Pályázat művelődési programokra

2018.03.26.
  

A művelődésről szóló törvény 76. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 13/16. és 30/16. szám – javítás), az egészében vagy részben a Szerb Köztársaság, autonóm tartomány, illetve helyi önkormányzati egység költségvetéséből támogatott művelődési projektek kiválasztásának mércéiről, ismérveiről és módjáról szóló kormányrendelet 2. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 105/16. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 71. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 7/18. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, a magyarkanizsai községi 2018. évi költségvetésről szóló rendelettel (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/17. sz.) összhangban a magyarkanizsai polgármester

meghirdeti az alábbi

N Y Í L T   P Á L Y Á Z A T O T
MŰVELŐDÉSI PROJEKTEK 2018. ÉVI TELJES VAGY RÉSZTÁMOGATÁSÁRA

 

A művelődési projekteknek a 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való teljes vagy résztámogatására odaítélendő eszközök összege 2.000.000,00 dinár.

 

A nyílt pályázat az alábbi ágazatok művelődési projektjeire terjed ki:

1) irodalom (alkotótevékenység, műfordítás);

2) zene (alkotótevékenység, előállítás, előadás);

3) képző-, ipar-, vizuális művészet, formatervezés és építőművészet;

4) színművészet (színjátszás, előállítás, előadás);

5) művészi tánc – klasszikus balett, néptánc, moderntánc (alkotótevékenység, előállítás, előadás);

6) filmművészet és más audiovizuális alkotótevékenység;

7) filmművészethez és más audiovizuális alkotótevékenységhez kötődő rendezvények;

8) digitális és multimediális alkotótevékenység;

9) egyéb művelődési program és tartalom (musical, cirkusz, pantomim, utcaművészet stb.) kivitelezése.

 

Pályázni jogosultak: művelődési tevékenység gyakorlására bejegyzett intézmények, művelődési és egyéb egyesületek, magánszemélyek (művészek, művelődési munkatársak, illetve szakemberek), valamint egyéb művelődési szereplők, kivéve a Magyarkanizsa község alapította és a művelődésről szóló törvény 74. szakaszának megfelelő támogatásban részesülő művelődési intézmények.

 

A magyarkanizsai községi költségvetésből teljes vagy résztámogatásban részesítendő projektek kiválasztásának ismérveit és módját az egészében vagy részben a Szerb Köztársaság, autonóm tartomány, illetve helyi önkormányzati egység költségvetéséből támogatott művelődési projektek kiválasztásának mércéiről, ismérveiről és módjáról szóló kormányrendelet 4. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 105/16. sz.) határozza meg.

A nyílt pályázatra bejelentett projektek értékeléséhez alapul szolgáló mércék:

1) a projekt mennyire áll összhangban a művelődési közérdekkel, valamint a pályázat céljaival és prioritásaival;

2) a projekt színvonala és tartalmi újdonsága;

3) a projekt megvalósításához szükséges kapacitások, nevezetesen:

– a szakmai, illetve művészi kapacitások;

– a nélkülözhetetlen erőforrások;

4) pénzügyi terv: kidolgozottság, a projekt tevékenységi tervével való egybehangoltsága, gazdaságosság és minél több pénzforrás bevonása;

5) a projekt által a közösség művelődési életének minőségére gyakorolt hatás foka.

 

A hiányos és késve beérkezett, valamint a nyílt pályázat feltételeinek eleget nem tevő jelentkezéseket a kiíró nem fogja elbírálni.

Olyan egyszeri projekteket, amelyeket Magyarkanizsa község valamely korábbi pályázatán már támogatott, a kiíró nem fog elbírálni.

A projekt lebonyolításának határideje 2019. 02. 28.

A magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapjáról letölthetők a nyílt pályázaton való részvétel formanyomtatványai:

a pályázati jelentkezési adatlap;

a projekt megvalósításáról szóló jelentés nyomtatványa.

 

A pályázati jelentkezés formanyomtatványához csatolni kell:

1. A pályázó kilétének igazolását (illetékes szervnél való jegyzékbe vétel okmánya);

2. Magánszemély esetén: szakmai önéletrajzot;

3. A projekt részletesen kidolgozott ismertetését;

4. Partnerség és együttműködés igazolását (szerződés, megállapodás stb.);

5. A projektben részt vevők névsorát és legalább egyikük szakmai életrajzát;

6. Részletesen kidolgozott költségvetést;

7. További kép- és hangfölvételeket korábbi projektekről (ha van olyan), valamint a pályázatra benyújtott projektről.

 

Különkövetelmény:

Kiadótevékenység esetén be kell nyújtani egy ajánlást vagy recenziót és az elérhetőségét annak, akitől az ajánlás vagy recenzió származik;

Film- és színművészeti alkotótevékenység esetén be kell nyújtani a forgató-, illetve szövegkönyvet;

Rendezvény és fesztivál esetén be kell nyújtani a részletes műsort és a föllépők névsorát;

Kulturális csere és nemzetközi együttműködés esetén meghívólevelet kell benyújtani.

 

Csak azok a jelentkezések vehetők figyelembe, amelyek postai úton érkeznek meg a következő címre:

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG, FŐ TÉR 1, 24420 MAGYARKANIZSA – ezzel a megjelöléssel:

„Pályázat 2018. évi művelődési projektek (rész)támogatására”.

 

A nyílt pályázat 2018. március 26-ától 2018. április 24-éig érvényes.

 

A pályázati anyag nem jár vissza.

 

A nyílt pályázat eredményeit a magyarkanizsai önkormányzat a világhálós honlapján (www.kanjiza.rs) legkésőbb a pályázat lejártát követő 60. napon teszi közzé.

 

Hiánytalan a jelentkezés, ha tartalmazza:

1) a szabályosan kitöltött és hitelesített jelentkezési adatlapot;

2) a projekt részletes ismertetését;

3) a projekt részletesen kidolgozott költségvetését;

4) a pályázó, illetve a projektet megvalósító szakmai, illetve művészi teljesítményének adatait;

5) valamint a pályázat szövegében nevesített többi okmányt.

 

További felvilágosítás a 064-806-2073-as telefonon kapható. Kapcsolattartó: Nyilas Leonov Anita.Nyílt pályázat művelődési projektek 2018. évi teljes vagy résztámogatására

JELENTKEZÉSI ADATLAP a művelődési projektek 2018. évi (rész)támogatására kiírt pályázatra

A projekt megvalósításáról szóló jelentés nyomtatványa