Додела средстава црквама и верским заједницама

22.05.2018.
  

На основу члана 71. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/2017 пречишћени текст) и члана 8. Правилника о суфинансирању цркава и верских заједница на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/2016) председник општине доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о додели средстава црквама и верским заједницама за 2018. годину

I

На основу расписаног Конкурса за доделу средстава за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2018. годину и на предлог Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама планирани износ од 1.800.000,00 динара ДОДЕЉУЈЕ СЕ према следећем:

Ред. бр.

Назив и седиште подносиоца пријаве

Назив пројекта

Износ који се тражи од општине

Документација

1.

Српска Православна Црквена Општина Кањижа – Кањижа, Главна 1.

Наставак радова на обнови Светог Храма Св. Oца Николе у Мартоношу

800.000,00

потпуна

2.

Римокатоличка жупа Анђели Чувари –Кањижа, Школски трг 2.

Обнова оргуље

600.000,00

потпуна

3.

Римокатоличка жупа Свети Јосип радник – Тотово Село, Тотово Село, Кошутова бр. 4

Обнова парохије

300.000,00

потпуна

4.

Римокатоличка жупа Име Маријино – Мартонош, Мартонош, Трг Слободе бр. 8

Замена столарије парохије

100.000,00

потпуна

 

 

УКУПНО:

1.800.000,00

 

 

II

Додељена средства дозначују се изабраним подносиоцима пријаве из тачке I из средстава буџета општине Кањижа са функције 840 – Расходи верских заједница за 2018. годину, позиција 179, конто 481 – додаци невладиним организацијама.

Средства ће се изабраним подносиоцима пријаве исплаћивати у складу са динамиком прилива средстава у буџет општине Кањижа за 2018. годину.

III

Ово решење је коначно.

По коначности овог Решења са изабраним подносиоцима пријаве закључују се уговори о суфинансирању пројекта.

IV

Корисници средстава дужни су да најкасније до краја текуће године, поднесу извештај о реализацији пројеката и доставе доказе о наменском коришћењу финансијских средстава Комисији за доделу средстава црквама и верским заједницама.

Извештај о реализацији пројекта подноси се средстава Комисији за доделу средстава црквама и верским заједницама на Обрасцу бр 2 који је објављен на званичној интернет страници општине.

Уколико корисник средстава не поднесе извештај о наменски утрошеним средствима са одговарајућом документацијом или Комисија утврди да корисник додељена средства није користио наменски, његова пријава на конкурс за доделу средстава у наредној календарској години неће се разматрати.

V

Ово Решење објавити на званичној интернет страници општине Кањижа.

 

Председник општине

Роберт ФејстамерРешење о додели средстава црквама и верским заједницама за 2018. годину - .doc

Решење о додели средстава црквама и верским заједницама за 2018. годину - .PDF