Gazdaságfejlesztési pályázat

2015.10.05.
  

A 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet alapján a magyarkanizsai polgármester kiírja az alábbi nyílt pályázatot vállalkozók, mikor-, kis- és közepes vállalkozások által igényelhető térítésmentes eszközök odaítélésére.

1. Alapinformációk

Vállalkozóknak, mikro-, kis- és közepes vállalkozásoknak – a foglalkoztatottak számának növelése, a termelő- és szolgáltatótevékenységek hatékonyságának ösztönzése és fokozása, valamint a versenyképességi színvonal előmozdítása céljából – 2.000.000,00 dinár teljes összegben vissza nem térítendő eszközöket ítél oda az önkormányzat. Ez az összeg a 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/14. és 7/15. sz.) a 3. program – Helyi gazdaságfejlesztés, 1501–P2 – Gazdasági szereplők üzletvitelének javításához szükséges feltételek megteremtése, 454 közgazdasági osztály – Magánvállalatok támogatása, 01 pénzforrás – Költségvetési bevételek tételben szerepel.

Az eszközök odaítélésére kiírt nyílt pályázat alapfeltétel a de minimis állami támogatás elnyeréséhez.

2. Az eszközök rendeltetése

Térítésmentes eszközök az alábbiakra nyerhetők el:

1. Vállalkozók, valamint mikro-, kis- és közepes vállalkozások (ez utóbbiak a továbbiakban: jogi személyek) számára kereskedelmi bankok részéről jóváhagyott bármilyen fajtájú hitel kamatköltségeire, kivéve a fizetőképesség fenntartására és hitel-refinanszírozásra fölvett hiteleket.

Vissza nem térítendő eszköz az előző egy évben, azaz 2014. augusztus 1. és 2015. augusztus 1. között megfizetett kamatösszegre igényelhető. Az eszközöket egy összegben kell átutalni a kérelmező bankszámlájára.

Az elnyerhető legmagasabb összeg:

1) vállalkozó részére 100.000,00 dinár

2) jogi személy részére 300.000,00 dinár.

2. Az üzleti tevékenység előmozdításához szükséges tárgyi eszközök beszerzési költségeire

Vissza nem térítendő eszköz 2015-ben lebonyolított és teljes egészében kifizetett vagy folyamatban levő tárgyieszköz-beszerzésre ítélhető oda.

Az elnyerhető legalacsonyabb összegű eszköz 150.000,00 dinár, a legmagasabb pedig 500.000,00 dinár. 

Pályázni előlegszámla vagy díjbekérő (proforma) számla bemutatásával is lehet. Az eszközök a kérelmező bankszámlájára csak az után utalhatók át, miután az bankkivonat bemutatásával igazolta, hogy a tárgyi eszköz értékének legalább 50%-át megfizette.

Az odaítélendő eszközök összege a tárgyi eszközök általános forgalmi adó (áfa) nélküli beszerzési költségeinek legföljebb 50%-a lehet. 

3. Nemzetközi szabványok bevezetésének, tanúsításának, illetve újratanúsításának, valamint kockázatbecslési aktus kidolgozásának költségeire fordítható térítésmentes eszközök

Az eszközök az alábbiakra nyerhetők el:

3.1. az ISO 9000, HАCCP, ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER nemzetközi szabványoknak tanácsadó tevékenység gyakorlására bejegyzett tanácsadóház vagy akkreditált tanúsítóház részéről történő bevezetésével, tanúsításával és újratanúsításával kapcsolatos költségek;

Újratanúsítási költségnek korábban bevezetett szabvány tanúsítási auditjának és éves ellenőrző auditjának költségei számítanak.

Nem nyerhető eszköz olyan beruházási befektetés költségeinek fedezésére, amelyet nemzetközi szabvány bevezetése, tanúsítása, illetve újratanúsítása tesz szükségessé.

3.2. Kockázatbecslési aktus kidolgozása -– a munkahelyi biztonságról és egészségről szóló törvény 4. szakasz 14) és 13) pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 101/05. sz.) szerint

Az elnyerhető legmagasabb összeg 150.000,00 dinár. Az odaítélendő eszközök összege a költségek legföljebb 70%-a lehet. 

3. A pályázati részvétel feltételei

Pályázni a Gazdasági Jegyzékeket Vezető Ügynökségnél lajstromba vett vállalkozók vagy jogi személyek az alábbi feltétek mellett jogosultak:

             ha székhelyük Magyarkanizsa község területén van

             ha vállalkozónak legalább 2 határozatlan vagy határozott időre fölvett alkalmazottja van

             ha jogi személynek legalább 5 határozatlan vagy határozott időre fölvett alkalmazottja van

             ha termelő- vagy szolgáltatótevékenységet folytat, a kereskedelem kivételével

             ha a pályázó számlája nincs zárolva

             ha a pályázó az eredeti helyi közbevételeken alapuló esedékes kötelezettségeit kiegyenlítette

             ha a projektum Magyarkanizsa község területén valósul meg

             ha a pályázó a folyó és a megelőző két adóévben az állami támogatás odaítélésének szabályairól szóló kormányrendelet 95. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 13/10., 100/11., 91/12., 37/13., 97/13. és 119/14. sz.) értelmében a Szerb Köztársaság az autonóm tartomány és/vagy helyi önkormányzati egység részéről nem részesült de minimis állami támogatásban.

Eszközök az alábbiakra nem nyerhetők el:

             szállítóeszköz vásárlására

             tanulmányi utazásra

             kizárólag tiszteletdíjakra alapozott projektumra

A pályázó a nyílt pályázaton legföljebb egy pályázattal és egy jogcímen vehet részt.

