Конкурс за регресирање путних трошкова

07.03.2017.
  

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/2007, 83/2014 др.закон и 101/2016), члана 71. став 1. тачка 5. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“ бр. 4/2014 пречишћен текст, 8/14, 4/16 и 15/16 и  Одлуке о регресирању превоза студената у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АПВ”, бр. 1/2013 и 5/2017), новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2017. годину, председник општине Кањижа дана 7. марта 2017. године расписује конкурс за остваривање права на регресирање путних трошкова студената-путника.

Право на регресирање путних трошкова  остварује се у 2017. години.

Право на регресирање путних трошкова имају студенти који:

1. имају пребивалиште на територији општине Кањижа

2. свакодневно путују на међумесној релацији од места становања до установе     високог или вишег образовања

3. школују се на терет буџета

4. први пут уписују годину студија

5. нису корисници услуге смештаја у студентским центрима и

6. нису корисници студентских стипендија и кредита од Министарства просвете,  АП Војводине, локалних самоуправа, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других фондова и фондација

Конкурс је отворен од 7.03.2017. до  14.03.2017. године.

 

Конкурс за остваривање права на регресирање путних трошкова студената–путника

Образац пријаве

Потврда