Нисте пријавили! Пријавите се или Регистрација.

Нови сајт

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ - II круг

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65./08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Кањижа 11/08»), председник општине Кањижа је дана 21. 02. 2014. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ КАЊИЖА

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I
- Предмет јавног надметања -

1.а. Расписује се оглас за јавну лицитацију у другомом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Кањижа по програму 2013.г. у следећим катастарским општинама:

XIV. седницa Скупштине општине Кањижа

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина Општине Кањижа
Број: 06-2/2014-I/Б
Дана: 21. фебруара 2014. године
К а њ и ж а

На основу члана 72. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 17/2012, 22/2012 и 21/2013)

С А З И В А М
XIV. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА
за 28. фебруар 2014. (ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА У
ВЕЛИКОЈ САЛИ ГРАДСКЕ КУЋЕ У КАЊИЖИ, ТРГ ГЛАВНИ БР. 1.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д :
- Усвајање записника са XIII. седнице Скупштине општине Кањижа

Концерт

Обавештење

На основу члана 15. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр. 104/2009 и 99/2011)
Општинска управа општине Кањижа

О Б А В Е Ш Т А В А

Грађане општине Кањижа да до 28. 02. 2014. године (петак) до 24,00 часа могу извршити увид у део бирачког списка за подручје општине Кањижа у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и подношење захтева за упис, брисање, измене, допуне или исправке.
Грађани општине Кањижа могу извршити увид у део бирачког списка за подручје општине Кањижа у канцеларији бр. 2. пословне зграде Општинске управе општине Кањижа у Кањижи - Главни трг бр. 1., радним данима, од 8,00 до 14,00 часова и у месним канцеларијама Општинске управе општине Кањижа у Хоргошу, Мартоношу, Адорјану, Трешњевцу, Тотовом Селу, Орому, Велебиту и Малим Пијацама радним данима, од 8,00 до 14,00 часова.
Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.
Бирача који није уписан у бирачки списак уписује у бирачки списак до његовог закључења општинска управа, а од његовог закључења па све до 72 часа пре дана избора министарство надлежно за послове управе.
Бирача који има боравиште у иностранству и који поднесе захтев за упис у бирачки списак непосредно општинској управи или преко дипломатско конзуларног представништва Републике Србије у иностранству, у бирачки списак уписује општинска управа по месту његовог пребивалишта у земљи.
Бирач се уписује у бирачки списак према месту пребивалишта, с тим што се на захтев бирача, у бирачки списак може уписати у његово боравиште у земљи.
Бирач који има боравиште у иностранству уписује се у бирачки списак према последњем пребивалишту пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља, с тим што се у бирачки списак уписују и подаци о његовом боравишту у иностранству.
Интерно расељено лице уписује се у бирачки списак према месту у коме је пријављено као интерно расељено лице.
У бирачки списак се уписује и податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи, односно према месту боравишта у иностранству. Поред податка да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи, у бирачки списак се уписује и место и адреса његовог боравишта у земљи, као и јединица локалне самопураве у којој је место његовог боравишта.
Упис ових података врши се почев од дана после расписивања избора, а најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка.
Ако најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка у бирачки списак није уписан податак да ће бирач гласати на предстојећим изборима према месту боравишта у земљи, односно иностранству, бирач може гласати само према месту пребивалишта.
Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси до закључења бирачког списка општинска управа, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора министарство надлежно за послове управе.
Решење на коме са заснивају промене у бирачком списку које се односе на бирача који има боравиште у иностранству и који поднесе захтев за промену у бирачком списку непосредно општинској управи или преко дипломатско –конзуларног представништва Републике Србије у иностранству, доноси општинска управа по месту његовог пребивалишта у земљи.
Решења за интерно расељена лица до закључења бирачког списка доноси општинска управа према месту у коме је пријављено као интерно расељено лице.
Грађани могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у земљи, (изабрано место гласања), општинској управи општине Кањижа.

Шеф Одељења за опште послове
Каса Атила

Програм рада Одељења за инспекцијски надзор за месец фебруар

Обавештавају се грађани општине да ће Одељење за инспекцијски надзор у току фебруара 2014 године наставити са акцијом контроле јавних површина по следећем распореду:

Одељење за инспекцијско-надзорне послове

Позив за пројекте неформалних и формалних група младих

Пројекат „Дивац Омладински Фондови“ се спроводи у пет општина у Србији: Вршац, Власотинце, Владичин Хан, Кањижа и Пријепоље. Сваким општинским Дивац Омладинским Фондом управља десет чланова, младих људи из локалне заједнице, који имају улогу Одбора који расписује конкурсе и одлучује о финансирању пројеката неформалних и формалних група младих са те општине.

Ко може поднети предлог пројекта Дивац Омладинском Фонду?

• Формалне и неформалне групе младих од 15 до 30 година (минимум пет младих) који живе на територији општина Кањижа;
Шта Дивац Омладински Фонд подржава?

• До 20 пројеката у свакој општини
• Пројекте вредности од 40.000 до 80.000 динара који се реализују на територији општине Кањижа и имају за циљ побољшање живота младих у најразличитијим областима: културе, спорта, здравља, безбедности, запошљавање, образовања, активизма и волонтеризма
• Оригиналне, занимљиве и корисне пројекте које подстичу друге младе да се укључе и буду активни чланови средине у којој живе;
• Пројекте које одговарају на локалне потребе и имају широк утицај на заједницу, посебно у руралним срединама;
• Пројекте за које ће млади обезбедити писану подршку из заједнице, од појединаца и компанија, у услугама, роби и/или финансијским средствима. Подршка мора износити најмање 50% од укупне вредности траженог износа од Дивац Омладинског Фонда.

Шта Дивац Омладински Фондови не подржавају?

• Пројекте појединаца, политичких партија и јавних институција;
• Пројекте и активности са примарно хуманитарном сврхом;
• Пројекте који позивају на било који облик насиља и дискриминације и промовишу алкохол, дроге или нездрав начин живота;
• Хонораре за реализаторе пројекта;

Како поднети предлог пројекта?
• Заинтересовани млади могу попунити форму предлога пројекта коју могу преузети на www.stvarnovazno.org и послати је на мејл kanjiza@divac.com
• Крајњи рок за достављање предлога пројеката је 27. фебруар 2014.

Шта након пријаве предлога пројекта?
Најкасније до 15. марта 2014. ћете бити обавештени да ли је ваш пројекат прошао први круг селекције и бићете позвани на интервју са члановима одбора ДОФ-а. На интервју је потребно да дођу најмање три члана вашег тима који су наведени као контакт особе. Интервјуи ће бити одржани крајем марта 2014. Уколико ваш пројекат не буде прошао прву селекцију, бићете обавештени о разлозима овакве одлуке од стране одбора Дивац Омладинског Фонда.

Ако будете подржани кад почињете с пројектом
Дивац Омладински Фонд ће вас обавестити о коначној одлуци о подршци вашем пројекту најкасније до 1. априла 2014. године. Предвиђено је да се сви подржани пројекти реализују у периоду од 1. априла до 30. јуна 2014. године.

Формулар »

Syndicate content