Nincs bejelentkezve! Log in vagy register.

Pályázatok

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kanjizaopt/www/hun/modules/cck/fieldgroup.module on line 394.

-

Eredmény hirdetés

Az oromi Zengő Tájház Kézműves Egyesület Itt a farsang, áll a bál címmel rajz versenyt hirdetett, melyen 128 gyermek 139 alkotással vett részt.

A pályázatra beérkezett munkákat Tukacs Piroska, Nógrádi Anikó, Pető Helga, Molnár Piroska tanítónők és Muhi Zsuzsanna kézműves bírálta.

A legötletesebb farsangi maszk terveket az egyesület könyvjutalomban részesítette.

A díjazott pályázók a következőek:

Civilszervezeti támogatásVI. Aranytollas diák -2012 - versírási és fogalmazási pályázat

Az ÚMKE meghirdeti hagyományos, immár VI. Aranytollas diák -2012 elnevezésű versírási és fogalmazási pályázatát

Versírás:
Téma: Kötetlen

Fogalmazás:
- Kedves nekem ez a táj ….
- Igényes vagyok
- A szeretet ereje
- Mi vagyunk a jövő nemzedéke

A magyarkanizsai középiskolás diákok és egyetemisták kézzel írt verseit (2-4 versszak) és dolgozatait (1-2 oldal terjedelemben) március 15-ig fogadjuk a városháza 21-es irodájában.

Rendeletet a magyarkanizsai községi költségvetésből támogatandó mezőgazdasági civil szervezetek projektumainak kiválasztásáról

A civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet 17. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 12/08. sz.) és a 2012- es évi községi költségvetésről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 20/2011. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T
A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL TÁMOGATANDÓ MEZŐGAZDASÁGI CIVIL SZERVEZETEK PROJEKTUMAINAK KIVÁLASZTÁSÁRÓL

I.

A mezőgazdasági civilszervezeti projektumok 2012. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására kiírt nyílt pályázat és a mezőgazdasági civil szervezetek projektumainak támogatására meghirdetett nyílt pályázat eljárásának lebonyolítására kinevezett bizottság javaslatára összesen 1.500.000,00 dinár értékben támogatandóak a civil szervezeti projektumok az alábbiak szerint:

REND ELETET A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL TÁMOGATANDÓ MEZŐGAZDASÁGI CIVIL SZERVEZETEK PROJEKTUMAINAK KIVÁLASZTÁSÁRÓL >>

A farsangi rajzpályázat beadási határidejének meghosszabítása

A hószünetre tekintettel meghosszabítjuk a farsangi rajzpályázat beadási határidejét március 1-ig.

Nyilas Leonov Anita
Zengő Tájház Kézműves Egyesület, Orom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Magyarkanizsa Helyi Közösség pályázatot ír ki a 2012. évi társadalmi tevékenységek terén működő szervezetek társfinanszírozására.
A pályázat célja:

- tanügy és egészségügy létfontosságú felszereléseinek beszerzésében való részvétel,
- kultúra és tájékoztatás terén a hagyománnyal rendelkező rendezvények megszervezésében valamint, Magyarkanizsa polgárainak tájékoztatásában való részvétel,
- egyéb szervezetek kisebb támogatásában való részvétel.

Pályázók köre a Magyarkanizsa Helyi Közösség területén működő:
Civil szervezetek, egyesületek, iskolák...
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 24. (péntek), déli 12,00 óra.
A pályázattal kapcsolatos formanyomtatvány a Magyarkanizsa község hivatalos internetes honlapjáról tölthető le.
A kitöltött formanyomtatvány a mellékletben található /1., 2., 3./ kiegészítő dokumentumokkal együtt 2012. február 24-ig /péntek/déli 12,00 óráig nyújtható át a Magyarkanizsa Helyi Közösség iroda helységében, Magyarkanizsa, Karađorđe u.17. szám alatt.
A nem komplett és nem időben érkezett pályázati anyagot a bizottság figyelmen kívül hagyja.

tel.024/ 874 012
mzkanjiza@gmail.com
mkhk@sks.co.rs

Magyarkanizsa Helyi Közösség Társadalmi bizottsága

FORMANYOMTATVÁNY
A 2012. ÉVI HELYI KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL
TÁMOGATANDÓ PROJEKTUMOK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA MEGHIRDETETT
PÁLYÁZATHOZ >>

NYÍT PÁLYÁZAT sportprogramoknak a 2012. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való pénzellátására

A sport terén fölmerülő igények pénzellátásának feltételeiről és módjáról szóló rendelet 11. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 1/11. sz.) és a sportprogramok/-projektumok pénzellátásának mércéiről szóló szabályzat rendelkezései alapján a magyarkanizsai polgármester meghirdeti az alábbi

N Y Í L T P Á L Y Á Z A T O T
sportprogramoknak a 2012. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való pénzellátására

A 2012. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 20/11. sz.) a Magyarkanizsa község érdekeit szolgáló sportprojektumok részbeni támogatására 10.000.000,00 dinár teljes összegű pénzeszközt vett tervbe.
A kérelmezők legföljebb két projektummal pályázhatnak.
A programban/projektumban foglalt tevékenységeket a naptári év végéig kell megvalósítani.

