Nincs bejelentkezve! Log in vagy register.

Pályázatok

A Legszebb kenyér verseny

A Szent István-nap és Újkenyér-ünnep szervezésével megbízott bizottság

PÁLYÁZATOT HIRDET

a Legszebb kenyér verseny kapcsán

A Legszebb kenyér elnevezésű verseny idén, 2013. augusztus 25-én kerül ötödízben megrendezésre a Szent István-nap kapcsán, Magyarkanizsán.
A versenyszabályok alapján a kenyeret a rendezvény előtt minden résztvevő otthon készíti el, saját költségén. A versenyre bárki benevezhet, aki a rendezvény első napján, augusztus 24-én a városháza előtt felállított, az ünnepi kenyereknek fenntartott faházban (17.00-től 19.00 óráig), illetve a rendezvény napján legkésőbb 13.00 óráig átadja az általa sütött kenyeret és kitölti az előre elkészített adatlapot a következő adatokkal: 1. A kenyeret sütő versenyző neve, illetve egyesület, civil szervezet, magánvállalkozás stb. esetében a szervezet vagy csoport neve. 2. Pontos elérhetőségek: lakhely, cím, telefonszám.
Minden versenyző köteles az eredményhirdetéskor megjelenni a színpadnál 16.30 órakor.
A versenyzők kenyereit 3 tagú zsűri értékeli. A kenyérsütő nevét és egyéb adatait a zsűri tagjai nem ismerik, csak a versenyben részt vevő kenyér számát. A pontozólapon a zsűri 1-től 10-ig terjedő pontszámmal osztályoz az alábbi kritériumok szerint: 1. Kreativitás, 2. Forma, 3. Látvány. A zsűri értékelésére 14.00-kor kerül sor. Utána minden kenyér sütőjének nevét, illetve a szervezet vagy egyesület megnevezését a kenyerek mellé helyezzük, ekkor válik nyilvánossá. Az értékelést a versenybizottság elnöke felügyeli a szervezőbizottság tagjaival és gondoskodik arról, hogy a verseny lebonyolításakor minden a szabályok szerint történjen.
A zsűri döntése alapján kiválasztható három díjazott, akik összetétele a következő kell, hogy legyen: 1 magánszemély, 1 szervezet vagy magánvállalkozás (amely nem foglalkozik iparszerűen kenyérkészítéssel, cukrászattal), 1 professzionális kenyérsütő (magánvállalkozás, amely iparszerűen foglalkozik kenyérkészítéssel, cukrászattal).
A díjazottakat értékes nyeremények várják. Az értékelés után a kenyerek a rendezvény végéig a kijelölt faházakban találhatók, majd a rendezvényt követően a versenyzők rendelkeznek vele. Részvételi, nevezési díj nincs.
Ha a versenyző nem tartja magát ezekhez a versenyszabályokhoz, a szervezőknek jogukban áll kizárni a versenyből.
Ezek a versenyszabályok a szervezők által történő elfogadásuk napján lépnek hatályba, módosításuk vagy kiegészítésük csak a meghozatalukkal azonos módon lehetséges, érvényesek a rendezvény végéig, 2013. augusztus 26-ig.

a Szervezőbizottság

Felhívás a juh- és kecsketenyésztőknek

A Magyarkanizsai Községi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap alapszabálya 16. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja, valamint az alap 2013. évi programja és a program kiegészítéséről és módosítására vonatkozó határozat alapján a Községi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap igazgatóbizottsága

NYILVÁNOS FELHÍVÁST
tesz közzé

minőségi nőivarú birkák és kecskék 2013-ban való beszerzésének költségtérítése iránti kérelmek benyújtására

A Magyarkanizsai Községi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap 2013-as évi programjával és programjának módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattal összhangban az Alap a saját eszközeiből finanszírozza a minőségi nőivarú állatok beszerzését a 2013-as évben a juh- és kecsketenyészők számára.
Az Alap az eszközöket a juh- és kecsketenyésztők igényei szerint a faj- és genetikai állomány javítása céljából ítéli meg, az Alap pénzügyi lehetőségeivel összhangban a 2013-ban erre a célra előlátott 289.000,00 keretösszegig.
A vissza nem térítendő támogatást az Alap a Magyarkanizsa községi juh- és kecsketenyésztő egyesületek számára ítéli meg, minőségi növendékjerke (tenyésztési nyilvántartásban szereplő növendék - még nem ellett - nőivarú tenyészállat) esetében Il de france és minőségi növendék gödölye (tenyésztési nyilvántartásban szereplő növendék - még nem ellett - nőivarú tenyészállat) esetében alpesi fajták vásárlására.
Az eszközöket az Alap a minőségi juhok és kecskék tartására regisztrált tenyésztő előszámlája valamint a helyesen átadott kérelem és az állatok tartására vonatkozó hosszú távú terv alapján az egyesület számlájára utalja át.

