Конкурс за доделу студентских стипендија

24.10.2016.
  

На основу члана 8. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.  6/2014) Председник општине Кањижа  расписује Конкурс за доделу студентских стипендија у 2016/2017. години.

Право на студентску стипендију има кандидат који:

- је држављанин Републике Србије,

- има пребивалиште на територији општине Кањижа најмање једну годину пре расписивања конкурса,

- уписује први пут било коју годину основних студија, односно основних академских студија са звањем првог степена академских студија (Bachelor), дипломских академских студија са звањем другог степена дипломских академских студија (Master)

- је редован студент акредитованог факултета који има седиште на територији Републике Србије.

Пријава на конкурс врши се попуњавањем обрасца пријаве.

Уз попуњени образац пријаве кандидат подноси и следећу документацију:

- копију личне карте,

- доказ о пребивалишту на територији општине Кањижа, издат после датума објављивања конкурса којим се доказује континуитет пребивалишта на територији општине Кањижа у трајању од најмање годину дана,

- доказ о држављанству,

- уверење о упису на факултет или о упису на наредну годину студија,

- уверење о просечној оцени током свих претходних година студија, а за студенте који уписују прву годину основних студија - сведочанства о успеху у свим разредима средње школе,

- уверење надлежног органа старатељства да је студент без родитељског старања, односно да је корисник новчане социјалне помоћи,

- потврду о незапослености,

- оверену изјаву два сведока о броју чланова домаћинства и

- уверење о износу просечног месечног прихода породице оствареног током три месеца који претходе месецу у коме је расписан јавни конкурс (за запослене чланове породице уверење издато од послодавца, за пензионере оба исечка од пензије или извештај банке о извршеној исплати пензије, а у случају других прихода уверење издато од стране надлежног републичког пореског органа).

- фотокопију обе стране картице динарског текућег рачуна односно штедне књижице.

 

Рок за подношење пријава на конкурс је од 26. октобра 2016. године до 9.новембра 2016. године

Пријаве на конкурс достављају се путем поште на адресу: Општина Кањижа, Комисија за студентске стипендије, Главни трг бр. 1, 24420 Кањижа са назнаком „ЗА СТУДЕНТСКУ СТИПЕНДИЈУ“ или предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа, Главни трг бр. 1. у Кањижи, канцеларија бр. 2, шалтер бр. 8.

За ближе информације кандидати се могу обратити на телефон: 024/ 875-166 лок.221. (Апро Ото).Конкурс за доделу студентских стипендија (docx)

Конкурс за доделу студентских стипендија (pdf)

Образац за пријаву на конкурс за стипендирање студената за школску 2016/2017