Конкурс за финансирање годишњих програма у области спорта

11.04.2017.
  

На основу члана 14. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине Кањижа“,бр.5/2015) председник општине Кањижа расписује

Ј А В Н И    П О З И В

за финансирање  годишњих   програма за  потребе  и интересе грађана  у области спорта у општини Кањижа  из буџета општине Кањижа у 2017. години


Одлуком о буџету општине Кањижа за 2017. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 27/2016  и 2/2017) планирана су средства за финансирање годишњих  програма  у области спорта  у укупном износу од  8.435.000,00  динара.

Из буџета општине Кањижа финансирају се следећи  годишњи програми:

1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладина, жена и особа  са инвалидитетом на годишњем нивоу;

2. активности спортских организација, спортских друштава, удружења и територијалног спортског савеза на територији општине од посебног значаја за општину.

Пријаве  се подносе у штампаном облику, на обрасцу  пријаве  (образац бр. 2) који је објављен на званичном сајту општине Кањижа, предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа или се доставља  путем поште на адресу: Кањижа,  Главни  трг бр.1., са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ  ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА“.

Јавни конкурс је отворен до 27.04.2017.године и објављује се на интернет презентацији општине и у локалним медијима.

Датум обавештавања носиоца програма о одобреним програмима је  10.05.2017.године.

Крајњи рок до кога морају бити употребљена добијена средства је 31.12.2017.године.

Додатне информације у вези јавног позива  могу се  добити на телефон 064-806-2198 – Игор  Вуковић.