Nyílt pályázat gyakornokok fölvételére

2018.01.30.
    

Az autonóm tartományok és helyi önkormányzatok alkalmazottairól szóló törvény 94. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 21/16., 113/17. és 113/17. sz. – másik törvény) és az autonóm tartományok és helyi önkormányzatok munkaköreinek betöltésére irányuló belső és nyílt pályázatok lebonyolításáról szóló kormányrendelet 12. szakasz 1. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 95/16. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal mb. vezetője k i í r j a az alábbi

NYÍLT PÁLYÁZATOT

GYAKORNOKOKNAK A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALBA VALÓ FÖLVÉTELÉRE

I. A munkakör betöltését igénylő szerv:

Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal, Magyarkanizsa, Fő tér 1

II. A gyakornokoknak a szakmájukban való önálló munkavégzésre történő kiképzésére meghirdetett munkakörök:

A szakmájukban való önálló munkavégzésre, illetve a teendők önálló ellátására a gyakornokokat a kiíró határozott idejű munkaviszonyba veszi föl.

1. Gyakornok az építési és felügyelőségi főosztályon egy év időtartamú határozott időre, a szakmában való önálló munkavégzésre, illetve a teendők önálló ellátására való szakmai fölkészítés érdekében – 1 munkavégző

Általános feltételek: a Szerb Köztársaság állampolgára; nagykorú, legalább hat hónap börtönre nem volt elítélve.

Különfeltételek: építésügyi tudományterületen legalább 240 kreditpont terjedelmű alapfokú akadémiai képzésben, akadémiai mesterképzésben, szakmai mesterképzésben, akadémiai szakképzésben, szakmai szakképzésben, illetve legalább négy évfolyamos alapképzésben vagy egyetemi szakosított képzésben szerzett felsőfokú végzettség.

2. Gyakornok a pénzügyi és költségvetési főosztályon egy év időtartamú határozott időre, a szakmában való önálló munkavégzésre, illetve a teendők önálló ellátására való szakmai fölkészítés érdekében – 1 munkavégző

Általános feltételek: a Szerb Köztársaság állampolgára; nagykorú, legalább hat hónap börtönre nem volt elítélve.

Különfeltételek: társadalom- és humántudományi oktatási és tudományterületen  közgazdaságtudományi ágazaton legalább 240 kreditpont terjedelmű alapfokú akadémiai képzésben, akadémiai mesterképzésben, szakmai mesterképzésben, akadémiai szakképzésben, szakmai szakképzésben, illetve legalább négy évfolyamos alapképzésben vagy egyetemi szakosított képzésben szerzett felsőfokú végzettség.

III. A munkavégzés helye: Magyarkanizsa, Fő tér 1

IV. A jelentkezéshez mellékelendő bizonyítékok:

- önéletrajzzal ellátott aláírt jelentkezési lap

- állampolgársági bizonyítvány eredetije vagy hitelesített fénymásolata (6 hónapnál nem régibb)

- születési anyakönyvi kivonat eredetije vagy hitelesített fénymásolata

- szakmai végzettséget igazoló oklevél eredetije vagy hitelesített fénymásolata

- hatósági bizonyítvány arról, hogy a jelöltet jogerősen nem ítélték legalább hat hónap letöltendő börtönbüntetésre (az illetékes rendőrkapitányság bűnügyi nyilvántartásából a pályázat közzététele után kiállított kivonat)

- személyi igazolvány fénymásolata.

A bizonyítékokat eredetiben vagy közjegyzőnél, 2017. március 1. előtti hitelesítés esetén pedig községi bíróságon hitelesített fénymásolatban kell csatolni.

Az aláírás, kézírás és másolat hitelesítéséről szóló törvény (Az SZK Hiv. Közlönye, 93/14. és 22/15. sz.) egyebek közt azt írja elő, hogy közjegyző illetékes hitelesíteni azokat az aláírásokat, kézírásokat és másolatokat, amelyekre a jelen törvény hatályba lépése előtt alkalmazásban volt különtörvények bírósági, illetve községi közigazgatási hitelesítés írtak elő; hogy az alapfokú bíróságok, illetve községi közigazgatási hivatalok átruházott ügyként az aláírás, kézírás és másolat hitelesítésének illetékességét 2017. március 1-éig tartják meg; hogy azokban a községekben, amelyekben nincs kinevezett közjegyző, az alapfokú bíróságok, a bírósági szervezeti egységek, valamint az alapfokú bíróságok ügyfélszolgálati irodái, illetve a községi közigazgatási hivatalok az aláírás, kézírás és másolat hitelesítését átruházott ügyként kivételesen 2017. március 1. után is – a közjegyző kinevezéséig – tovább gyakorolják.

