном документацијом од 29. 08. 2018 до 11. 09. 2018. године Одељењу за општу управу и друштвене делатности, у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа (канцеларија бр. 2, зграда Скупштине општине Кањижа, Главни трг бр. 1.) или службенику месне канцеларије у насељима општине Кањижа.

Конкурс је отворен од  29.08. 2018. до 11. 09. 2018. године.

               Текст конкурса

Захтев за признавање права на партиципацију путних трошкова редовних ученика средњих школа за школску 2018/2019. годину