ELEKTRONSKI REGISTAR
administratvnih postupaka u nadležnost opštinske uprave
Пријава почетка извођења радова – основна варијанта
URB 6.0
Veća organizaciona jedinica
Odeljenje za inspekcijsko-nadzorne poslove
Manja organizaciona jedinica
Odeljenje za inspekcijsko-nadzorne poslove
Delatnost
Građevinarstvo i urbanizam
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 024 875 166 lokal 204
E pošta: csillag@kanjiza.rs, muhi@kanjiza.rs, viva@kanjiza.rs
Svrha administratvnog postupka
Svrha postupka je dobijanje Potvrde o početku izvođenja radova
Pravni osnov administratvnog postupka
Zakon o planiranju i izgradnji
Taksa/naknada koju je potrebno uplata
Naziv takse/naknade
Iznos takse/naknade (RSD)
Broj računa za uplatu
Poziv na broj
Dokumentacija
Republička administratvna taksa
560,00
840-742221843-57
97 38-214
Dokument
Naziv insttucije koja izdaje dokument
Forma dostave
Komentar
Građevinska dozvola
Ovaj Organ
Kopija
Naziv izvođača
Ugovor sa izv.
Original
Ostalo po Priloženom Zahtevu
Rok za rešavanje potpunog predmeta (dani)
8 dana
Obaveštenje
Zaposleni je dužan da odmah po prijemu predmeta u organizacionu jednicu pregleda predmet i stranku obavesti o eventualnim nedost- acima, potrebi za dopunom i roku u kome bi dopunu trebalo izvršit. Po pravilu, dopušta se jedna dopuna podneska.