Јавни конкурс за пројекте у култури

30.03.2017.
  

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16), члана 71. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/14 –пречишћен текст, 8/14, 4/16 и 15/16) и у складу са Одлуком о буџету општине Кањижа за 2017. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 27/16 и 2/17), председник општине Кањижа

р а с п и с у ј е

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ

У 2017. ГОДИНИ


Средства за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у култури из буџета општине Кањижа у 2017. години додељују се у висини од 2.200.000,00 динара.

Јавни конкурс се односи на пројекте у култури из следећих области:

                1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);

                2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);

                3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;

                4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);

                5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);

                6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

                7) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

                8) дигитално стваралаштво и мултимедији;

                9) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.).

 

Право учешћа на конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач општина Кањижа, а које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Период реализације пројекта је до 31.12.2017. године.

Јавни конкурс је отворен од 29. марта 2017. до 27. априла 2017. године.

Додатне информације се могу добити на телефон: 064-806-2073. Контакт особа: Анита Њилаш Леонов.

 

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката у култури у 2017. години (.PDF)

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката у култури у 2017. години (.DOC)

Образац пријаве на јавни конкурс

Образац  за извештај о реализацији пројекта