Јавни оглас за спортске стипендије

23.03.2018.
  

На основу члана 7. Одлуке о спортским стипендијама („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2013 и 4/2018) председник општине Кањижа дана 22.03.2018. године расписује

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

за доделу стипендија спортистима у 2018. години

 

Јавни оглас се расписује за доделу стипендија спортистима у 2018. години из буџета општине Кањижа у износу од 870.000,00 динара.

УСЛОВИ

Право на спортску стипендију имају чланови спортских организација у општини Кањижа, по свим категоријама спортских грана, који стекну статус младог талентованог спортисте аматера.

Кандидате за статус младог талентованог спортисте аматера, предлажу спортске организације, по основу категоризације спортиста Спортског савеза Србије и Олимпијског комитета Србије и резултата рада, диплома и захвалница остварених у протеклој години.

Услови за остваривање права на стипендију:

Млади талентовани спортиста аматер може добити стипендирање за спортско усавршавање ако су испуњени следећи услови:

            1. да је у питању спортиста аматер;

            2. да је спортиста држављанин Републике Србије;

            3. да има пребивалиште на територији општине Кањижа;

            4. да у текућој години није добио стипендију од других нивоа власти у Републици Србији;

            5. да је спортиста у текућој години рангиран у складу са чланом 139. и чланом 140. став 2. Закона о спорту;

            6. да га његова спортска организација предложи за добијање стипендије;

            7. да се у текућој години и даље бави спортским активностима у спортским организацијама у општини Кањижа;

            8. да има од 15 до 23 година;

            9. да у текућој години има статус ученика и да је у претходној школској години остварио минимално врло добар успех или да је завршио средњу школу са минимално врло добрим успехом, за спортисте који су средњој школи;

            10. да му је утврђена здравствена способност за обављање спортских активности у складу са законом;

            11. да поштује антидопинг правила прописана Законом о спречавању допинга у спорту;

            12. да је његово понашање на спортским теренима и изван њих у складу са спортским духом и фер-плејом.

            Право на стипендију престаје спортисти престанком испуњавања услова из става 1. овог члана.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Конкурсна документација садржи:

- образац пријаве (Образац СП-1);

- потврду да је кандидат члан спортске организације, која је члан Спортског савеза општине Кањижа, и да тамо и тренира;

- фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- потврду школе коју похађа да из владања има оцену најмање „врло добар“ или фотокопију сведочанства као доказ;

- фотокопију текућег рачуна пунолетног кандидата;

- фотокопију текућег рачуна родитеља малолетног кандидата;

- изјаву пунолетног лица- кандидата да није корисник спортске стипендије код других организација, установа и институција (Образац I-1);

- односно изјаву родитеља/ старатеља малолетног кандидата да није корисник спортске стипендије код других организација, установа и институција (Образац I-2);

- фотокопију личне карте пунолетног кандидата или изјаву родитеља/ старатеља о пребивалишту малолетног кандидата (Образац I-3).

По расписаном конкурсу за спортске стипендије, спортски клубови чланови Спортског савеза општине Кањижа, подносе предлоге у утврђеном року, највише за два кандидата.

Сем прописаних образаца, спортски клубови достављају доказе у писаној форми у виду билтена, диплома, захвалница, спискова савеза или документа којим потврђују статус спортисте.

Пријаве на конкурс се подносе Комисији на обрасцу пријаве која чини саставни део ове Одлуке и конкурсне документације.

Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ПРИЈАВА 

Критеријуми

Максимални број бодова

1. А. Олимпијски спортови

5

    Б. Неолимпијски спортови

3

2. Чланство у репрезентацији  Републике Србије

 

    А. Олимпијски спортови

4

    Б. Неолимпијски спортови

2

2/a. Најбољи пласман са репрезентацијом (прво, друго, треће место)

 

    А. Олимпијски спортови

1

    Б. Неолимпијски спортови

1

3. Највећи постигнути резултат у претходној години на званичним домаћим првенствима (Првенство Војводине, Првенство Србије)

 

   А. Прво место

3

   Б. Друго место

2

   Ц. Треће место

1

4. Проглашени таленти Покрајинског секретаријата за спорт и омладину    

2

5. Учешће на школским олимпијадама, побољшање резултата у односу на прошлу годину, мишљење тренера, мишљење школе 

1

Максимално

16

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног огласа на званичној интернет презентацији општине Кањижа.

Обрасци су доступни на интернет страни www.kanjiza.rs.

Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореним ковертама у наведеном року, Комисији за доделу стипендија спортистима, са назнаком „За спортске стипендије – не отварај“, а преко Услужног центра Општинске управе општине Кањижа, Кањижа, Главни трг бр. 1. 

Јавни оглас се објављује на огласној табли Општинске управе општине Кањижа, у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној презентацији општине Кањижа.Јавни оглас за доделу стипендија спортистима у 2018. години - .DOC

Јавни оглас за доделу стипендија спортистима у 2018. години - .PDF

Пријава за доделу стипендија спортистима