ELEKTRONSKI REGISTAR
administratvnih postupaka u nadležnost opštinske uprave
Провера усаглашености изграђених темеља са главним пројектом
URB 7.0
Veća organizaciona jedinica
Odeljenje za inspekcijsko-nadzorne poslove
Manja organizaciona jedinica
Odeljenje za inspekcijsko-nadzorne poslove
Delatnost
Građevinarstvo i urbanizam
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 024 875 166 lokal 204
E pošta: csillag@kanjiza.rs, muhi@kanjiza.rs, viva@kanjiza.rs
Svrha administratvnog postupka
Svrha postupka je dobijanje Potvrde o usaglašenosti izgrađenog temelja
Pravni osnov administratvnog postupka
Zakon o planiranju i izgradnji
Taksa/naknada koju je potrebno uplata
Naziv takse/naknade
Iznos takse/naknade (RSD)
Broj računa za uplatu
Poziv na broj
Dokumentacija
Republička administratvna taksa
1750,00
840-742221843-57
97 38-214
Dokument
Naziv insttucije koja izdaje dokument
Forma dostave
Komentar
Geodetski snimak
Geometar
Original
Kopija Građevinske dozvole
Ovo Odeljenje.
Kopija
Ostalo po Priloženom Zahtevu
Rok za rešavanje potpunog predmeta (dani)
3 dana
Obaveštenje
Zaposleni je dužan da odmah po prijemu predmeta u organizacionu jednicu pregleda predmet i stranku obavesti o eventualnim nedost- acima, potrebi za dopunom i roku u kome bi dopunu trebalo izvršit. Po pravilu, dopušta se jedna dopuna podneska.