Határozat az egyházi támogatásokról

2017.06.14.
 

Magyarkanizsa község alapszabálya 71. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja 4/14. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/14. sz.) és a Magyarkanizsa község területén működő egyházak és vallási közösségek résztámogatásáról szóló szabályzat 8. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/16. sz.) alapján a polgármester meghozza az alábbi

 

HATÁROZATOT

az egyházak és vallási közösségek 2017. évi támogatásának odaítéléséről

 

I.

Az egyházak és vallási közösségek projektumainak résztámogatására szánt 2017. évi eszközök odaítélésére kiírt pályázat alapján az egyházak és vallási közösségek támogatásával foglalkozó bizottság javaslatára a 2.000.000,00 dinár tervezett összeget az alábbiak szerint ITÉLEM ODA:

 

Sor-szám

A pályázó cégneve és székhelye

A projektum megnevezése

Projekt- résztámogatási összeg

1.

Magyarkanizsai Szerb Ortodox Egyházközség, Magyarkanizsa, Fő tér 1

A martonosi Szent Miklós templom felújítási munkálatai

800.000,00

2.

Szent Pál Római Katolikus Plébánia, Magyarkanizsa, Kistemplom u. 3

A templom homlokzatának felújítása és külső falainak és festése

675.596,00

3.

Mária Neve Római Katolikus Plébánia, Martonos, Szabadság tér 8

А martonosi templom harangjának felújítása

124.404,00

4.

Havasboldogasszony Római Katolikus Plébánia – Horgos, Horgos, Kárász u. 17

A templom falainak kiszárítása

400.000,00

 

II.

Аz odaítélt eszközöket az I. pont szerint kiválasztott kedvezményezett pályázók részére a 2017. évi magyarkanizsai községi költségvetésben 840. jogcímcsoport – Vallási közösségek 2017. évi kiadásai 179. tétel 481. számla rovaton – civilszervezetek póttámogatására szánt eszközökből kell kiutalni.

A támogatást a kiválasztott kedvezményezett pályázók részére a 2017. évi magyarkanizsai községi költségvetésbe való eszközbeáramlás ütemével összhangban kell kiutalni.

 

III.

Ez a határozat végleges.

E határozat véglegessé válása utána a kiválasztott pályázókkal résztámogatási szerződést kell kötni.

 

IV.

A kedvezményezettek legkésőbb a folyó év végéig a projektum megvalósításáról kötelesek az egyházi és vallási közösségek támogatásával foglalkozó bizottság elé beszámolót terjeszteni, és megküldeni a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásának bizonyítékait.

A projektum megvalósításáról szóló beszámolót az egyházak és vallási közösségek támogatásával foglalkozó bizottsághoz az önkormányzat hivatalos világhálós honlapján közzétett 2. számú formanyomtatványon kell benyújtani.

Ha a kedvezményezett az eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról nem nyújt be megfelelő dokumentációval ellátott beszámolót, vagy a bizottság azt állapítja meg, hogy a kedvezményezett a számára kiutalt eszközöket nem rendeltetésszerűen használta fel, úgy a következő naptári évben eszköz-odaítélési pályázatra esetlegesen benyújtott jelentkezése nem vehető figyelembe.

 

V.

Ezt a határozatot közzé kell tenni a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján

 

Fejsztámer Róbert

polgármesterHatározat az egyházak és vallási közösségek 2017. évi támogatásának odaítéléséről - PDF

Határozat az egyházak és vallási közösségek 2017. évi támogatásának odaítéléséről - DOC