Конкурс за доделу стипендија спортистима

11.04.2017.
  

На основу члана 7. Одлуке о спортским стипендијама („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2013) председник општине Кањижа дана 11.04.2017. године расписује

Ј А В Н И    О Г Л А С

за доделу стипендија спортистима у 2017. години


Јавни оглас се расписује за доделу  стипендија спортистима у 2017. години из буџета општине Кањижа у износу од 870.000,00 динара.

Право на спортску стипендију имају чланови спортских организација у општини Кањижа, по свим категоријама спортских грана, који стекну статус талентованог - перспективног спортисте.

Кандидате за статус талентованог–перспективног спортисте предлажу спортске организације, по основу категоризације спортиста Спортског савеза Србије и Олимпијског комитета Србије и резултата рада, диплома и захвалница остварених у протеклој години.

Услови за остваривање права на стипендију:

• да је кандидат члан спортске организације, која је члан Спортског савеза општине Кањижа, и да тамо и тренира

• да уредно и редовно обавља све обавезе спортисте при спортској организацији, школском тиму, репрезентацији итд.

• да својим понашањем подстиче и промовише етичке вредности спорта и спортског живота и стваралаштва,

• да није млађи од 12 година нити старији од 24 година,

• да има оцену најмање „врло добар“ из владања у школи коју похађа,

• да има стално пребивалиште на територији општине Кањижа,

• да није корисник спортске стипендије код других организација, установа и институција.

 

По расписаном конкурсу за спортске стипендије, спортски клубови чланови Спортског савеза општине Кањижа, подносе предлоге у утврђеном року, највише за два кандидата.

Сем прописаних образаца, спортски клубови достављају доказе у писаној форми у виду билтена, диплома, захвалница, спискова савеза или документа којим потврђују статус спортисте.

Пријаве на конкурс се подносе Комисији на обрасцу пријаве која чини саставни део ове Одлуке и конкурсне документације.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног огласа на званичној интернет презентацији општине Кањижа.

Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореним ковертама у наведеном року, Комисији за доделу стипендија спортистима, са назнаком „За спортске стипендије – не отварај“, а преко Услужног центра Општинске управе општине Кањижа, Кањижа, Главни трг бр. 1.