Pályázat egyesületek támogatására

2022.03.18.
  

A közérdekű egyesületi programok ösztönzéséhez szükséges vagy a programtámogatáshoz hiányzó eszközökről szóló rendelet (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 16/2018. szám) 6. szakasza, A Magyarkanizsai községi költségvetésből támogatandó egyesületek közérdekű programjainak/projektjeinek megvalósítására szánt eszközök elosztásának módjáról és eljárásáról szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 23/2020. szám) 6. szakasza, A 2022. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 25/2021. szám) és A Magyarkanizsa községi civil egyesületekre vonatkozó 2022. évi nyílt pályázatokra vonatkozó terv alapján és a Magyarkanizsai községi költségvetésből támogatandó egyesületek közérdekű programjainak/projektjeinek 2022. évi megvalósítására szánt eszközök elosztását végző bizottság javaslatára Magyarkanizsa község polgármestere kiírja a következő

 

NYÍLT PÁLYÁZATOT

A 2022. ÉVI KÖZÉRDEKŰ EGYESÜLETI PROGRAMOK/PROJEKTUMOK TELJES

VAGY RÉSZTÁMOGATÁSÁRA

 

KÖZÉRDEK

Magyarkanizsa község polgármestere kiírja a Magyarkanizsa községi közérdekű egyesületi programok ösztönzéséhez szükséges vagy a programtámogatáshoz hiányzó eszközök pótlására, valamint a községi közérdekű egyesületi programok/projektumok támogatására vagy résztámogatására irányuló nyílt pályázatot, mely a következő területekre vonatkozó programokra/projektekre vonatkozik: a kormányoldali, a civil és az üzleti szektor együttműködésének előmozdítására irányuló tevékenységek, szociális védelem, hadi rokkantsági védelem, fogyatékkal élő személyek védelme, gyermekekről való társadalmi gondoskodás, a natalitás ösztönzése, időseknek való segítségnyújtás, egészségvédelem, emberi és kisebbségi jogok védelme és hirdetése, programok és projektek fiatalok számára, ökológia, a környezet és a polgárok egészségének védelme, gazdasági tevékenységek ösztönzése és fejlesztése (turizmus, mezőgazdaság, kisiparosság, régi és ritka mesterségek, szövetkezetek és mások), kulturális örökség, történelmi hagyományok ápolása, a kulturális és művészeti alkotótevékenység fejlesztése, nyugdíjas szervezetek tevékenységei, a nemi egyenjogúság érvényesítése, egyéb tartalmak, amelyek hozzájárulnak Magyarkanizsa község gyors fejlődéséhez és a polgári aktivizmus érvényesüléséhez.

Rendelkezésre álló eszközök: 10.600.000,00 dinár.

 

A NYÍLT PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

 • az egyesület be van jegyezve a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség Egyesületi nyilvántartásába,
 • Magyarkanizsa község területén regisztrált egyesület, illetve székhelye vagy szervezeti egysége ezen a területen található vagy ezen területen tevékenykedik városi, városközi vagy köztársasági szintű szervezetként legalább hat hónapja (a továbbiakban: egyesület),
 • a program/projektum Magyarkanizsa község területén valósul meg.

A nyílt pályázatra való jelentkezést a nyílt pályázat szövege mellett a község honlapján (www.kanjiza.rs) megjelentetett, kitöltött adatlapokkal kell benyújtani a Magyarkanizsai községi költségvetésből 2022. évben támogatandó egyesületek közérdekű programjainak/projektjeinek megvalósítására szánt eszközök elosztását végző bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság).

Minden egyes programra/projektre külön pályázatott szükséges benyújtani.

A program/projekt részletes leírásának tartalmaznia kell a következő adatokat: a program/projekt megvalósításának területét, a program/projektum kezdetét és időtartamát, a program/projekt megvalósítása során végzett tevékenységek célját, fajtáját és mennyiségét, a program/projekt megvalósításához szükséges személyek teljes számát és részletes pénzügyi tervet.

A benyújtott pályázatban mellékelni kell a pályázatot benyújtó felelős személyének büntetőjogi és vagyoni felelőssége tudatában tett nyilatkozatát kötelezettségeinek elfogadásáról, amennyiben a község egészében vagy részben finanszírozza az adott programot/projektet, arról, hogy:

 • a pályázatban szereplő minden adat valós és pontos;
 • a megítélt összegek rendeltetésüknek megfelelően lesznek elköltve;
 • a program/projekt megvalósításáról szóló jelentés és a pénzügyi dokumentáció törvényes határidőn belül kerül benyújtásra;
 • a program/projekt megvalósítása során a kiadványokban és más médiákban feltüntetésre kerül, hogy annak megvalósítását a Község támogatta.

 

A PROGRAM/PROJEKTUM IDŐTARTAMA

A programok/projektumok legfeljebb 2023. február 28-áig tarthatnak.

Egy egyesület a kiírt pályázatra csak egy programmal/projektummal jelentkezhet, a költségvetési év folyamán az egyesületek csak egyszer részesülhetnek eszköztámogatásban.

