Конкурс за финансирање посебних програма у области спорта

11.04.2017.
  

На основу члана 14. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 5/2015) председник општине Кањижа расписује

Ј А В Н И    П О З И В

за финансирање посебних  програма за  потребе  и интересе грађана  у области спорта у општини Кањижа  из буџета општине Кањижа у   2017. години
Одлуком о буџету општине Кањижа за 2017. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 27/2016 и 2/2017) планирана су средства за финансирање посебних програма  у области спорта  у укупном износу од 640.000,00  динара.

Из буџета општине Кањижа финансирају се следећи посебни програми:

1. предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција  и друштава, општинска и међуопштинска школска спортска тамичења и др.),

2. организација  спортских такмичења  од посебног значаја за општину.

Пријаве  се подносе у штампаном облику, на обрасцу  пријаве  (образац бр. 1) који је објављен на званичном сајту општине Кањижа, предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа или се доставља  путем поште на адресу: Кањижа,  Главни  трг бр.1., са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА“.

Јавни конкурс је отворен до 27.04.2017. године и објављује се на интернет презентацији општине и у локалним медијима.

Датум обавештавања носиоца програма о одобреним програмима је 10.05.2017.године.

Крајњи рок до кога морају бити употребљена добијена средства је 31.12.2017. године.

Додатне информације у вези јавног позива  могу се  добити на телефон 064-806-2198- Игор  Вуковић.