4. A benyújtandó dokumentáció:

1. Pályázati adatlap

2. A gazdasági szereplőnek a Gazdasági Jegyzékeket Vezető Ügynökségnél való lajstromba vételéről kiállított, 6 hónapnál nem régibb kivonat

3. A 2013. és 2014. évi elfogadott zárszámadás szerinti eredménymérleg, állapotmérleg, statisztikai beszámoló és adómérleg fénymásolata

4. A Szerb Nemzeti Bank (egy hónapnál nem régebbi) igazolása arról, hogy a pályázó nem szerepel a behajtás alá vontak nyilvántartásában (a nemzeti bank honlapjáról is kinyomtatható), amit a pályázó hitelesítésével kell ellátni 

5. A helyi adóigazgatási szolgálat hatósági bizonyítványa arról, hogy a pályázó 2014. december 31-ével bezárólag az eredeti helyi közbevételeken alapuló összes esedékes kötelezettségét kiegyenlítette

6. Aláírt és hitelesített nyilatkozat az alkalmazottak 2013. és 2014. évi számáról

7. Nyilatkozat a folyó és a megelőző két adóévben a pályázónak megítélt minden egyéb de minimis állami támogatásról és hogy már kapott-e és milyen jogcímen állami támogatást

Az első pályázati fordulóban már pályázott jelentkező a 2., 3 és 5. pontban foglalt okmányokat nem köteles újra benyújtani, ha azok érvénye ennek a pályázatnak az idejére is kiterjed.

Az 1. pont alatti eszközökre pályázóknak a fentieken kívül még az alábbiakat is be kell nyújtaniuk:

1. Bankhitelszerződés (fénymásolat)

2. Kamatfizetési banki kivonat (fénymásolat)

3. Banki kivonat a megfizetett kamat összegéről (fénymásolat)

A 2. pont alatti eszközre pályázóknak a fentieken kívül még az alábbiakat is be kell nyújtaniuk:

1.            A tárgyi eszköz adásvételéről szóló szerződés (fénymásolat)

2.            Díjbekérő számla/előlegszámla/számla attól függően, hogy az ár kiegyenlítése milyen fokú (fénymásolat)

3.            Megfizetés igazolása/banki kivonat (fénymásolat)

A 3. pont alatti eszközre pályázóknak a fentieken kívül még az alábbiakat is be kell nyújtaniuk:

1.            Tanácsadó tevékenység ellátására bejegyzett tanácsadóház és akkreditált tanúsítóház részéről a bevezetett szabvány tanúsítási auditjának és az éves ellenőrző audit költségeiről az előző egy év során kiállított számla, illetve kockázatbecslési aktus kidolgozásának költségeiről kiállított számla (fénymásolat)

2.            Megfizetés igazolása/banki kivonat (fénymásolat) – ha a költségek egy részét már megfizette

5. A pályázás módja és határideje

A kísérődokumentációval ellátott pályázati adatlapot a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán (Magyarkanizsa, Fő tér 1, 8. sz. ügyfélasztal) zárt borítékban kell átadni ezzel a megjelöléssel: „Vállalkozásoknak szánt térítésmentes eszközökre kiírt pályázatra – NEM BONTANDÓ FÖL”.

Pályázati adatlap a kísérődokumentáció jegyzékével a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán (Magyarkanizsa, Fő tér 1, 8. ügyfélasztal) kapható, vagy letölthető a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapjáról: www.kanjiza.rs Pályázatok menüpont alatt.

A határidőn túli (a nyílt pályázatban feltüntetett határidő letelte után beérkezett), szabálytalan (arra nem jogosult, a nyílt pályázatban elő nem irányzott személy és szereplő részéről benyújtott, illetve nem a pályázatban előirányzott rendeltetésre irányuló), valamint értelmezhetetlen és hiányos (nem a megfelelő adatlapon benyújtott, a pályázatban előirányzott teljes körű dokumentációval el nem látott, alá nem írt, kitöltetlen rovatokat tartalmazó, telefaxon vagy elektronikus levélben beküldött, értelmezhetetlen és pontatlan adatokat tartalmazó) pályázatokat a pályáztató figyelmen kívül hagyja.

A pályázatok benyújtásának határideје: a nyílt pályázat közzétételét követő 8. nap

6. Döntéshozatal

Az eszközök odaítéléséről a vállalkozók és jogi személyek által igényelhető vissza nem térítendő eszközök odaítélésére alakult bizottság javaslatára a polgármester hoz döntést.

Az eszközök odaítéléséről hozott döntést a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján kell közzétenni.

Az eszközök odaítéléséről történt döntéshozatal után a bizottság csak az eszközöket elnyert pályázókkal veszi föl a kapcsolatot.

Az eszközöket elnyert pályázók a községgel a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozó szerződést kötnek.

A projektum lebonyolításáról a megvalósítást követő 15 napon belül beszámolót kell benyújtani, Ha az eszközöket elnyert pályázó a beszámolót nem nyújtja be időben, a kapott eszközöket köteles visszafizetni.

A tárgyi eszközök beszerzésére eszközöket elnyert pályázó ezeket a tárgyi eszközöket a szerződéskötést követő három évig nem idegenítheti el.

7. További tudnivalók

A nyílt fölhívást a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján (www.kanjiza.rs), a magyarkanizsai városháza hirdetőtábláján és a helyi tájékoztatási eszközökben kell közzétenni. 

A további tudnivalók felől a pályázni szándékozók a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal épületének 26. sz. irodájában és a 024/873-249-es telefonon tájékozódhatnak.Nyílt pályázat vállalkozók, mikor-, kis- és közepes vállalkozások által igényelhető térítésmentes eszközök odaítélésére

Jelentkezési lap