Művelődési pályázat

2022.03.18.
  

A művelődésről szóló törvény 76. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám – javítás, és 6/2020 ), az egészében vagy részben a Szerb Köztársaság, autonóm tartomány, illetve helyi önkormányzati egység költségvetéséből támogatott művelődési projektek kiválasztásának mércéiről, ismérveiről és módjáról szóló kormányrendelet rendelkezései (Az SZK Hivatalos Közlönye, 105/2016. és 112/2017. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 67. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg), a magyarkanizsai községi 2022. évi költségvetésről szóló rendelet  (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 25/2021. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghirdeti az alábbi

 

N Y Í L T   P Á L Y Á Z A T O T

MŰVELŐDÉSI PROJEKTEK 2022. ÉVI TELJES VAGY RÉSZTÁMOGATÁSÁRA

 

A művelődési programoknak és projekteknek a 2022. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való teljes vagy résztámogatására odaítélendő eszközök összege 2.300.000,00 dinár.

A nyílt pályázat az alábbi ágazatok művelődési projektjeire terjed ki:

 1. irodalom (alkotótevékenység, műfordítás);
 2. zene (alkotótevékenység, előállítás, előadás);
 3. képző-, ipar-, vizuális művészet, formatervezés és építőművészet;
 4. színművészet (színjátszás, előállítás, előadás);
 5. művészi tánc – klasszikus balett, néptánc, moderntánc (alkotótevékenység, előállítás, előadás);
 6. filmművészet és más audiovizuális alkotótevékenység;
 7. filmművészethez és más audiovizuális alkotótevékenységhez kötődő rendezvények;
 8. digitális és multimediális alkotótevékenység;
 9. egyéb művelődési program és tartalom (musical, cirkusz, pantomim, utcaművészet stb.) kivitelezése.

Pályázni jogosultak:

 • Magyarkanizsa község területén székhellyel rendelkező művelődési intézmények, kivételt képeznek azok a művelődési intézmények melyek alapítója Magyarkanizsa község,
 • Magyarkanizsa község területén művelődési területre bejegyzett művelődési és más egyesületek,
 • magánszemélyek (művészek, szakmunkatársak, azaz művelődési szakértők, akiknek státusát a törvénynek megfelelően határozták meg), akik projektjeiket Magyarkanizsa községben bejegyzett intézményekkel, egyesületekkel és szervezetekkel együttműködve valósítják meg
 • valamint művelődés területen tevékenykedő más alanyok, kiknek Magyarkanizsa község területén van a székhelye, illetve tartózkodási helye.

A magyarkanizsai községi költségvetésből teljes vagy résztámogatásban részesítendő projektek kiválasztásának ismérveit és módját az egészében, vagy részben a Szerb Köztársaság, autonóm tartomány, illetve helyi önkormányzati egység költségvetéséből támogatott művelődési projektek kiválasztásának mércéiről, ismérveiről és módjáról szóló kormányrendelet 4. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 105/16. és 112/2017. sz.) határozza meg.

A nyílt pályázatra bejelentett projektek értékeléséhez alapul szolgáló mércék:

 1. a projekt mennyire áll összhangban a művelődési közérdekkel, valamint a pályázat céljaival és prioritásaival;
 2. a projekt színvonala és tartalmi újdonsága;
 3. a projekt megvalósításához szükséges kapacitások, nevezetesen:
  • a szakmai, illetve művészi kapacitások;
  • a nélkülözhetetlen erőforrások;
 4. pénzügyi terv: kidolgozottság, a projekt tevékenységi tervével való egybehangoltsága, gazdaságosság és minél több pénzforrás bevonása;
 5. a projekt által a közösség művelődési életének minőségére gyakorolt hatás foka.

A hiányos és késve beérkezett, valamint a nyílt pályázat feltételeinek eleget nem tevő jelentkezéseket a kiíró nem fogja elbírálni.

Olyan egyszeri projekteket, amelyeket Magyarkanizsa község valamely korábbi pályázatán már támogatott, a kiíró nem fog elbírálni.

A programok/projektumok legfeljebb 2023. február 28-áig tarthatnak.

A magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapjáról letölthetők a nyílt pályázaton való részvétel formanyomtatványai:

 • a pályázati jelentkezési adatlap;
 • a projekt megvalósításáról szóló jelentés nyomtatványa.

A pályázati jelentkezés formanyomtatványához csatolni kell:

 1. A projektumjavaslatot 2 példányban (nyomtatva és CD-n),
 2. A pályázó kilétének igazolását (illetékes szervnél való jegyzékbe vétel okmánya);
 3. Magánszemély esetén: szakmai önéletrajzot;
 4. A projekt részletesen kidolgozott ismertetését;
 5. A projektumban résztvevő partnerek alapvető adatait (a partnerségre és együttműködésre vonatkozó igazolás, szerződés, megállapodás stb.);
 6. A projektben részt vevők szakmai életrajzát;
 7. Alapszabályt (egyesület, intézmény)
 8. Részletesen kidolgozott költségvetést;
 9. Jelentést a kérelmező eddigi működésről, illetve megvalósított projektumokról, - további kép- és hangfölvételeket korábbi projektekről, valamint a pályázatra benyújtott projektről.

Különkövetelmény:

 • Kiadótevékenység esetén be kell nyújtani egy ajánlást vagy recenziót és az elérhetőségét annak, akitől az ajánlás vagy recenzió származik;
 • Film- és színművészeti alkotótevékenység esetén be kell nyújtani a forgató-, illetve szövegkönyvet;
 • Rendezvény és fesztivál esetén be kell nyújtani a részletes műsort és a föllépők névsorát;
 • Kulturális csere és nemzetközi együttműködés esetén meghívólevelet kell benyújtani.

Kizárólag azok a jelentkezések vehetők figyelembe, amelyek postai úton megérkeznek a következő címre: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG, FŐ TÉR 1. sz., 24420 MAGYARKANIZSA – „Pályázat a 2022 évi művelődési projektek (rész)támogatására” megjelöléssel.

A pályázati jelentkezési lap elektronikus változatát a nvo@kanjiza.rs e-mail-címre is el kell juttatni.

A pályázati jelentkezések átadásának határideje: a pályázatról szóló értesítésnek a Magyar Szó napilapban való megjelentetésétől számított 30 napon belül.

Pályázati anyagot nem küldünk vissza.

A nyílt pályázat eredményeit a magyarkanizsai önkormányzat a világhálós honlapján (www.kanjiza.rs) legkésőbb a pályázat lejártát követő 60. napon teszi közzé.

Hiánytalan a jelentkezés, ha tartalmazza:

 1. a szabályosan kitöltött és hitelesített jelentkezési adatlapot;
 2. a projekt részletes ismertetését;
 3. a projekt részletesen kidolgozott költségvetését;
 4. a pályázó, illetve a projektet megvalósító szakmai, illetve művészi teljesítményének adatait;
 5. valamint a pályázat szövegében nevesített többi okmányt.

További felvilágosítás a 024/4875-166-os telefon, a 237-as mellékén kapható. Kapcsolattartó: Vörös Turu Anita.

 

Fejsztámer Róbert

magyarkanizsai polgármesterNyílt pályázat művelődési projektek 2022. évi teljes vagy résztámogatására

Jelentkezési adatlap a művelődési projektek 2022. évi teljes vagy résztámogatására kiírt pályázatra

Jelentési adatlap a Magyarkanizsa község által teljes vagy résztámogatott művelődési projektek/programok megvalósulásáról

Rendelet a 2022. évi Magyarkanizsa község költségvetéséből támogatandó művelődési projektumok kiválasztásáról