Конкурс за финансирање пројеката НВО

24.03.2017.
  

На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/08), у складу са одредбама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2017. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 27/16 и 2/17), а у вези са чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ бр. 8/12 и 94/13),  председник општине Кањижа расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2017. годину

 

Средства за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2017. годину додељују се у укупном износу од 10.440.000 динара, према следећем:

 

1)  8.900.000 динара за финансирање пројеката невладиних организација У СЛЕДЕЋИМ ОБЛАСТИМА: 

 

 1. активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора
 2. подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др)
 3. развој локалне заједнице
 4. екологије, заштите животне средине и здравља грађана
 5. афирмисања људских и мањинских права
 6. програма за образовање
 7. програма за омладину
 8. програма за стара лица
 9. афирмисања демократизације локалне средине
 10. развоја цивилног друштва
 11. социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју и др.)
 12. културне баштине, неговања историјских тековина
 13. волонтерства
 14. заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида
 15. заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности
 16. активности пензионерских организација
 17. неформалног образовања
 18. афирмисања женских права
 19. за развој јавног информисања
 20. други садржаји који доприносе убрзаном развоју општине Кањижа и афирмацији грађанског активизма

 

2) 1.540.000,00 динара за финансирање пројеката невладиних организација У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ (организовање манифестација, издавање информационих билтена, сеоски туризам, едукација и стручно саветовање, маркетинг, прекогранична сарадња, учешће на сајмовима, подстицање самоорганизовања - задругарство, предузетништво, стари занати, породичне фарме).

 

Право учешћа на конкурсу имају невладине организације (удружења грађана) са седиштем у општини Кањижа, односно оне које имају седиште или огранак и делују на подручју општине Кањижа као општинске, међуопштинске или републичке организације.

Невладина организација (удружење грађана) може учествовати на конкурсу са највише 2 пројекта, а средства из буџета општине Кањижа додељују се за финансирање једног пројекта.

Пројекат се мора реализовати на територији општине Кањижа, до истека буџетске године, односно до 31.12.2017. године.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације. Конкурсна документација се може преузети лично, сваког радног дана између од 8,00 до 12,00 часова, у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа, Главни трг бр. 1, у канцеларији бр. 10, односно са званичне интернет стране општине Кањижа (www.kanjiza.rs -> конкурси)

Рок за подношење пријаве је 7. април 2017. године.Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2017. годину

Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2017. годину

Образац предлога пројекта за учешће на јавном конкурсу за финансирање пројеката из буџета Општине Кањижа за 2017. годину