Решење о подршци верским заједницама

14.06.2017.
 

На основу члана 71. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) и члана 8. Правилника о суфинансирању цркава и верских заједница на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/2016) председник општине доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

о додели средстава црквама и верским заједницама за 2017. годину

 

I

На основу расписаног Конкурса за доделу средстава за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2017. годину и на предлог Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама планирани износ од 2.000.000,00 динара ДОДЕЉУЈЕ СЕ према следећем:

 

Ред. бр.

Назив и седиште подносиоца пријаве

Назив пројекта

Износ суфинансирања пројеката

1.

Српска Православна Црквена Општина Кањижа – Кањижа, Главна 1

Радови на обнови Светог Храма Св. Oца Николе у Мартоношу

800.000,00

2.

Римокатоличка жупа Обраћање Светог Павла Кањижа – Кањижа, Мале цркве бр. 3

Обнова фасада и кречење спољашних зидова црквe

675.596,00

3.

Римокатоличка жупа Име Маријино – Мартонош, Мартонош, Трг Слободе бр. 8

Обнова звона храма у Мартоношу

124.404,00

4.

Римокатоличка жупа Снежна госпа Хоргош – Хоргош, Карасова бр. 17

Исушивање зидова црквe

400.000,00

 

II

Додељена средства дозначују се изабраним подносиоцима пријаве из тачке I из средстава буџета општине Кањижа са функције 840 – Расходи верских заједница за 2017. годину, позиција 179, конто 481 – додаци невладиним организацијама.

Средства ће се изабраним подносиоцима пријаве исплаћивати у складу са динамиком прилива средстава у буџет општине Кањижа за 2017. годину.

 

III

Ово решење је коначно.

По коначности овог Решења са изабраним подносиоцима пријаве закључују се уговори о суфинансирању пројекта.

 

IV

Корисници средстава дужни су да најкасније до краја текуће године, поднесу извештај о реализацији пројеката и доставе доказе о наменском коришћењу финансијских средстава Комисији за доделу средстава црквама и верским заједницама.

Извештај о реализацији пројекта подноси се средстава Комисији за доделу средстава црквама и верским заједницама на Обрасцу бр 2 који је објављен на званичној интернет страници општине.

Уколико корисник средстава не поднесе извештај о наменски утрошеним средствима са одговарајућом документацијом или Комисија утврди да корисник додељена средства није користио наменски, његова пријава на конкурс за доделу средстава у наредној календарској години неће се разматрати.

 

V

Ово Решење објавити на званичној интернет страници општине Кањижа.

 

Председник општине

Роберт ФејстамерРешење о додели средстава црквама и верским заједницама за 2017. годину - PDF

Решење о додели средстава црквама и верским заједницама за 2017. годину - DOC