I. KÉRELMEZŐK

A sport terén fölmerülő igények pénzellátásának feltételeiről és módjáról szóló rendelettel (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 1/11. sz.) összhangban a magyarkanizsai községi költségvetésből eszközökkel támogatni kért programokat/projektumokat a sportszervezetek, azaz klubok nyújtják be.
A kérelmezőnek az alábbi ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKET kell teljesítenie:
• hogy a székhelye Magyarkanizsa község területén legyen
• hogy a tagja legyen a Magyarkanizsai Községi Sportszövetségnek
• hogy rendelkezzen edző- és versenyteremmel, azaz pályával (a kérelemhez csatolni kell a bérleti, használati stb. szerződés fénymásolatát vagy az ingatlanlap fénymásolatát)
• hogy a be legyen kapcsolódva a szakági szövetség rendes versenyrendszerébe (igazolásul csatolni kell csapatsport esetén a záró ligaközlönyt, illetve a pénzellátási rendszerbe bevont egyéni versenyek záróközlönyét)
• hogy a klub elnöke és szervei érvényes megbízatással rendelkezzenek (csatolni kell azon ülések jegyzőkönyvének kivonatát, amelyen a klub elnökét és szerveit megválasztották).

A kérelmezőnek az alábbi KÜLÖNFELTÉTELEKET kell teljesítenie:
• hogy a program/projektum körében a tevékenységüket közvetlenül megvalósító sportszakemberek a sportágazatban legalább középfokú végzettséggel és a szakági szövetség által kiadott megfelelő licenccel rendelkezzenek
• hogy rendelkezzen szabályos tagnyilvántartással – amit a klub tagjai által, kiskorú klubtagok esetén az egyik szülő által aláírt klubtaglista csatolásával igazol.

2. A TÁMOGATOTT PROGRAMOK/PROJEKTUMOK

A magyarkanizsai községi költségvetés egészében vagy részben az alábbiakat támogatja:
1. sportklubok programjai/projektumai
2. sportrendezvények szervezése
3. iskolai sport programjai/projektumai
4. fogyatékkal élők sport- és testedző tevékenysége
5. testedző projektumok/programok.

A községi költségvetésből származó eszközökkel való rendelkezés módját és a szerződő felek kötelezettségeit a költségvetési eszközöket igénybe vevő és a magyarkanizsai polgármester által kötött szerződés rögzíti.

Pályázat a közszolgálati tájékoztatásra 2012-ben szánt eszközök odaítéléséről

A közszolgáltatási tájékoztatásra szánt támogatások odaítéléséről szóló szabályzat 7. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 20/11. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghirdeti az alábbi

P Á L Y Á Z A T O T
a közszolgálati tájékoztatásra 2012-ben szánt eszközök odaítéléséről

I.

A helyi jelentőségű tömegtájékoztatási eszközök által a Magyarkanizsa község területén hivatalos használatban levő nyelveken készített műsorok és projektek túlnyomó vagy részbeni támogatására az önkormányzat 5.000.000,00 dinár összegű eszközt ítél oda.

II.

Közszolgálati tájékoztatási műsorok, illetve projektek túlnyomó vagy részbeni támogatása iránt kérelmet benyújtani azoknak a közszolgálati tájékoztatási eszközöknek (hírlap, rádió- és televíziós műsor stb.) az alapítói – intézmények, gazdasági társaságok, alapok, alapítványok, civilszervezetek és egyéb tömegtájékoztatási szervezetek – jogosultak, amelyek a község területén hivatalos használatban levő nyelveken közszolgálati tájékoztató tevékenységet folytatnak.

III.

A pályázati jelentkezés feltétele, hogy a közszolgálati tájékoztatási eszköz alapítójának:
1. Magyarkanizsa község területén legyen a bejegyzett székhelye,
2. az esetben, ha bejegyzett székhelye nem a község területén van: naponta kell tájékoztatnia a község lakosságát érintő időszerű kérdésekről, illetve műsorának/projektjének hozzá kell járulnia a médiumtartalmak sokszínűségéhez az eszmék és értékek többszólamúságához, és meg kell felelnie a magas etikai és minőségi követelményeknek.

Televíziós műsor alapítójának az alábbi követelményeket is teljesítenie kell:
– a televíziós jel jó minőségű vétele a község területén elő lakosság legalább 60%-a részére biztosítva legyen (kívánatos vételkörzet);
– a kívánatos vételkörzet lefedéséhez rendelkezzen a megfelelő műszaki és személyzeti kapacitással;
– a törvénynek megfelelően rendelkezzen érvényes műsorszórási engedéllyel vagy kábelszolgáltatóval kötött szerződéssel.

Rádióműsor alapítójának az alábbi feltételeket is teljesíteni kell:
– a rádiós jel jó minőségű vétele a község területén elő lakosság legalább 60%-a részére biztosítva legyen (kívánatos vételkörzet);
– a kívánatos vételkörzet lefedéséhez rendelkezzen megfelelő műszaki és személyzeti kapacitással;
– a törvénynek megfelelően rendelkezzen érvényes műsorszórási engedéllyel.

IV.

A községi költségvetésből túlnyomó vagy részbeni támogatásban részesített közszolgálati tájékoztatási műsorok és projektek kiválasztásának mércéi és ismérvei a következők:
– olyan műsorok, projektek és cikkek, amelyek az önkormányzat működésével és tevékenységeivel – különösen a község lakosságának általános érdekeit képviselő önkormányzati rendezvényekkel, művelődési és egyéb programokkal – foglalkoznak;
– olyan műsorok, projektek és cikkek, amelyek a község lakosságának általános érdekeit képviselő hétköznapi kérdésekkel foglalkoznak;
– olyan műsorok, projektek és cikkek, amelyek a község területén hozzájárulnak az együttélés, a kulturális és vallási sokszínűség értékeinek megerősítéséhez.

Tartalom átvétel