Pályázat ösztöndíjak odaítélésére

2023.11.01.
  

A Magyarkanizsa községbeli hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 8. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 6/14. és  30/2020 sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester kiírja az alábbi,

PÁLYÁZATOT
A 2023/2024. ÉVI HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRE

I. A HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI
2023/2024-ben az önkormányzat a magyarkanizsai községi költségvetés eszközeiből az alábbi hiányszakmák megszerzésére ítél oda hallgatói ösztöndíjakat:

Szakma Az ösztöndíjak száma
Magyar tannyelvű tagozatokon szerbet környezetnyelvként oktató okleveles tanár 1
Fizikatanár 1
Zenei kultúra tanára 1
Kémia tanár 1
Matematika tanár 1
Pedagógus 1
Defektológus 1
Szociális munkás 2
Idegenforgalmi szakember 2
Jogász 3
Általános orvos 3
Könyvtáros 1
Gépészmérnök 1
Építészmérnök 2
Mechatronikai mérnök 1
Mezőgazdasági mérnök 1

Hallgatói ösztöndíjra az pályázhat, aki:

 • a Szerb Köztársaság állampolgára,
 • lakóhelye a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve Magyarkanizsa község területén van,
 • első ízben iratkozott alapképzés, illetve elsőfokú akadémiai végzettséget (Bachelor) adó akadémiai alapképzés vagy másodfokú okleveles akadémiai végzettséget (mesterfokozat) adó okleveles akadémiai képzés bármely évfolyamára,
 • a Szerb Köztársaság területén levő szákhelyű akkreditált egyetemi kar nappali tagozatos hallgatója.

Ösztöndíjpályázatra nem jelentkezhet az a hallgató, aki:

 • abszolvensi jogállással rendelkezik,
 • munkaviszonyban van,
 • 26. életévét betöltötte.

II. A SZÜKSÉGES OKMÁNYOK
Pályázni a jelentkezési formanyomtatvány kitöltésével lehet.
A jelöltnek a kitöltött jelentkezési formanyomtatványhoz az alábbi dokumentációt kell csatolnia:

 • a személyi igazolvány másolatát,
 • a Magyarkanizsa község területén levő lakóhelyről a pályázat közzétételének napja után kiállított igazolást, amely bizonyítja, hogy a lakóhely legalább egy éve folyamatosan Magyarkanizsa község területén van,
 • állampolgársági bizonyítványt,
 • egyetemi beiratkozásról vagy következő évfolyamra való beiratkozásról kiállított hatósági bizonyítványt,
 • az összes megelőző évfolyam során elért átlagosztályzatról kiállított hatósági bizonyítványt,
 • alapképzés első évfolyamára iratkozó hallgatók esetén az összes középiskolai évfolyamon elért előmenetelről kiállított bizonyítványokat,
 • szülői gondoskodást nélkülöző, illetve pénzbeli szociális segélyben részesülő hallgató esetén e körülményről az illetékes gyámhatósági szerv részéről kiállított hatósági bizonyítványt,
 • munkanélküliségi igazolást,
 • a háztartás tagjainak számáról két tanú által tett hitelesített nyilatkozatot és
 • a nyílt pályázat kiírásának hónapját megelőző 3 hónap során a család által szerzett havi átlagbevétel összegéről kiállított hatósági bizonyítványt (munkaviszonyban levő családtagoktól munkáltató által kiadott bizonyítványt, nyugdíjasoktól mindkét nyugdíjszelvényt vagy a nyugdíjkifizetésről szóló banki jelentést, egyéb bevételek esetén pedig az illetékes köztársasági adóhatóság részéről kiállított hatósági bizonyítványt),
 • a dinár-bankkártya mindkét oldalának, illetve betétkönyv adatlapjának fénymásolatát.

III. AZ ELJÁRÁS
A jelentkezési határidő letelte után a bizottság megállapítja a jelöltek rangsorjavaslatát, és azt közzéteszi a közigazgatási hivatal hirdetőtábláján és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján.
A jelentkezők a rangsorjavaslatnak a közigazgatási hivatal hirdetőtábláján és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján való közzétételét követő 8 napon belül a rangsorjavaslat ellen kifogást emelni jogosultak.
A kifogást a bizottsághoz kell benyújtani, és indokolással kell ellátni, illetve megfelelő dokumentációt kell csatolni hozzá.
Meg nem indokolt, illetve megfelelő dokumentációval el nem látott kifogást a bizottság nem bírál el.
A bizottság a kifogások benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követő 7 napon belül elbírálja a kifogásokat, majd megállapítja a végleges jelöltrangsort, és azt közzéteszi a közigazgatási hivatal hirdetőtábláján és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján.
Az adott tanévre szóló hallgatói ösztöndíjak odaítéléséről a polgármester a végleges jelöltrangsor alapján legkésőbb e pályázat közzétételét követő 60 napon belül hoz döntést.

IV. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
A pályázatra 2023. november 1-étől   2023. november 14-éig lehet jelentkezni.
A pályázatot közzé kell tenni az önkormányzat hivatalos világhálós honlapján, a közigazgatási hivatal hirdetőtábláján és a helyi tájékoztatási eszközökben.
Pályázati jelentkezés postai úton a Magyarkanizsa község, hallgatóiösztöndíj-bizottság, Fő tér 1, 24420 Magyarkanizsa címre „HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJRA” megjelöléssel vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán (Fő tér 1, Magyarkanizsa, 2. sz. iroda, 8. sz. ügyfélasztal) nyújtható be.
Hiányos és elkésett jelentkezés nem bírálható el.
Részletes fölvilágosítást a jelöltek a 024/4- 875–166-os telefon 208-es mellékén kaphatnak.

 

Fejsztámer Róbert
magyarkanizsai polgármester

 Pályázat a 2023/2024. évi hallgatói ösztöndíjak odaítélésére

Formanyomtatvány

A Magyarkanizsa községből származó hallgatók 2023/2024. tanévi ösztöndíjazására kiírt pályázat jelöltjeinek névsorjavaslata

Döntés a Magyarkanizsa községbeli hallgatók részére a 2023/2024. tanévben folyósítandó ösztöndíjak számáról és értékéről

Döntés a 2023/2024. tanévre szóló hallgatói ösztöndíjak odaítéléséről