 

A PROGRAMOK/PROJEKTUMOK KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

A projekt potenciálja – a projektötlet minősége, a polgárok életminőségének javításához való hozzájárulás         5

Célcsoport és felhasználók – a célcsoportok, a projekt megvalósításában résztvevő közvetlen és közvetett felhasználók száma és mérete             5

A projektötlet innovativitása      10

A projekt gazdasági indokoltsága (a projekt megvalósításához valóban nélkülözhetetlen-e a javasolt költség)      20

A projekt precíz és részletes narratív költségvetése, amely megmagyarázza az előlátott költségek és a projekttevékenységek közötti viszonyt összehangoltságát           10

 

A BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

A pályázatban való résztvevőnek a következő dokumentációt kell benyújtania:

 • A program/projektum javaslatára vonatkozó űrlap (2. számú melléklet);
 • Leíró költségvetés (3. számú melléklet);
 • A jelentkezést benyújtó nyilatkozata a kötelezettség vállalásáról (4. számú melléklet);
 • A program/projektum költségvetésének táblázatos áttekintése (5. számú melléklet);
 • Nyilatkozat az eszközöket használó egyesület tagjainak érdek-összeütközéséről A közérdekű egyesületi programok/projektumok Magyarkanizsa község költségvetéséből való támogatására kiírt nyílt pályázat szerint (6. számú melléklet);
 • A Magyarkanizsa község pénzeszközei felhasználójának nyilatkozata a kötelezettség vállalásáról (7. számú melléklet);
 • Az egyesület nyilvántartásba vételéről szóló határozat másolata;
 • Az egyesület alapítói okiratának (alapszabályának) másolata;
 • A projektum/program koordinátorának és szakmunkatársainak önéletrajza;
 • A hitelesített aláírásokra vonatkozó űrlap másolata (OP űrlap);
 • A jelentkezés benyújtója felelős személye személyazonosító igazolványának másolata (olvasata).

Az egyesület meghatalmazott személye által aláírt és hitelesített pályázati dokumentáció nyomatott változatát, az egyesület nyilvántartásba vételéről szóló határozat másolatát, az egyesület alapítói okiratának (alapszabályának) másolatát és a projektum/program koordinátorának és szakmunkatársainak önéletrajzát elektronikus formában is be kell küldeni az nvo@kanjiza.rs villámpostacímre.

 

A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA

A teljes pályázati dokumentációt egy, küldeményben kell benyújtani, amely megóvja azt a szállítás során esetlegesen keletkező sérülésektől.

A jelentkezést a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal iktatójának 8. számú tolóablakán kell átadni vagy a következő címre kell postázni: Egyesületi programok/projektumok kiválasztását végző bizottság, Fő tér 1., 24420 Magyarkanizsa.

A bármilyen más módon beküldött jelentkezések (például fax vagy villámposta segítségével küldve) nem lesznek figyelembe véve.

A boríték elülső oldalán a következő adatoknak kell szerepelniük: JELENTKEZÉS EGYESÜLETI PÁLYÁZATRA – a jelentkezés benyújtójának neve, a jelentkezés benyújtójának címe és a projektum elnevezése.

Határidőben benyújtott pályázatnak tekintendő a határidő utolsó napjának lejárta előtt ajánlva postán feladott küldemény (a posta bélyegzője), függetlenül annak megérkezési dátumától.

 

A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK ÉS A PÉNZESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRÓL VALÓ DÖNTÉSHOZATAL

A jelentkezés benyújtásának határideje a nyílt pályázatnak a Magyarkanizsa község hivatalos honlapján és a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján való megjelentetésétől számított 15 nap.

A Bizottság a kiírt pályázat lezárásától számított 30 napon belül köteles megvizsgálni a beérkezett pályázatokat, és a meghatározott kritériumokkal összhangban megállapítani azok értékelési és rangsorolási listáját.

A lista a Község hivatalos honlapján és az e-Közigazgatás oldalán kerül megjelentetésre.

A pályázaton résztvevőknek a lista megjelentetésének napjától számított három munkanapon belül joga van a beérkezett pályázatokba és a mellékelt dokumentációkba való betekintésre. A pályázaton résztvevők a lista ellen, annak megjelentetésének napjától számított nyolc napon belül kifogást emelhetnek.

Az indokolást tartalmazó, kifogásra vonatkozó döntést a község polgármestere hozza meg a kifogás kézhezvételének napjától számított 15 napon belül.

A programok kiválasztásáról szóló rendeletet a község polgármestere a kifogások benyújtási határideje lejártának napjától számított 30 napon belül hozza meg. A rendelet Magyarkanizsa község hivatalos honlapján és az e-Közigazgatás portálon kerül megjelentetésre.

A határidő leteltét követően beérkező pályázatok, valamint a pályázati feltételeknek nem eleget tevő egyesületek pályázatai nem lesznek figyelembe véve.

A hiányos pályázatok, illetve a hiányosan vagy nem precízen leírt programok, vagy egyéb pályázati dokumentációk nem lesznek figyelembe véve.

Az érdekeltek további információt a következő telefonszámon kaphatnak: 024/4 875-166, 208-as mellék.

Mellékletek:

 

Fejsztámer Róbert

polgármester

 

Nyílt pályázat a 2022. évi közérdekű egyesületi programok/projektumok teljes vagy résztámogatására

 

 A 2022. évi közérdekű egyesületi programok/projektumok teljes vagy résztámogatására kiírt nyílt pályázatra benyújtott programok/projektek értékelési és rangsorolási listája

Döntés a programok kiválasztásáról, melyek támogatásban részesülnek a 2022-ben az egyesületek által megvalósításra kerülő programok/projektumok társtámogatására/támogatására kiírt nyílt pályázatban meghatározott eszközökből

Beszámoló az egyesületi programok költségvetési forrásból megvalósult pénzügyi támogatásáról