Felsőoktatási ösztöndíjpályázat

2022.11.01.
  

A Magyarkanizsa községbeli hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 8. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 6/14. és  30/2020 sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester kiírja az alábbi, 

 

PÁLYÁZATOT

A 2022/2023. ÉVI HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRE

 

I. A HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI
2022/2023-ban az önkormányzat a magyarkanizsai községi költségvetés eszközeiből az alábbi hiányszakmák megszerzésére ítél oda hallgatói ösztöndíjakat:

Szakma Ösztöndíjak száma
Fuvolatanár 1
Zongoratanár 1
Informatikus 1
Építőmérnők 1
Rajztanár 1
Matematika tanár 1
Zenei kultúra tanára 1
Pedagógus 1
Defektológus 1
Pszichológus 1
Jogász 1
Általános orvos 1
Óvópedagógus 1
Gépészmérnők 1
Szociális munkás 1

 

Hallgatói ösztöndíjra az pályázhat, aki: 

 • a Szerb Köztársaság állampolgára, 
 • lakóhelye a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve Magyarkanizsa község területén van, 
 • első ízben iratkozott alapképzés, illetve első fokú akadémiai végzettséget (Bachelor) adó akadémiai alapképzés vagy másodfokú okleveles akadémiai végzettséget (mesterfokozat) adó okleveles akadémiai képzés bármely évfolyamára, 
 • a Szerb Köztársaság területén levő szákhelyű akkreditált egyetemi kar nappali tagozatos hallgatója.

Ösztöndíjpályázatra nem jelentkezhet az a hallgató, aki: 

 • abszolvensi jogállással rendelkezik,
 • munkaviszonyban van,
 • 26. életévét betöltötte.

 

II. A SZÜKSÉGES OKMÁNYOK
Pályázni a jelentkezési formanyomtatvány kitöltésével lehet. 
A jelöltnek a kitöltött jelentkezési formanyomtatványhoz az alábbi dokumentációt kell csatolnia: 

 • a személyi igazolvány másolatát,
 • a Magyarkanizsa község területén levő lakóhelyről a pályázat közzétételének napja után kiállított igazolást, amely bizonyítja, hogy a lakóhely legalább egy éve folyamatosan Magyarkanizsa község területén van,
 • állampolgársági bizonyítványt,
 • egyetemi beiratkozásról vagy következő évfolyamra való beiratkozásról kiállított hatósági bizonyítványt,
 • az összes megelőző évfolyam során elért átlagosztályzatról kiállított hatósági bizonyítványt, 
 • alapképzés első évfolyamára iratkozó hallgatók esetén az összes középiskolai évfolyamon elért előmenetelről kiállított bizonyítványokat, 
 • szülői gondoskodást nélkülöző, illetve pénzbeli szociális segélyben részesülő hallgató esetén e körülményről az illetékes gyámhatósági szerv részéről kiállított hatósági bizonyítványt, 
 • munkanélküliségi igazolást,
 • a háztartás tagjainak számáról két tanú által tett hitelesített nyilatkozatot és 
 • a nyílt pályázat kiírásának hónapját megelőző  3 hónap során a család által szerzett havi átlagbevétel összegéről kiállított hatósági bizonyítványt (munkaviszonyban levő családtagoktól munkáltató által kiadott bizonyítványt, nyugdíjasoktól mindkét nyugdíjszelvényt vagy a nyugdíjkifizetésről szóló banki jelentést, egyéb bevételek esetén pedig az illetékes köztársasági adóhatóság részéről kiállított hatósági bizonyítványt),
 • dinár-bankkártya mindkét oldalának, illetve betétkönyv adatlapjának fénymásolatát.

 

III. AZ ELJÁRÁS
A jelentkezési határídő letelte után a bizottság megállapítja a jelöltek rangsorjavaslatát, és azt közzéteszi a közigazgatási hivatal hirdetőtábláján és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján.

A jelentkezők a rangsorjavaslatnak a közigazgatási hivatal hirdetőtábláján és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján való közzétételét követő 8 napon belül a rangsorjavaslat ellen kifogást emelni jogosultak.

A kifogást a bizottsághoz kell benyújtani, és indokolással kell ellátni, illetve megfelelő dokumentációt kell csatolni hozzá.

Meg nem indokolt, illetve megfelelő dokumentációval el nem látott kifogást a bizottság nem bírál el. 
A bizottság a kifogások benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követő 7 napon belül elbírálja a kifogásokat, majd megállapítja a végleges jelöltrangsort, és azt közzéteszi a közigazgatási hivatal hirdetőtábláján és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján.

Az adott tanévre szóló hallgatói ösztöndíjak odaítéléséről a polgármester a végleges jelöltrangsor alapján legkésőbb e pályázat közzétételét követő 60 napon belül hoz döntést.

 

IV.  JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
A pályázatra 2022. november 1-étől   2022. november 14-éig lehet jelentkezni.

A pályázatot közzé kell tenni az önkormányzat hivatalos világhálós honlapján, a közigazgatási hivatal hirdetőtábláján és a helyi tájékoztatási eszközökben.

Pályázati jelentkezés postai úton a Magyarkanizsa község, hallgatóiösztöndíj-bizottság, Fő tér 1, 24420 Magyarkanizsa címre „HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJRA” megjelöléssel vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán (Fő tér 1, Magyarkanizsa, 2. sz. iroda, 8. sz. ügyfélasztal) nyújtható be.

Hiányos és elkésett jelentkezés nem bírálható el.

Részletes fölvilágosítást a jelöltek a 024/4–875–166-os telefon 208-es mellékén kaphatnak.

 

Fejsztámer Róbert
polgármesterPályázat a 2022/2023-as évi hallgatói ösztöndíjak odaítélésére

Formanyomtatvány

A Magyarkanizsa községből származó hallgatók 2022/2023. tanévi ösztöndíjazására kiírt pályázat jelöltjeinek névsorjavaslata

Döntés a Magyarkanizsa községbeli hallgatók részére a 2022/2023. tanévben folyósítandó ösztöndíjak számáról és értékéről

Döntés a 2022/2023. tanévre szóló hallgatói ösztöndíjak odaítéléséről