A kérvény benyújtásának jogosultsága és feltételei:
Magyarkanizsa község területén bejegyzett juh- és kecsketenyésztő egyesületek jogosultak a kérvény benyújtására.
A felhívásra való jelentkezés alkalmával az egyesületnek mellékelnie kell azt a hosszú távú tervet és programot, amelyből látszik az egyedek használatának, tartásának valamint a genetikai állomány javításának módja.

A Programnak kötelezően tartalmaznia kell:
- az egyesület számbeli adatait (mennyi tagja van, bejegyzett egyedek száma állattartónként, az állomány faji összetétele),
- az állomány genetikai javítása szükségességének indoklása
- a megvásárlandó növendék nőivarú állatok tartásának és gondozásának terve, az előlátott tartási időbeosztás a tenyésztők között.

Nyílt pályázatokról szóló hirdetmények

A hirdetményeket a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye a 2013. június 25-ei 55/13. számában tette közzé.
A közvállalatokról szóló törvény 29. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 119/12. sz.), a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat alapszabályának 42. szakasza alapján, a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat igazgatójának kinevezésére irányuló nyílt pályázat lebonyolításáról szóló rendelettel összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2013. június 14-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H I R D E T M É N Y T
a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat igazgatójának kinevezésére irányuló
NYÍLT PÁLYÁZATRÓL

I – A közvállalat adatai
A vállalat cégneve: Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat
A vállalat székhelye: Magyarkanizsa, Törökkanizsai út 5
Törzsszáma: 08141231
Főtevékenysége: 71.12 – mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
II – A munkakör adatai
A nyílt pályázattal érintett munkakör: a Magyarkanizsa község által alapított Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat igazgatója.

Az igazgató megbízatása négy évre szól, a munkavégzés helye: Magyarkanizsa.
III – A kinevezés feltételei és a pályázathoz csatolandó okmányok
Pályázni jogosult minden érdekelt jelölt, aki teljesíti az alábbi feltételeket:
– nagykorú és cselekvőképes
– másodfokú (akadémiai mesterképzés, szakosított akadémiai képzés, szakosított szakképzés, tudományok magisztere), illetve legalább négy évfolyamos alapfokú képzésben szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkezik
– a közvállalat alapításával érintett általános érdekű tevékenységnek megfelelő egy vagy több szakterület szakembere
– legalább öt év gyakorlattal rendelkezik, amiből négy évet a közvállalat alapításával érintett munkakörben vagy legalább három évet vezető beosztásban töltött el
– politikai pártszervnek nem tagja, illetve a politikai pártszervben betöltött tisztségének gyakorlása hivatalosan szünetel
– a gazdaság és a jogforgalom rendje elleni bűncselekményért nem marasztalták el
– a közvállalat főtevékenységének számító tevékenység gyakorlását tiltó biztonsági intézkedéssel nem sújtották.

Az életrajzzal ellátott pályázathoz a jelöltnek az alábbi igazolásokat kell csatolnia:
– születési anyakönyvi kivonat (eredetiben vagy hiteles másolatban);
– a szerb köztársaságbeli állampolgárságról szóló hatósági bizonyítvány (eredetiben vagy hiteles másolatban);
– a szakmai végzettség igazolása;
– a szakmai hozzáértés igazolása (licenc, szakvizsga-igazolás stb.);
– a szakmai tapasztalat igazolása;
– aláírt és hitelesített nyilatkozat arról, hogy politikai pártszervnek nem tagja, illetve igazolás arról, hogy politikai pártszervben betöltött tisztségének gyakorlását hivatalosan szünetelteti;
– igazolás arról, hogy a gazdaság és a jogforgalom rendje elleni bűncselekményéért nem marasztalták el, és a közvállalat főtevékenységének számító tevékenység gyakorlását tiltó biztonsági intézkedéssel nem sújtották;
– a közvállalatnak a megbízatási időre szóló fejlesztési programja.
IV – A választási eljárásban mérlegelendő szakmai fölkészültség, ismeretek és készségek megvizsgálásának módja
A választási eljárásban mérlegelendő szakmai fölkészültséget, ismereteket és készségeket a Magyarkanizsa község által alapított közvállalatok igazgatójának kinevezésében irányadó eljárásról és mércékről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 14/13. sz.) rendelkezéseinek megfelelően kell megvizsgálni, amiről a bizottság a jelölteket kellő időben értesíti.
V – A pályázás határideje
A pályázati anyagot a feltételek teljesítését tanúsító igazolásokkal a nyílt pályázatnak a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való közzétételét követő 15 napon belül kell benyújtani.