MEGJEGYZÉS: A hivatalos nyilvántartásban vezetett adatokat tanúsító okmányok: állampolgársági bizonуítvány, születési anyakönyvi kivonat.

Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (Az SZK Hiv. Közlönye, 18/16. sz.) egyebek közt úgy rendelkezik, hogy a hatóság – amikor az a döntéshozatalhoz elengedhetetlen – a törvényes határidőn belül köteles hivatalból díjmentesen kicserélni, megtekinteni, feldolgozni és beszerezni a hivatalos nyilvántartásokban szereplő tényekre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha az ügyfél kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az adatokat maga fogja beszerezni.

A pályázó nyilatkozhat úgy, hogy a választási eljárás gyorsabb és hatékonyabb lebonyolítása érdekében a fenti bizonyítékokat maga fogja beszerezni.

A jelöltnek ki kell töltenie a nyilatkozatot, amellyel két lehetőség között választ: a hatóság szerezze be a hivatalos nyilvántartásban vezetett adatokat, vagy azt a jelölt maga fogja megtenni.

A kérdéses nyilatkozat letölthető a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapjáról: www.kanjiza.rs

A kitöltött nyilatkozatot a fent ismertetett bizonyítékokkal együtt kell benyújtani.

V. A pályázati jelentkezés címzése és határideje: Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal, Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa, ezzel a megjelöléssel: „Gyakornoki pályázat”.

A pályázati jelentkezés határideje 15 nap. A határidő kezdőnapja a nyílt pályázatnak a Dnevnik napilapban való közzétételét követő nap.

VI. Felvilágosítással szolgál: Kovács Marika a 024/875-166-os telefon 233-as mellékén vagy a kovacsm@kanjiza.rs villámpostacímen.

VII. A kiválasztási eljárás során a jelöltek szakmai felkészültségének, tudásának és készségeinek ellenőrzése: A határidőn belül érkezett, engedélyezett, érthető és hiánytalan, a megkövetelt bizonyítékok mindegyikét tartalmazó jelentkezést benyújtott, a meghirdetett munkakörökben megkövetelt feltételeket teljesítő jelöltekkel a pályázat lejártát követően elbeszélget a pályázati bizottság, amiről a pályázók az elérhetőségükön (a jelentkezésükben feltüntetett telefonszámon és címen) értesítést kapnak.

MEGJEGYZÉS: Gyakornoki jogállást az szerezhet, aki nem volt munkaviszonyban, illetve aki az adott végzettségi fok birtokában a megszabott gyakornoki időnél rövidebb ideig állt alkalmazásban.

Másik munkáltatónál létesített munkaviszonyban eltöltött idő a gyakornoki időbe nem számít bele, ha az adott személy által betöltött munkakör nem felelt meg a gyakornoki időhöz megkövetelt szakmai végzettség fokának és jellegének.

Az elkésett, meg nem engedett, érthetetlen vagy hiányos, a megkövetelt bizonyítékokat eredetiben vagy hitelesített fénymásolatban nem tartalmazó jelentkezéseket a bizottság elutasítja.

A nyílt pályázatot a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal mb. vezetője által alakított bizottság bonyolítja le.

A nyílt pályázati hirdetményt közzé kell tenni a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján (www.kanjiza.rs), a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, a nyílt pályázatról és a hirdetményt közzétevő világhálós honlap címéről szóló értesítést pedig magyar nyelven az Új Kanizsai Újság helyi lapban, szerbül pedig a Dnevnik napilapban.

A hirdetmény szerb szövegében hímnemben használt minden fogalom, főnév, melléknév és ige hátrányos megkülönböztetés nélkül értendő nőkre is.

Kasza Attila okl. jogász

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL MB. VEZETŐJENyílt pályázat gyakornokoknak a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatalba való fölvételére