A közérdekű adatok szabad megismerésének jogát biztosító eljárás

2019.04.15.
 

MI A KÖZÉRDEKŰ ADAT?

A közérdekű adat a törvény értelmében olyan információ, amellyel a közhatalmi szerv rendelkezik, amely a közhatalmi szerv tevékenysége során vagy tevékenységével kapcsolatban jön létre, amelyet egy meghatározott okmány tartalmaz, és amely olyasmire vonatkozik, amiről a nyilvánosságnak igazolt érdeke van tudnia.

Abban, hogy egy adat közérdekűnek minősül-e, nem játszik szerepet, hogy az adat forrása közhatalmi szerv vagy egy más személy-e, nem lényeges, hogy az adatot tartalmazó okmány min található (papír, szalag, film, elektronikus adathordozó stb.), az adat mikor keletkezett, arról miként szereztek tudomást, és más hasonló jellemzők sem.

AZ ADATIGÉNYLŐ JOGAI

A közérdekű adatok szabad megismeréséről szóló törvény 5. szakasza a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatban a következő jogokról rendelkezik:

 • az igénylő azon jogáról, hogy közöljék vele azt, hogy a közhatalmi szervnek birtokában van-e a kérdéses adat, illetve hogy az elérhető-e a számára,
 • az igénylő azon jogáról, hogy a közérdekű adatot akként tegyék számára elérhetővé, hogy térítés nélkül megtekinthesse az adatot tartalmazó okmányt,
 • az igénylő azon jogáról, hogy az igényelt adatot tartalmazó okmány másolatát – az okmánymásolat elkészítésével járó költségek megtérítésére előírt összeg megfizetése ellenében – megkapja,
 • az igénylő azon jogáról, hogy az okmány másolatát postán, faxszal, elektronikus úton vagy más módon – az eljuttatás költségeinek megtérítésére előírt összeg befizetése ellenében – elküldjék neki.

Ha az igényelt adat már hozzáférhető a nyilvánosság számára, az igénylőnek joga van arra, hogy az adott szerv a tudomására hozza, hogy azt hol és mikor tették közzé.

Ha az okmány olyan részeket tartalmaz is, amelyekről a nyilvánosságnak nincs igazolt érdeke tudnia, az igénylőnek arra joga van, hogy a közhatalmi szerv a kérdéses okmány többi részét elérhetővé tegye a számára.

AZ ELJÁRÁS FOLYAMATA ÉS A HOZZÁ KÖTŐDŐ HATÁRIDŐK

Az igénylő a közérdekű adatok megismerése jogának érvényesítésére írásbeli kérelemmel fordul a közhatalmi szervhez. A kérelemnek tartalmaznia kell a hatalmi szerv nevét, az igénylő vezeték- és utónevét, a lakcímét, valamint az igényelt adat minél pontosabb leírását. A kérelem tartalmazhat egyéb adatokat is, amelyek megkönnyítik az igényelt adat megtalálását.

Az igénylőnek nem köteles előadni a kérelmezés indokát.

Ha a kérelem nem tartalmazza a felsorolt adatokat, illetve ha a kérelem nem szabályos, a hatalmi szerv meghatalmazott személye köteles térítés nélkül felvilágosítani az igénylőt, hogy a hiányosság miként küszöbölhető ki, illetve az igénylőt köteles kiegészítési útmutatóval ellátni. Ha az igénylő a hiányosságot a megadott határidőn, illetve a kiegészítési útmutató átvételétől számított 15 napon belül, belül nem küszöböli ki, a hiányosságok pedig olyanok, hogy a kérelem nyomán nem lehet eljárni, a hatalmi szerv a kérelmet – mint szabálytalant – végzéssel elutasítja.

A hatalmi szerv az adat megismerését az igénylő jegyzőkönyvileg fölvett szóbeli kérelme alapján is köteles lehetővé tenni. Az ilyen kérelem külön nyilvántartásba kerül, de ugyanazok a határidők érvényesek rá, mint az írásbeli formában benyújtott kérelemre. A hatalmi szerv a kérelem benyújtására űrlapot rendszeresíthet, de meg kell vizsgálnia azt a kérelmet is, amely nem ezen az űrlapon fogalmazódott meg.

A hatalmi szerv köteles késlekedés nélkül, de legkésőbb a kérelem átvételét követő 15 napon belül értesíteni az igénylőt az adat birtoklásáról, megtekintésre bocsátani az igényelt adatot tartalmazó okmányt, illetve kiadni vagy elküldeni neki az adott okmány másolatát.