Az elkésett, értelmezhetetlen és az összes szükséges igazolással el nem látott pályázatokat a bizottság végzéssel elutasítja.
A pályázatokat postai úton a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal címére (Magyarkanizsa, Fő tér 1) „A településrendezési közvállalati igazgatóját kiválasztó bizottság részére – nem bontható föl“ megjelöléssel kell küldeni, vagy személyesen a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán (2. sz. iroda 7. sz. ügyfélasztal) hétköznap 8 és 14 óra között nyújthatók be.

Magyarkanizsa Helyi Közösség pályázata

Magyarkanizsa Helyi Közösség tanácsa 2013.06.18-án megtartott III. ülésén határozatot hozott, amelyben

NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET
civilszervezeti projektumoknak Magyarkanizsa Helyi Közösség társadalmi tevékenységek bizottságának költségvetéséből való támogatására illetve társfinanszírozására

A civilszervezeti projektumoknak Magyarkanizsa Helyi Közösség társadalmi tevékenységek bizottságának 2013. évi költségvetésből való támogatására szánt eszközök összege: 1.050.000,00 dinár.

A pályázat célja:

Magyarkanizsai székhelyű civilszervezetek hagyományos programjainak társfinanszírozása, mely programokat és rendezvényeket Magyarkanizsa Helyi Közösség az elmúlt években hagyományosan támogatta.

Pályázók köre:

Magyarkanizsa Helyi Közösség területén működő civilszervezetek és egyesületek (sport, művelődési, egyéb)
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 11. (csütörtök), déli 12.00 óra.
A pályázattal kapcsolatos formanyomtatvány Magyarkanizsa Helyi Közösség internetes honlapjáról tölthető le: www.mzkanjiza.rs.
A kitöltött formanyomtatvány a mellékletben (1., 2., 3.) található kiegészítő dokumentumokkal együtt 2013. július 11-én (csütörtök) déli 12.00 óráig nyújtható át Magyarkanizsa Helyi Közösség irodahelyiségében, Magyarkanizsa, Karađorđe u. 17 szám alatt.
A hiányos és elkésett pályázati anyagot a bizottság figyelmen kívül hagyja, mint ahogyan a 2012-es évi pályázati elszámolást le nem adott szervezetek kérelmét is.
Tel.: 024/ 874 012
e-mail: mzkanjiza@gmail.com
mkhk@sks.co.rs

Magyarkanizsa Helyi Közösség tanácsának
társadalmi tevékenységek bizottsága

Szakmai gyakorlat 2013

Közmunka 2013

TÁMOGATÁS JUH- ÉS KECSKETARTÓ MEZŐGAZDASÁGI CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA

A Községi Mezőgazdaság- fejlesztési Alap igazgatóbizottsága NYILVÁNOS FELHÍVÁST tesz közzé tenyészkosok és bakok 2013-ban való beszerzésének költségtérítése iránti kérelmek benyújtására. Az Alap az eszközöket a juh- és kecsketenyésztők igényei szerint a faj- és genetikai állomány javítása céljából ítéli meg, az Alap pénzügyi lehetőségeivel összhangban a 2013-ban erre a célra előlátott 500.000,00 dinár keretösszegig. A vissza nem térítendő támogatást az Alap a Magyarkanizsa községi mezőgazdasági, állattartó egyesületek számára ítéli meg, kosok esetében il de france és bakok esetében alpesi fajták vásárlására. A felhívásra való jelentkezés alkalmával az egyesületnek mellékelnie kell azt a hosszú távú tervet és programot, amelyből látszik az egyedek használatának, tartásának valamint a genetikai állomány javításának módja. A „Jelentkezési űrlap a tenyészkosok/bakok finanszírozására” nyomtatvány átvehető Magyarkanizsa község Ügyfélszolgálati irodájában a 7-es asztalnál, letölthető a www.kanjiza.rs honlapról illetve hozzáférhető az első emelet 21-es irodájában. A kérvény és a dokumentáció átadásának határideje: 2013. június 21.

Tartalom átvétel