Pályázat hallgatói ösztöndíjakra

2018.10.18.
  

A Magyarkanizsa községbeli hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 8. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 6/14. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester kiírja az alábbi

PÁLYÁZATOT

A 2018/2019. ÉVI HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRE

I. A HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI

2018/2019-ban az önkormányzat a magyarkanizsai községi költségvetés eszközeiből az alábbi hiányszakmák megszerzésére ítél oda hallgatói ösztöndíjakat:

 

Szakma

 

Ösztöndíjak száma

 

mechatronikai mérnök

1

gépészmérnök

1

mikrobiológus

1

magyar tannyelvű tagozatokon szerbet környezetnyelvként oktató okleveles tanár

2

 

okleveles angolnyelv-tanár (magyar tannyelvű)

2

okleveles németnyelv-tanár (magyar tannyelvű)

1

okleveles matematikatanár (magyar tannyelvű)

1

gyógypedagógus (magyar tannyelvű)

1

Hallgatói ösztöndíjra az pályázhat, aki:

  • a Szerb Köztársaság állampolgára,
  • lakóhelye a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve Magyarkanizsa község területén van,
  • első ízben iratkozott alapképzés, illetve első fokú akadémiai végzettséget (Bachelor) adó akadémiai alapképzés vagy másodfokú okleveles akadémiai végzettséget (mesterfokozat) adó okleveles akadémiai képzés bármely évfolyamára,
  • a Szerb Köztársaság területén levő szákhelyű akkreditált egyetemi kar nappali tagozatos hallgatója.

II. A SZÜKSÉGES OKMÁNYOK

Pályázni a jelentkezési formanyomtatvány kitöltésével lehet.

A jelöltnek a kitöltött jelentkezési formanyomtatványhoz az alábbi dokumentációt kell csatolnia:

– a személyi igazolvány másolatát,

  • a Magyarkanizsa község területén levő lakóhelyről a pályázat közzétételének napja után kiállított igazolást, amely bizonyítja, hogy a lakóhely legalább egy éve folyamatosan Magyarkanizsa község területén van,

– állampolgársági bizonyítványt,

– egyetemi beiratkozásról vagy következő évfolyamra való beiratkozásról kiállított hatósági bizonyítványt,

– az összes megelőző évfolyam során elért átlagosztályzatról kiállított hatósági bizonyítványt,

– alapképzés első évfolyamára iratkozó hallgatók esetén az összes középiskolai évfolyamon elért előmenetelről kiállított bizonyítványokat,

– szülői gondoskodást nélkülöző, illetve pénzbeli szociális segélyben részesülő hallgató esetén e körülményről az illetékes gyámhatósági szerv részéről kiállított hatósági bizonyítványt,

– munkanélküliségi igazolást,

– a háztartás tagjainak számáról két tanú által tett hitelesített nyilatkozatot és

– a nyílt pályázat kiírásának hónapját megelőző  3 hónap során a család által szerzett havi átlagbevétel összegéről kiállított hatósági bizonyítványt (munkaviszonyban levő családtagoktól munkáltató által kiadott bizonyítványt, nyugdíjasoktól mindkét nyugdíjszelvényt vagy a nyugdíjkifizetésről szóló banki jelentést, egyéb bevételek esetén pedig az illetékes köztársasági adóhatóság részéről kiállított hatósági bizonyítványt),

– dinár-bankkártya mindkét oldalának, illetve betétkönyv adatlapjának fénymásolatát.

III. AZ ELJÁRÁS

A jelentkezési határídő letelte után a bizottság megállapítja a jelöltek rangsorjavaslatát, és azt közzéteszi a közigazgatási hivatal hirdetőtábláján és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján.

A jelentkezők a rangsorjavaslatnak a közigazgatási hivatal hirdetőtábláján és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján való közzétételét követő 8 napon belül a rangsorjavaslat ellen kifogást emelni jogosultak.

A kifogást a bizottsághoz kell benyújtani, és indokolással kell ellátni, illetve megfelelő dokumentációt kell csatolni hozzá.

Meg nem indokolt, illetve megfelelő dokumentációval el nem látott kifogást a bizottság nem bírál el.

A bizottság a kifogások benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követő 7 napon belül elbírálja a kifogásokat, majd megállapítja a végleges jelöltrangsort, és azt közzéteszi a közigazgatási hivatal hirdetőtábláján és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján.

Az adott tanévre szóló hallgatói ösztöndíjak odaítéléséről a polgármester a végleges jelöltrangsor alapján legkésőbb e pályázat közzétételét követő 60 napon belül hoz döntést.

IV.  JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

A pályázatra 2018. október 22-étől   2018. november 5-éig lehet jelentkezni.

A pályázatot közzé kell tenni az önkormányzat hivatalos világhálós honlapján, a közigazgatási hivatal hirdetőtábláján és a helyi tájékoztatási eszközökben.

Pályázati jelentkezés postai úton a Magyarkanizsa község, hallgatóiösztöndíj-bizottság, Fő tér 1, 24420 Magyarkanizsa címre „HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJRA” megjelöléssel vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán (Fő tér 1, Magyarkanizsa, 2. sz. iroda, 8. sz. ügyfélasztal) nyújtható be.

Hiányos és elkésett jelentkezés nem bírálható el.

Részletes fölvilágosítást a jelöltek a 024/ 875–166-os telefon 221-es mellékén kaphatnak.

 

Szerb Köztársaság                                                                                                         

Vajdaság Autonóm Tartomány                                            Fejsztámer Róbert
                                                                                                  polgármester

Magyarkanizsa község                                                                                                             

Polgármester

Szám: 67-296 /2018-I/А

Kelt: 2018.10.17-én

MagyarkanizsaPályázat a 2018/2019. évi hallgatói ösztndíjak odaítélésére - .PDF

Pályázat a 2018/2019. évi hallgatói ösztndíjak odaítélésére - .docx

A felsőoktatási hallgatók 2018/2019. tanévi ösztöndíjpályázatának jelentkezési formanyomtatványa