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI

Az igényelt adatot tartalmazó okmány megtekintése ingyenes.

Az igényelt adatot tartalmazó okmány másolata az igénylő azon kötelezettsége ellenében adható ki, hogy megtéríti az adott másolat elkészítésének költségeit, kézbesítés esetén pedig a kézbesítés költségeit is (posta, ajánlott küldemény).

Az okmánymásolat elkészítéséért a közérdekű adatok szabad megismeréséről szóló törvény 17. szakaszával és Szerb Köztársaság Kormánya 2006. január 26-án kelt 110-258/2006 számú, 05-ös árjegyzékével összhangban kell díjat fizetni. Ezek szerint egy A4-es lap díja 3 dinár, egy okmányoldal fizikaiból elektronikus formába való átalakítása 30 dinárba kerül, az okmánymásolat floppyra való elektronikus kiírásáért 20, CD-re pedig 35 dinárt kell fizetni.

E díj alól mentesülnek: az újságírók – ha az okmánymásolatot hívatásuk gyakorlása érdekében kérelmezik –, az emberi jogok védelmére alapított egyesületek – ha az okmány másolatát az egyesület céljainak megvalósítása érdekében kérelmezik –, illetve bárki más, ha az igényelt adat a lakosság egészségének és a környezetnek a veszélyeztetésével, illetve védelmével kapcsolatos; kivéve, ha már korábban közzétett, az országban vagy az interneten elérhető adatról van szó.

TÖRVÉNYI ÉS TÖRVÉNYNÉL ALACSONYABB RANGÚ SZABÁLYOZÁS

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK SZABAD MEGISMERÉSE IRÁNTI KÉRELMEK NYOMÁN ELJÁRNI JOGOSULT:

 • A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI TANÁCS NEVÉBEN – Rácz-Major Diána, a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület titkára

mdiana@kanjiza.rs

 • A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉS A MAGYARKANIZSAI POLGÁRMESTER NEVÉBEN – Marija Milovanović, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője

marijam@kanjiza.rs

A közérdekű adatok szabad megismerése iránti kérelmek nyomán a magyarkanizsai községi szervek nevében eljárni jogosult személyek kijelöléséről szóló határozat

A közérdekű adatok szabad megismerése iránti kérelmek a magyarkanizsai községi szervekhez postai úton a következő címre intézhetők: Magyarkanizsa község, Fő tér 1, 24420 Magyarkanizsa (föl kell tüntetni, hogy a kérelmet melyik szervhez intézik: polgármester, községi tanács, képviselő-testület, közigazgatási hivatal).

Helyi közösségek

 • Magyarkanizsa Helyi Közösség, Karađorđe utca 17, 24420 Magyarkanizsa
 • Horgos Helyi Közösség, Nagy utca 2, 24410 Horgos
 • Martonos Helyi Közösség,  Szabadság tér 1, 24417 Martonos
 • Kispiac Helyi Közösség, Arany János utca 3, 24416 Kispiac
 • Velebit Helyi Közösség, Đura Mandarić utca 14, 24428 Velebit
 • Adorján Helyi Közösség,  November 29. utca 1, 24425, Adorján
 • Oromhegyes Helyi Közösség,  Tito marsall utca 75, 24426 Oromhegyes
 • Tóthfalu Helyi Közösség,  Zlatibor utca 1, 24427 Tóthfalu
 • Orom Helyi Közösség, Elesett harcosok tere 1, 24207 Orom

 Intézmények és közvállalatok:

 • Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény, Karađorđe utca 30, 24420 Magyarkanizsa
 • József Attila Könyvtár, Damjanich utca 2, 24420 Magyarkanizsa
 • Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény, Fő tér 9, 24420 Magyarkanizsa
 • Magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely, Fő tér 9, 24420 Magyarkanizsa
 • Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ, Fő tér  9, 24420 Magyarkanizsa
 • Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ, Fő tér 1, 24420 Magyarkanizsa
 • Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat, Népkert 5, 24420 Magyarkanizsa
 • Potiski vodovodi – Tisza Menti Vízművek Kft. Horgoa, Vasút utca 22, 24410 Horgos

 Kérelem közérdekű adat szabad megismerése iránt

 

EGYÉB TARTOMÁNYI ÉS KÖZTÁRSASÁGI SZINTŰ SZERVEK ÉS INTÉZMÉNYEK, AMELYEKHEZ KÉRVÉNNYEL FORDULHATUNK: https://www.poverenik.rs/images/stories/katalog-organa/katalog/Katalog.xlsx