ОДЛУКА о избору пројеката у области културе који се финансирају из буџета општине Кањижа у 2018. години

21.06.2018.
 

На основу члана 7. и  9. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, бр. 105/16), члана 71. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) и одредаба Одлуке о буџету општине Кањижа за 2018. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/17 и 4/18), на основу предлога Комисије за доделу средстава у области културе, Председник општине Кањижа донео је

 

О  Д  Л  У  К  У
о избору пројеката у области културе који се финансирају из буџета општине Кањижа у 2018. години

I

 ОДОБРАВА СЕ  исплата средстава за финансирање пројеката у области културе из буџета општине Кањижа за 2018. годину у укупном износу од 2.000.000,00 динара, према следећем:

 

Области

Подносилац пројекта

Назив пројекта

Износ

  1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);

--

--

--

2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);  

Камерни хор „Cantilena“, Кањижа

Припрема и организација хорских концерата

80.000

„Пријатељи хармонике“  Кањижа

„Бисери композиција за хармоникашки оркестар” (45. јубиларни концерт)

50.000

Удружење грађана – Уметничка радионица „Кањишки круг“

23. Кањишки џез фестивал

50.000

Омладинско и културно удружење „Wemsical Serbia“ Кањижа

Озвучење музичког програма 5. Фестивала Млина

----

3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;

Удружење „Војвођански ликовни круг“ , Кањижа

Кањижа – очима сликара

30.000

4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);

Позоришни колектив „Gondolat-Jel“, Кањижа

Реализација представе Позоришног колектива „Гондолат-Јел” под радним насловом „Оно што нема”

70.000

5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);

Српско аматерско културно уметничко друштво „Свети Сава“, Кањижа

Месец српске културе и традиције у Кањижи

280.000

Фолклорно плесно друштво „Тиса“, Кањижа

Серијал програма за пренос традиције

200.000

Уметничко удружење „Streamlet“ Кањижа

STREAMLET летњи серијал програма, рези­денцијски програми и плесна радионица

30.000

6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

--

--

--

7) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;   

Удружење грађана – Филмска радионица „Cinema“, Кањижа

Фестивал војвођанских мађарских филмова

--

8) дигитално стваралаштво и мултимедији;

--

--

--

9) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.)

МКУД „Bartók Béla“, Хоргош

Годишњи трошкови функционисања МКУД „Bartók Béla” Хоргош

220.000

КУД „Petőfi Sándor“, Трешњевац

Дани чувања традиције - Трешњевaц

170.000

КУД „Jókai Mór“, Мале Пијаце

Серијал приредаба „Дани културе”

170.000

МКУД „Ozoray Árpád“, Кањижа

Неговање традиције везом и песмама

160.000

КУД „Братство“, Мартонош 

Активности за чување традиције 2018

70.000

Завичајно удружење жена и младих – Етнокућа „Звучара“, Ором

Спретне руке у Орому

120.000

Културно-уметничко друштво „Плава Тиса“, Адорјан

Суфинансирање традиционалних манифестација

100.000

КУД „Бели багрем“ , Тотово Село

Међународни сусрет фолклорне музике у Тотовом Селу 2018

70.000

КУД „Petőfi Sándor“, Ором

Дани доживљаја у Орому

60.000

КУД „Златно класје“, Долине

Традиција Долина

70.000

 

 

Укупно:

2.000.000

 

 

II

Са изабраним подносиоцима пријаве из тачке I ове Одлуке закључује се уговор о суфинансирању пројеката у култури.

 

III

Обавезује се организациона јединица Општинске управе надлежна за општу управу и заједничке послове да сачини уговоре о суфинансирању пројеката у култури са изабраним подносиоцима пријаве из тачке I ове Одлуке.

IV

Одлуку доставити учесницима Јавног конкурса и објавити на званичној интернет страни општине Кањижа.

 

 

 

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина                                                              Председник општине Кањижа

Општина Кањижа                                                                                            Роберт Фејстамер

Председник општине Кањижа                                                                     

Број:  400-127/2018-I/A

Дана: 19. јуни 2018. год.

Кањижа

 ОДЛУКА о избору пројеката у области културе који се финансирају из буџета општине Кањижа у 2018. години