Јавни оглас за отуђење дела непокретности

11.06.2018.
 

На основу члана 27. став 10.  Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16 и 113/17), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник“, бр. 16/18), члана 13 Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/12, 21/12 - исправка, 16/13  и 9/17)  и  члана 7. Одлуке о покретању поступка за отуђење дела непокретности уписане у ЛН бр. 6173 к.о. Кањижа из јавне својине општине Кањижа 02-218/2018-I/Б од дана 31.05.2018. године, Комисија за спровођење поступка за отуђењe непокретности објављује

Ј А В Н И    О  Г  Л  А  С

ЗА ОТУЂЕЊЕ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БРОЈ 5814 К.О. КАЊИЖА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ПРИКУПЉАЊЕМ  ПИСМЕНИХ ПОНУДА

1. ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Предмет јавног огласа је прикупљање писмених понуда за отуђење ½ дела непокретности под парц.бр. 995/3 уписане у ЛН бр. 6173 к.о. Кањижа, из јавне својине општине Кањижа, која се налази на адреси Болманска бб, у Кањижи, коју чини: земљиште под зградом и другим објектом од 209 m², укупне површине од 209 m², на којој се налази породична стамбена зграда (објекат бр. 1).

Непокретност из претходног става отуђује се у складу са чланом 5. став 1. Закона о промету непокрености („Службени гласник РС“, бр. 93/14, 121/14 и 6/15), под теретом права прече куповине у корист Берта Дијане из Кањиже ул. Дурмиторска бр. 21 и Гојков Синише из Кањиже ул. Маршала Тита бр. 6, као сувласника са уделом од по ¼ - ¼ дела на предметној непокретности.Јавни оглас за отуђење дела непокретности уписане у ЛН борј 5814 к.о. Кањижа из јавне својине општине Кањижа прикупљањем писмених понуда

Образац понуде