Конкурс за избор директора Центра за пружање услуга социјалне заштите

09.11.2017.
  

На основу члана 124. став 4.и 5., члана 133. и члана 134. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гл. РС“ бр.24/2011) – у даљем тексту: Закон, и члана 19. и 20. Статута Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа бр.09/2009. од 16.11.2009. године, на седници одржаној дана 06.11.2017. године Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа са седиштем у Кањижи, ул. Петефи Шандора бр.44, расписује

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНА КАЊИЖА

на мандатни период од четири године

 

Дужност директора Центра може да обавља лице које је:

-              да је држављанин Републике Србије

-              стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године у области друштвено-хуманистичких наука, односно стручни назив социјални радник

-              да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за кривично дело из групе кривичних дела против живота и тела, против слобода и права човека и грађањина, против права по сонову рада, против части и угледа, против полне слободе, против брака и породице, против службене дужности, као и против уставног уређења и безбедности Републике Србије

-              три године радног искуства

-              једна година радног искуства на пословима заштите и збрињавања деце са посебним потребама

-              познавање језика који су у службеној употреби у општини Кањижа.

Уз пријаву на конкурс кандидат за директора Центра подноси следећу документацију:

-              уверење о држављанству

-              извод из матичне књиге рођених

-              оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању

-              уверење о радном искуству у струци

-              уверење о радном искуству на пословима заштите и збрињавања деце са посебним потребама

-              програм рада за мандатни период од четири године

-              мотивационо писмо

Рок за пријаву на конкурс је 8 дана (16. новембра до поноћи) од дана објављивања конкурса.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова се подносе лично или поштом на следећу адресу:

ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА

-ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА-

Ул. Петефи Шандора 44.

24420 Кањижа

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање!

                                                                                                                               

Председник Управног одбора:

Ержебет ХодикКонкурс за избор директора Центра за пружање услуга социјалне заштите општина Кањижа