| Привреда || Комуналне делатности || Урбанизам || Пољопривреда || Заштита животне средине || Туризам || Образовање || Култура || Социјална заштита || Здравство || Спорт || Омладина || Информисање || Ванредне ситуације || Верске заједнице || Цивилне организације || Заједница || Месне заједнице |

   2020.06.05.
Обновљено здање улепшало центар села

Обновљена фасада зграде Месне заједнице улепшала је село, улагано је у изградњу путева, обнову Дома културе и друге објекте. Фасада зграде Месне заједнице у овом месту кањишке општине, на северу Бачке, обновљена је заједничим средствима Месне заједнице, локалне самоуправе ...

   2020.06.03.
Дечија радост због нове играонице у Малим Пијацама

У Малим Пијацама отворена је нова играоница. Објекат су обезбедили општина Кањижа, месна заједница Мале Пијаце, за потребе Удружења жена „Накит". Обнову је помогла и држава матица.

За обнову објекта  неопходних четири хиљаде евра обезбеђено је из помоћи мађарске ...

   2020.05.25.
Обавештење жетеоцима

Као сваке године, и ове ће се морати извршити технички преглед у погледу противпожарне заштите свих комбајна и трактора, који врше превоз семена и сламе као и пресовање. Преглед ће се вршити од стране комисије за преглед пољопривредних машина Општинског Ватрогасног Савеза ...

   2020.05.22.
Конкурс за полицијску обуку

Министарство унутрашњих послова расписује

КОНКУРС ЗА УПИС 1060 ПОЛАЗНИКА
У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ

Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици укупно 1060 полазника на стручно оспособљавање за ...

   2020.05.22.
Пролећно чишћење и одношење отпада

Обавештавају се грађани да се на територији општине Кањижа организује пролећно одношење отпада 23. и 30. маја 2020. године према следећем распореду:
23. маја 2020. године: Хоргош, Мале Пијаце, Мали Песак и Мартонош
30. маја 2020. године: Кањижа, Војвода Зимоњић, Велебит, Адорјан, ...

 
Претрага
 

   2020.05.22.
Конкурс за полицијску обуку

Министарство унутрашњих послова расписује

КОНКУРС ЗА УПИС 1060 ПОЛАЗНИКА
У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ

Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици укупно 1060 полазника на стручно оспособљавање за обављање послова униформисаног полицијског службеника на радном месту полицајца (510 полазника), саобраћајног полицајца (250 полазника), граничног полицајца (300 полазника), и то за:
(...)
Подручје Полицијске управе у Кикинди
- 10 полазника за радно место полицајца за потребе полицијских испостава Кикинда, Ада, Кањижа, Сента и Чока - територија Полицијске управе у Кикинди,
- 9 полазника за радно место саобраћајног полицајца за потребе Саобраћајне полицијске испоставе Кикинда - територија Полицијске управе у Кикинди,
- 20 полазника за радно место граничног полицајца за потребе станица граничне полиције Ђала и Кикинда - територија Полицијске управе у Кикинди.
(...)

УСЛОВИ КОНКУРСА
Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове:
- да је држављанин Републике Србије;
- да има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс;
- да има пријављено пребивалиште на подручју организационе јединице за коју се расписује конкурс;
- да нема мање од 18, а више од 24 године старости до дана закључења конкурса;
- да нема више од 27 година старости до дана закључења конкурса (за кандидате који су свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета);
- да има завршено средње образовање и васпитање, у четворогодишњем трајању, или да има завршене основне струковне односно основне академске студије Криминалистичко-полицијског универзитета;
- да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији;
- да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б" категорије;
- да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова на радном месту у статусу овлашћених службених  лица.
Избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања спроводи комисија, коју именује министар унутрашњих послова.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС
Пријава на конкурс, са документацијом, подноси се полицијској станици по месту пребивалишта кандидата, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу Политика.
Кандидат може поднети само једну пријаву.
Приликом подношења пријаве кандидат се обавезно изјашњава за која се од понуђених радних места пријављује на стручно оспособљавање (полицајац / саобраћајни полицајац / гранични полицајац), при чему наводи њихов редослед.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Пријава (образац се може добити у полицијској станици или преузети са интернет адресе www.copo.edu.rs);
Уз пријаву се прилаже следећа документација:
Извод из здравственог картона (образац преузети у полицијској станици или са интернет адресе www.copo.edu.rs),
Оригинал уверења о држављанству (не старије од шест месеци),
Оригинал извода из матичне књиге рођених,
Оригинал уверења основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци),
Оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању,
Оверена фотокопија сведочанстава за сва четири разреда средњег образовања и васпитања,
Доказ о успешно завршеним основним струковним односно основним академским студијама на Криминалистичко-полицијском универзитету (за кандидате који су свршени студенти Криминалистичко-олицијског универзитета),
Очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која није чипована,
Оверена фотокопија возачке дозволе „Б“ категорије.
Препорука је да документа о којима орган води службене евиденције (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење суда) кандидат достави сам у циљу ефикаснијег спровођења поступка.

Објављено у дневном листу „Политика" 21.5.2020. године, рок за предају докумената је до 5.6.2020. године.

АДРЕСА ЦЕНТРА:
Центар за основну полицијску обуку
Сремска Каменица, ул. Железничка 22
телефон 021/462-033
www.copo.edu.rs
selekcija@copo.edu.rsLetöltés: Целокупан текст конкурса