Önkormányzati tájékoztató

2015.05.14.
  

2015. május 6-án a magyarkanizsai polgármester meghozta a határozatot a 2015. évi köztájékoztatási projektumok támogatásáról.

A döntés azon a hivatalos állásponton alapul, miszerint a magyarkanizsai önkormányzat saját eszközeivel támogatja a helyi és regionális közszolgálati média működését. Fontosnak tartjuk, hogy a polgárok naprakész objektív tájékoztatás kapjanak a Magyarkanizsa község alapszabályában meghatározott, hivatalos használatban levő nyelveken (magyar és szerb nyelven) a legfontosabb önkormányzati döntésekről, községben történő gazdasági, politikai, sport- és egyéb eseményekről, önkormányzati szervek működéséről, a községben folyó oktató-nevelő munkáról és annak problémáiról, a civilszervezetek tevékenységéről, az egyházközösség életéről, valamint olyan ismeretekről, amelyek hozzájárulnak a lakosság mindennapi szükségleteinek hatékonyabb kielégítéséhez, a közbiztonságot, a természet- és környezetvédelmet érintő jogaiban és kötelességeiben.

A köztájékoztatási pályázatra beadott projektumokat kiválasztó független, szakmai bizottság javaslatát a köztájékoztatásról és a médiumokról szóló törvény 23. és 24. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 83/14. sz.) és a köztájékoztatási közérdeket érvényesítő projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat 18. szakasza (A SZK Hiv. Közlönye 126/14. sz.) alapján, valamint a Magyar Nemzeti Tanács véleményezésének kötelező mérlegelése után hozta meg. A magyarkanizsai polgármesteri határozat pedig ezen javaslat elfogadásával született meg és hűen tükrözi a magyarkanizsai önkormányzat irányelvét, hogy a helyi és regionális tájékoztatási eszközöket komoly anyagi támogatásban részesíti.

A magyarkanizsai önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy a magyarkanizsai Panda Rádiót is megfelelő anyagi támogatásban részesítse, de a beadott projektumokat elbíráló bizottság a benyújtott pályázati dokumentációt nem tartotta értékelhetőnek, mert a cég nem tett eleget a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeknek.

 

A Panda Rádió ügyvezetője nem tett eleget a törvény alapján megszövegezett és 2014-ben aláírt, szerződésben vállalt kötelezettségeinek:

 

1.A 2014-ben kapott támogatást nem rendeltetésszerűen használta fel.

 

A dolgozók több havi bérét mind ez idеig nem fizette ki.

Szerződés a közszolgálati tájékoztatási műsorok, illetve projektek résztámogatásáról,  ikt. szám: 404-148/2014-I/A, kelt 2014. április 15-én, 2. szakasz: „A Panda Rádió kötelezettséget vállal, hogy a számára átutalt eszközökből a középfokú végzettségre törvényben előírt minimálbérnek megfelelően rendszeresen fizeti az alkalmazottait (két műsorvezetőt, egy hangtechnikust és egy ügyvezetőt), ezenkívül negyedévenként a munkájáról, a projekt teljesítéséről beszámolót, a személyi jövedelmek kifizetéséről igazolást terjeszt a községi tanács tájékoztatással megbízott tagja elé.”

 

2.A 2014-es évben megnyert pályázati összeggel nem számolt el.

 

A szerződésben jelzett határidőig – és azon túl sem nyújtotta be pénzügyi és tartalmi elszámolását a folyósított eszközök felhasználásáról.

Szerződés a közszolgálati tájékoztatási műsorok , illetve projektek résztámogatásáról, ikt. szám: 404-148/2014-I/A, kelt 2014. április 15-én, 5. szakasz: „A Panda Rádió a műsor illetve projekt befejezését követően 15 napon belül, de legkésőbb 2015. január 30-ig a szerződés 1. szakaszában írt műsor illetve projekt megvalósításáról a közszolgálati tájékoztatásra szánt eszközöket odaítélő bizottságnak köteles beszámolót és a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználását tanúsító iratokat benyújtani.”

 

A szerződésszegés nyilvánvaló tényét sem a pályázatot elbíráló független bizottság, sem a Magyar Nemzeti Tanács, sem az önkormányzat nem hagyhatja figyelmen kívül, ezért a Panda Rádió projektuma nem részesül társtámogatásban a 2015-ös évben.

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG

Vajdaság Autonóm Tartomány

Magyarkanizsa Község

Ikt.sz.: 034-1/2015-I/A/6

Kelt: 2015. május 14.