A közérdekű adatok szabad megismerésének jogát biztosító eljárás

2019.04.15.
 

MI A KÖZÉRDEKŰ ADAT?

A közérdekű adat a törvény értelmében olyan információ, amellyel a közhatalmi szerv rendelkezik, amely a közhatalmi szerv tevékenysége során vagy tevékenységével kapcsolatban jön létre, amelyet egy meghatározott okmány tartalmaz, és amely olyasmire vonatkozik, amiről a nyilvánosságnak igazolt érdeke van tudnia.

Abban, hogy egy adat közérdekűnek minősül-e, nem játszik szerepet, hogy az adat forrása közhatalmi szerv vagy egy más személy-e, nem lényeges, hogy az adatot tartalmazó okmány min található (papír, szalag, film, elektronikus adathordozó stb.), az adat mikor keletkezett, arról miként szereztek tudomást, és más hasonló jellemzők sem.

AZ ADATIGÉNYLŐ JOGAI

A közérdekű adatok szabad megismeréséről szóló törvény 5. szakasza a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatban a következő jogokról rendelkezik:

  • az igénylő azon jogáról, hogy közöljék vele azt, hogy a közhatalmi szervnek birtokában van-e a kérdéses adat, illetve hogy az elérhető-e a számára,
  • az igénylő azon jogáról, hogy a közérdekű adatot akként tegyék számára elérhetővé, hogy térítés nélkül megtekinthesse az adatot tartalmazó okmányt,
  • az igénylő azon jogáról, hogy az igényelt adatot tartalmazó okmány másolatát – az okmánymásolat elkészítésével járó költségek megtérítésére előírt összeg megfizetése ellenében – megkapja,
  • az igénylő azon jogáról, hogy az okmány másolatát postán, faxszal, elektronikus úton vagy más módon elküldjék neki.

A hatóságnak nem kell lehetővé tennie az igénylő számára a közérdekű információhoz való hozzáférést, amennyiben olyan információról van szó, amely már megjelent és nyilvánosan hozzáférhető. Ebben az esetben a hatóság a megkeresésre adott válaszában megjelöli az információ hordozóját (a hivatalos lap számát, a kiadvány megnevezését, stb.), a kért információ közzétételének helyét és idejét, kivéve, ha az közismert.

AZ ELJÁRÁS FOLYAMATA ÉS A HOZZÁ KÖTŐDŐ HATÁRIDŐK

Az igénylő a közérdekű adatok megismerése jogának érvényesítésére írásbeli kérelemmel fordul a közhatalmi szervhez. A kérelemnek tartalmaznia kell a hatalmi szerv nevét, az igénylő vezeték- és utónevét, a lakcímét, valamint az igényelt adat minél pontosabb leírását. A kérelem tartalmazhat egyéb adatokat is, amelyek megkönnyítik az igényelt adat megtalálását.

Az igénylőnek nem köteles előadni a kérelmezés indokát.

Ha az igénylés a fent említett adatokat nem tartalmazza, azaz a megkeresés nem megfelelő, a felhatalmazott hivatali személy a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles az igénylőt értesíteni, hogy hogyan tudja ezeket a hiányosságokat megszüntetni, azaz a kiegészítésre vonatkozó iránymutatással ellátni az igénylőt.

Ha a kérelmező a hiányosságokat a hatóság által meghatározott határidőn belül, amely nem lehet rövidebb, mint nyolc és nem lehet hosszabb, mint a kiegészítésre vonatkozó iránymutatás kézhezvételétől számított 15 nap, nem szünteti meg, és a hiányosságok olyan mértékűek, hogy a kérelem nem teljesíthető, akkor ez alapján a hatóság határozatot hoz a kérelem elutasításáról, mint szabálytalanul átadott igénylésről.

A hatóság a kérelmező szóbeli kérelme alapján is köteles a tájékoztatást biztosítani, amelyről jegyzőkönyvet vesznek fel, és a kérelmet külön nyilvántartásba veszik. Ebben az esetben a határidők ugyanazok, mintha a kérelmet írásban nyújtották volna be.

