Határozat az egyházak és vallási közösségek 2020. évi támogatásának odaítéléséről

2020.07.10.
  

Magyarkanizsa község alapszabálya 67. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) és a Magyarkanizsa község területén működő egyházak és vallási közösségek résztámogatásáról szóló szabályzat 8. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/16. sz.) alapján a polgármester meghozza az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

AZ EGYHÁZAK ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK 2020. ÉVI TÁMOGATÁSÁNAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL

I.

            Az egyházak és vallási közösségek projektumainak résztámogatására szánt 2020. évi eszközök odaítélésére kiírt pályázat alapján az egyházak és vallási közösségek támogatásával foglalkozó bizottság javaslatára a 540.000,00 dinár tervezett összeget az alábbiak szerint ITÉLEM ODA:

 

Sor-

szám

A pályázó cégneve és székhelye

A projektum megnevezése

Projekt-résztámogatási összeg

(din.)

1.

Szent Őrangyalok Római Katolikus Plébánia – Magyarkanizsa, Magyarkanizsa, Iskola tér 2

Új parókia kapu

60.000

2.

Mária Neve Római Katolikus Plébánia – Martonos, Martonos, Szabadság tér 8

A fatimai zarándoklat megünneplése

70.000

3.

Magyarkanizsai Szerb Ortodox Egyházközség, Magyarkanizsa, Fő tér 1

A szerb pravoszláv temető felújítása

80.000

4.

Munkás Szent József Római Katolikus Plébánia –Tóthfalu, Tóthfalu, Kossuth u. 4

A tóthfalusi templom orgonájának felújítása

100.000

5.

Szent Pál Római Katolikus Plébánia – Magyarkanizsa, Magyarkanizsa, Kistemplom u. 3.

A templom külső falfestésének befejezése

230.000

 

 

ÖSSZESEN:

540.000

II.

            Аz odaítélt eszközöket az I. pont szerint kiválasztott kedvezményezett pályázók részére a 2020. évi magyarkanizsai községi költségvetésben 840. jogcímcsoport – Vallási közösségek 2020. évi kiadásai 179. tétel 481. számla rovaton – civilszervezetek póttámogatására szánt eszközökből kell kiutalni.

            A támogatást a kiválasztott kedvezményezett pályázók részére a 2020. évi magyarkanizsai községi költségvetésbe való eszközbeáramlás ütemével összhangban kell kiutalni.

III.

            Ez a határozat végleges.

            E határozat véglegessé válása utána a kiválasztott pályázókkal résztámogatási szerződést kell kötni.

IV.

            A kedvezményezettek legkésőbb a folyó év végéig a projektum megvalósításáról kötelesek az egyházi és vallási közösségek támogatásával foglalkozó bizottság elé beszámolót terjeszteni, és megküldeni a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásának bizonyítékait.

            A projektum megvalósításáról szóló beszámolót az egyházak és vallási közösségek támogatásával foglalkozó bizottsághoz az önkormányzat hivatalos világhálós honlapján közzétett 2. számú formanyomtatványon kell benyújtani.

            Ha a kedvezményezett az eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról nem nyújt be megfelelő dokumentációval ellátott beszámolót, vagy a bizottság azt állapítja meg, hogy a kedvezményezett a számára kiutalt eszközöket nem rendeltetésszerűen használta fel, úgy a következő naptári évben eszköz-odaítélési pályázatra esetlegesen benyújtott jelentkezése nem vehető figyelembe.

V.

            Ezt a határozatot közzé kell tenni a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján.

                                                                                                       Fejsztámer Róbert

                                                                                                   polgármesterHatározat az egyházak és vallási közösségek 2020. évi támogatásának odaítéléséről