Pályázat az egyházak és vallási közösségek támogatására

2022.04.20.
 

A Magyarkanizsa község területén működő egyházak és vallási közösségek résztámogatásáról szóló szabályzat 3. és 6. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/16. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester kiírja az alábbi

PÁLYÁZATOT
a Magyarkanizsa község területén működő egyházak és
vallási közösségek projektumainak 2022. évi résztámogatásáról

 

I

            A magyarkanizsai községi költségvetésből 2022-ben a Magyarkanizsa község területén működő egyházak és vallási közösségek projektumainak résztámogatására az önkormányzat 1.800.000,00 (egymilliónyolcszázezer) dinárt ítél oda.

II

            Pályázni a hagyományos egyházak és vallási közösségek Magyarkanizsa község területén található egyházközségei jogosultak.


III

            Az I. pontban írt eszközök az alábbi tartalmú projektumok résztámogatására ítélhetők oda:

1.  templomon és egyéb szakrális építményen végzett beruházási munkálatokra,

2.  a 10 vagy annál több éve nem újított fennálló – különösen a műemléki védettséget élvező – templom felújítására,

3.  parókiaépület felújítására,

4.  egyházi temető rendezésére és megújítására,

5.  temetői kápolna építésére és felújítására,

6.  harangláb felújítására,

7.  templomhomlokzat felújítására és festésére,

8.  tetőfelújításra,

9.  templomfal átvágására és nedvesedésének megszüntetésére,

10.  a templom névadójáról való hagyományos évenkénti megemlékezés szervezésére

 

 

IV

            A pályázónak csatolnia kell:

1. az 1. számú formanyomtatványon kitöltött jelentkezést

2. a jelentkezőről szóló igazolást: a jelentkezőt lajstromozó jegyzék kivonatát

3. a jelentkező alapvető adatainak (történet, tevékenységleírás stb.) áttekintését

4. a jelentkezéssel résztámogatni kért projektum részletes leírását

5. a munkálatok előzetes fölmérését és költség-előirányzatát (az építészeti tevékenységre irányuló, 1–9. pontban foglalt projektumjavaslatok esetén).

A jóváhagyott projektumot legkésőbb 2022. december 15-éig le kell bonyolítani.

 

V

                Az egyes projektum résztámogatására szánt eszközök mértékének meghatározásakor tekintetbe veendő mércék:

            1. az egyházi építmény műemléki védettséget élvez-e,

            2. a legutóbbi népszámlálás adatai szerint a község területén élő hívek száma,

            3. a projektumra fordítandó önerő megléte és mértéke,

            4. az előző naptári évben a községi költségvetésből való részesedés mértéke,

            5. a munkálatok jellege: meglevő építmény felújítása, átalakítása vagy átépítése,

            6. a Műemlékvédelmi Intézetnek a projektum tárgyáról kiadott szakvéleménye,

            7. a sürgősség jellege: a bizottság és a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal építési ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egységében dolgozó szakemberek közvetlen helyszíni szemrevételezéssel állapítják meg.

 

 

VI

            Pályázni az egyházak és vallási közösségek támogatásával foglalkozó bizottsághoz benyújtott „Jelentkezési lap az egyházak és vallási közösségek projektumainak résztámogatására szánt eszközök odaítélésére kiírt pályázatra“ formanyomtatványon (1. sz. nyomtatvány) lehet, amely elérhető a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján (www.kanjiza.rs).

A mellékletekkel ellátott jelentkezési lap nyomtatott formában, zárt borítékban a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán adható át, vagy postai úton Magyarkanizsa község, Fő tér 1, 24420 Magyarkanizsa címzéssel és „Egyházak és vallási közösségek pályázatára“ megjelöléssel ellátott küldeményben nyújtható be.

                       

VII

            A hiányos és késve érkező jelentkezéseket a bizottság figyelmen kívül hagyja.

            Jelentkezési határidő: a pályázat megjelenésétől számított 15. nap.

            További felvilágosítás a 024 875 166-os telefon 229-es mellékén vagy személyesen a 9. sz. irodában kapható (Kasza Attila).


 Pályázati felhívás

Jelentkezési lap

Határozat az egyházak és vallási közösségek 2022. évi támogatásának odaítéléséről