A hatóság köteles az igénylőt haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem, azaz a kiegészített kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül az információ birtoklásáról tájékoztatni, a kért hiánytalan és pontos okiratot bemutatni neki, azaz átadni az információkat tartalmazó dokumentumot, illetve annak másolatát. Az irat másolata akkor tekinthető elküldöttnek, amikor elhagyja a megcímzett hivatal iktatóját, azaz az e-mail elküldésének napján.

Ha a megkeresés olyan információra vonatkozik, amely a megkeresésben megjelölt adatok alapján feltételezhető, hogy fontosak egy személy életének vagy szabadságának védelme, azaz a lakosság egészségének vagy a környezet védelme szempontjából, a hatóság köteles tájékoztatni a kérelmezőt arról, hogy ezen információk birtokában van, átadni számára a kért hiánytalan és pontos információkat tartalmazó dokumentumot, azaz a dokumentum másolatát, a kérelem kézhezvételétől számítva legkésőbb 48 órán belül.

 

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI

Az igényelt adatot tartalmazó okmány megtekintése ingyenes.

Az igényelt adatot tartalmazó okmány másolata az igénylő azon kötelezettsége ellenében adható ki, hogy megtéríti az adott másolat elkészítésének költségeit, kézbesítés esetén pedig a kézbesítés költségeit is (posta, ajánlott küldemény).

Az okmánymásolat elkészítéséért a közérdekű adatok szabad megismeréséről szóló törvény 17. szakaszával és Szerb Köztársaság Kormánya 2006. január 26-án kelt 110-258/2006 számú, 05-ös árjegyzékével összhangban kell díjat fizetni. Ezek szerint egy A4-es lap díja 3 dinár, egy okmányoldal fizikaiból elektronikus formába való átalakítása 30 dinárba kerül, az okmánymásolat floppyra való elektronikus kiírásáért 20, CD-re pedig 35 dinárt kell fizetni.

E díj alól mentesülnek: az újságírók – ha az okmánymásolatot hívatásuk gyakorlása érdekében kérelmezik –, az emberi jogok védelmére alapított egyesületek – ha az okmány másolatát az egyesület céljainak megvalósítása érdekében kérelmezik –, illetve bárki más, ha az igényelt adat a lakosság egészségének és a környezetnek a veszélyeztetésével, illetve védelmével kapcsolatos; kivéve, ha már korábban közzétett, az országban vagy az interneten elérhető adatról van szó.

TÖRVÉNYI ÉS TÖRVÉNYNÉL ALACSONYABB RANGÚ SZABÁLYOZÁS

 

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK SZABAD MEGISMERÉSE IRÁNTI KÉRELMEK NYOMÁN ELJÁRNI JOGOSULT:

  • MAGYARKANIZSA KÖZSÉG NEVÉBEN – Oláh Rózsa, a Községi szervek ügyeit ellátó főosztály vezetője: o.roza@kanjiza.rs
  • MAGYARKANIZSA KÖZSÉG VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉGE NEVÉBEN – Nebojša Samardžić községi vagyonjogi ügyész: pravobranilac@kanjiza.rs

A közérdekű adatok szabad megismerése iránti kérelmek nyomán a magyarkanizsai községi szervek nevében eljárni jogosult személy kijelöléséről szóló határozat (a község minden szerve esetében: képviselő-testület, községi tanács, polgármester és közigazgatási hivatal)

A közérdekű adatok szabad megismerése iránti kérelmek nyomán a magyarkanizsai községi vagyonjogi ügyészség nevében eljárni jogosult személy kijelöléséről szóló határozat

A közérdekű adatok szabad megismerése iránti kérelmek a magyarkanizsai községi szervekhez postai úton a következő címre intézhetők: Magyarkanizsa község, Fő tér 1, 24420 Magyarkanizsa (föl kell tüntetni, hogy a kérelmet melyik szervhez intézik: polgármester, községi tanács, képviselő-testület, közigazgatási hivatal).

Közérdekű információ megismerése iránti kérelem adatlapja

Közérdekű információ birtoklásáról szóló értesítés adatlapja

 

 

EGYÉB TARTOMÁNYI ÉS KÖZTÁRSASÁGI SZINTŰ SZERVEK ÉS INTÉZMÉNYEK, AMELYEKHEZ KÉRVÉNNYEL FORDULHATNAKhttps://www.poverenik.rs/sr-yu/katalog-organa.html