Закуп стана у јавној својини

15.11.2017.
  

На основу члана 13. Одлуке о располагању становима општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2017) Комисија за стамбена питања именована решењем председника општине бр. 02-142/2017-I/A,  дана 14.11.2017. године расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА БР. 2 У УЛ. ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА БР. 28
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. Подаци о стану

У закуп се издаје неетажирани стан бр. 2 који се налази у Кањижи, ул. Јована Јовановића Змаја бр. 28, уписан у ЛН бр. 5814 к.о. Кањижа, парцела бр. 1099, са површином од 34,50 м², који се састоји од предсобља, купатила, оставе и једне собе.

2. Право учешћа на конкурсу имају лица под условом:

                - да су без стана

                - доказ о пребивалишту на територији општине Кањижа најмање три године непрекидно пре објављивања конкурса

                - да су држављани Републике Србије

                - да су корисници новчане социјалне помоћи.


3. Пријава на конкурс

Пријава на конкурс подноси се на обрасцу - Прилог бр. 1 овог огласа.

Пријава обавезно садржи:

-              попуњену и потписану пријаву - Прилог бр. 1

-              доказ о држављанству Републике Србије

-              доказ о пребивалишту на територији општине Кањижа најмање три године непрекидно пре објављивања конкурса – фотокопија личне карте

-              доказ о томе да подносилац пријаве односно члан њеног домаћинства нема у својини други стан на територији Републике Србије (РГЗ)


4. Услови закупа

Закупнина се одређује на основу обрачуна сагласно Упутству о начину утврђивања закупнине („Сл. гласник РС“ бр. 27/97, 43/2001, 28/2002 и 82/2009), обрачун закупнине се врши у фиксном динарском износу, за прву односно другу половину календарске године и плаћа се најкасније до 15. у текућем месецу за претходни месец.

Висина месечне закупнине је 2.945,00 динара,

Закупац - корисник права на новчану социјалну помоћ остварује право на умањену закупнину, с обзиром на висину месечног прихода породичног домаћинства према следећем:

-              приходи до 10.000 динара – 10% од пуног износа закупнине

-              приход од 10.000 до 15.000 динара – 25% од пуног износа закупнине

-              приходи 15.000 до 20.000 динара – 50% од пуног износа закупнине

-              приходи 20.000 до 30.000 динара – 75% од пуног износа закупнине.

Уколико месечни приход породичног домаћинства прелази  30.000 динара закупац – корисник права на новчану социјалну помоћ плаћа пун износ закупнине утврђен сагласно одредбама члана 18. Одлуке о располагању становима општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2017).

Уговор о закупу закључује се на одређено време до 5 година, с правом на раскид уговора о закупу под уловима утврђеним уговором о закупу.
 
5. Пријављивање на конкурс

Пријаве са документацијом подносе се у затвореној коверти поштом или лично на адресу: Општина Кањижа, Главни трг бр.1, 24420 Кањижа, са назнаком: „Не отварај - Пријава за закуп стана бр. 2, у ул.  Змај Јована Јовановића“.  На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача, као и име контакт особе.

Рок за достављање понуда је 22.11.2017. године, до 12,00 часова.

Благовременом се сматра пријава које стигне на адресу закуподавца најкасније до 22.11.2017. године до 12,00 часова (без обзира на начин достављања). Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узети у разматрање!

6. Поступак по пријавама на конкурс

По истеку рока за подношење пријава из тачке 5. Комисија за стамбена питања извршиће обраду пријава и по потреби извршити увид на лицу места, а потом извршити бодовање пријава.

Бодовање се не врши по основама за које нису приложени одговарајући докази уз пријаву или за које докази нису достављени у року од 3 дана од дана пријема обавештења Комисије за допуну пријаве.  

Првенство у закључивању уговора о закупу по расписаном конкурсу остварује лице са највећим бројем бодова на листи реда првенства сходно критеријумима и мерилима Одлуке о располагању становима општине Кањижа (Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2017 ). Ако два или више лица имају исти број бодова, предност за закључење уговора о закупу има лице које има више година живота.Јавни конкурс за прикупљање писмених понуда у закуп јавној својини општине Кањижа - .doc

Јавни конкурс за прикупљање писмених понуда у закуп јавној својини општине Кањижа - .pdf

Пријава на конкурс – Прилог бр. 1.