Именовање комисије за избор пројеката јавног информисања

15.06.2018.
 

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), 19-22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/2016 и 8/2017) и члана 71. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен текст) председник општине доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о образовању Комисијe за избор пројеката у области јавног информисања

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за избор пројеката у области јавног информисања поднетих на Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2018. години на територији општине Кањижа (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

- Кристијан Такач, новинар, Радио-телевизија Војводине

- Иштван Бенчик, новинар, члан, Удружење мађарских новинара Војводине

- Жофиа Барток, новинар, Панон РТВ Суботица.

II

Комисија на првој седници бира председника Комисије.

Председник комисије координира рад комисије и води седнице.

III

Задатак Комисије је да:

- сваки члан комисије независно изврши стручну оцену за сваки пројекат који је стигао на Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2018. години, по сваком од критеријума

- да за сваки пројекат који се разматра сачини образложење у коме ссе наводе разози за прихватање или неприхватање пројекта

- да размотри мишљење националног савета националне мањине

- да сачини предлог о расподели средстава са образложењем и достави исти председнику општине Кањижа.

IV

Рок за извршење задатка из тачке III овог решења је 7 дана од дана објављивања овог решења.

V

Административно-техничке послове за Комисију обавља Ливиа Вранић Варади, саветник у Општинској управи општине Кањижа.

VI

Председник и чланови Комисије  имају право на накнаду за учешће у раду на седницама комисије у висини од 1.000,00 динара.

Обрачун накнаде из претходног става врши се на основу листе присутности на седници Комисије коју оверава председник Комисије, а накнада се исплаћује дознаком на текући рачун председника и чланова Комисије.

Председнику и члану Комисије који не присуствује седници Комисије не припада накнада из става 1. ове тачке.

Председнику и члану Комисије чије је место пребивалишта ван седишта општине Кањижа припада накнада за трошкове превоза за долазак на седнице Комисије.

Накнада трошкова превоза признаје се у висини цене путне карте за превоз у јавном саобраћају на датој релацији.

Накнада за учешће у раду и накнада трошкова превоза председнику и члановима Комисије исплаћује се на терет средстава буџета општине Кањижа.

VII

Ово Решење објављује се на веб сајту општине Кањижа.

 

О б р а з л о ж е њ е

Одредбама члана 24. став 1. Закона о јавном информисању и медијима  прописано је да оцену  пројеката за производњу медијских садржаја поднетих на конкурс врши стручна комисија од три или пет чланова, док је у ставу 3. истог члана прописано да чланове стручне комисије из става 1. овог члана именује руководилац органа који је расписао конкурс и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију. Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају законом предвиђене услове, а одлука о именовању се објављује се на веб-сајту органа који расписује конкурс за доделу средстава.

Одредбама члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/2016 и 8/2017), између осталог је прописано да руководилац органа, који је расписао конкурс, решењем именује стручну Комисију за оцену пројеката поднетих на Конкурс, са задатком да сачини предлог о додели средстава са образложењем.

Одредбама члана 24. став 4. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), и одредбама члана 21. став 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/2016 и 8/2017), између осталог је прописано да се већина чланова Комисије именује на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји, а сходно члану 22. став 1. истог Правилника, Комисија на првој седници бира председника Комисије.

Председник општине Кањижа расписао је Јавни конкурс бр. 400-125/2018-I/A од 26.03.2018. године за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2018. години који је садржао позив новинарским и медијским удружењима, као и медијским стручњацима заинтересованим за чланство у Комисији за  избор пројеката производње медијских садржаја која предлаже расподелу средстава. По истеку рока за доставу предлога за чланове Комисије који је утврђен Јавним конкурсом, односно до 15.04.2018. године ни новинарска и медијска удружења, ни медијски стручњаци нису доставили пријаву за чланство у Комисији за избор пројеката у области јавног информисања.

Одредбама члана 21. став 7. истог Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/2016 и 8/2017), прописано је да уколико предлози за чланове комисије не буду достављени у прописаном року, руководилац органа који је расписао конкурс сам именује чланове комисије из реда независних стручњака за медије и медијских радника, те је сагласно наведеном председник општине донео је решење као у диспозитиву.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина                                                          Председник општине

Општина Кањижа                                                                                       Роберт Фејстамер

Председник општине

Број: 400-125/2018-I/A

Дана: 15.06.2018. године

КањижаЗакључак

Решење о образовању Комисијe за избор пројеката у области јавног информисања