ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

Ради поступања по пословима грађевинарства подносе се захтеви, који поред доказа о уплати административних такси и накнада садрже и потребна законом прописана документа.
Сви захтеви се могу предати и преузети у канцеларији бр. 5. Општинске управе општине Кањижа, или путем поште на адресу: Општинска управа општине Кањижа, Одељење за грађевинске послове, Трг Главни бр. 1, 24420 Кањижа

Исправка границе суседних катастарских парцела и спајање суседних катастарских парцела истог власника

На предлог заинтересованог лица и уз сагласност власника односно корисника земљишта, врши се исправка граница суседних катастарских парцела, спајање суседних катастарских парцела истог власника као и спајање суседних парцела на којима је исто лице власник или дугорочни закупац по основу ранијих прописа, на основу елабората геодетских радова.
Елаборат израђује овлашћено лице геодетске струке које испуњава законом прописане услове.
Заинтересовано лице пре завршетка израде елабората геодетских радова подноси захтев Општинској управи општине Кањижа за давање сагласности на формирање грађевинске парцеле на одговарајућем обрасцу захтева.
Потребна документација: Потврђивање урбанистичког пројекта
Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено урбанистичким планом, просторним планом јединице локалне самоуправе, односно просторним планом подручја посебне намене, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација.
Потребна документација:
  • Урбанистички пројекат у 4 (четири) примерка
  • Доказ о уплати административне таксе
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта

Издавање информације о локацији
Информација о локацији садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, односно на више катастарских парцела, на основу планског документа. Информација се издаје уз накнаду стварних трошкова. Поступак се покреће по захтеву заинтересованог лица, који се подноси на одговарајућем обрасцу захтева и садржи податке о подносиоцу захтева, локацији и објекту чија се изградња планира.
Потребна документација:
  • Копија плана за парцелу/е, са свим уцртаним објектима на парцели, не старија од 3 месеца (издаје Служба за катастар непокретности Кањижа)
  • Лист непокретности не старији од 3 месеца (издаје Служба за катастар непокретности Кањижа)
  • Доказ о уплати административне таксе
Захтев за издавање информације о локацији

Потврђивање пројекта парцелације и пројекта препарцелације
Пројектом парцелације на већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела. Пројектом препарцелације на једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела.
Потребна документација:
  • Пројекат парцелације - препарцелације израђен од стране овлашћеног лица у четири примерка (саставни део пројекта препарцелације, односно парцелације је и пројекат геодетског обележавања)
  • Лист непокретности не старији од 3 месеца (издаје Служба за катастар непокретности Кањижа)
  • Копија плана за парцелу/е не старија од 3 месеца (издаје Служба за катастар непокретности Кањижа)
  • Доказ о уплати административне таксе
Захтев за потврђивање пројекта парцелације и пројекта препарцелације

ТАКСЕ
Издавање информације о локацији
Издавање и измена локацијских услова
Издавање и измена решења о грађевинској дозволи
Издавање привремене грађевинске дозволе
Издавање и измена решења у складу са чл. 145 Закона о планирању и изградњи
Обавеза пријаве радова
Пријава завршетка израде темеља
Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу
Прикључење објеката на инфраструктуру
Подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера и заштите од пожара
Издавање употребне дозволе

Озакоњење објеката

Централна евиденција обједињених процедура за издавање грађевинских дозвола

Водич за дозволе кроз изградњу

Подршка систему издавања дозвола за изградњу
Регистар обједињених процедура
од 01.03.2015. године


Број предмета Инвеститор Датум објављивања Документ
351-908/2018-2. ČIKOŠ ARPAD 2018-11-07 преузми
351-906/2018-2. Киш Жолт 2018-11-05 преузми
351-885/2018-2. Берец Ержебет и Пете Хелга 2018-10-31 преузми
351-870/2018-2. ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Суботица 2018-10-26 преузми
351-819/2018-2. HORVAT AKOŠ 2018-10-19 преузми
351-832/2018-2. Општина Кањижа 2018-10-10 преузми
351-804/2018-2. Телеком Србија а.д. Београд 2018-09-27 преузми
351-769/2018-2. Чикош Арпад 2018-09-19 преузми
351-776/2018-2. Rosan Armature doo 2018-09-18 преузми
351-722/2018-2. Express Car Wash & Go Ada 2018-08-30 преузми