Nincs bejelentkezve! Log in vagy register.

Pályázatok

A 2012 –es sportprogramok / projektumok beszámolójáról szóló felhívás, amelyeket részben Magyarkanizsa Önkormányzata támogatott

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község
Községi Közigazgatási Hivatal
A sportprogramok pénzellátását
szolgáló nyílt pályázat eljárását
lebonyolító bizottság

Kelt: 2012. dec. 24-én
Magyarkanizsa

Tisztelt Cím

Mellékelten küldöm a Beszámoló a projektum megvalósulásáról című nyomtatványt és kérem, hogy a 2012. évi sportprogramok/projektumok támogatásáról szóló szerződés 4. szakaszának rendelkezésével összhangban küldje azt meg a sportprogramok pénzellátását szolgáló nyílt pályázat eljárását lebonyolító bizottságnak legkésőbb 2013. január 31-éig a következő címre:

Községi Közigazgatási Hivatal
Fő tér 1 sz.
24420 Magyarkanizsa
A sportprogramok pénzellátását
szolgáló nyílt pályázat eljárását
lebonyolító bizottság részére

Tisztelettel,

V. Takarics Anasztázia
a bizottság elnöke

BESZÁMOLÓ A PROJEKTUM MEGVALÓSULÁSÁRÓL »

A Zöld világ civilszervezet tartományi pályázatot nyert

A Zöld világ civilszervezet, a martonosi Roma egyesület és a magyarkanizsai helyiközösség sikeresen pályázot a tartományi régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkárság által kiírt pályázaton. A megnyert pályázat értéke 150.000,00 dinár, ehhez az összeghez a Zöld világ és a helyiközöség 30.000,00 dinárt biztosított még. A titkárság által kiírt pályázaton, 18 civil szervezet nyert pénzt, a Halász Mónika által vezetett Zöld világ pedig egyike volt a négy pályázó közül akinek a teljes összeget ítélték oda.

Civil szervezeteknek

Felhívás a művelődési civil szervezetek pályázati elszámolására

A 2012-es évben Magyarkanizsa község költségvetéséből a művelődési civil szervezetek számára megítélt támogatások elszámolási határideje mielőbb, de legkésőbb 2013. január 31.
Az elszámolásokat csak a megadott adatlapon és a kötelező mellékletek csatolásával fogadja el a kinevezett bizottság.

Adatlap »

PÁLYÁZAT Magyarkanizsa község turisztikai kabalafigurájának tervezésére

A pályázat célja és témája:

* Pályázatunk célja egy olyan kabalafigura megtalálása, melyet a közönség és a zsűri szavazása után Magyarkanizsa község hivatalos turisztikai jelképeként
(a község hivatalos turisztikai weboldalán és a magyakanizsai TDM által kiadott kiadványokon) tudnának publikálni.

A pályázat kiírója:

* A pályázat kiírója a magyarkanizsai Turisztikai Desztináció Menadzsment
(24420 Magyarkanizsa Fő tér 9.).

Pályázaton való részvétel feltételei:

* A pályázatra minden 15. életévét betöltött fizikai személy jelentkezhet.
* Minden pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, de a pályázaton belül 3 kabalafigurát mutathat be, mely saját alkotás kell, hogy legyen.
* A pályázatnak tartalmaznia kell egy írásos magyarázatot is (maximum 6 gépelt sor), amely ismerteti, hogyan kapcsolódik a kabalafigura Magyarkanizsához.
* A pályázatot CD adathordozón, PDF vagy JPG formátumban, postai úton lehet beküldeni (24420 Magyarkanizsa Fő tér 9 címre), de lehetőség van a pályaművek email-ben történő beküldésére is dmokanjiza@gmail.com e-mail címre.

Jogi háttér:

* A pályamunkák csak abban az esetben kerülnek zsűrizésre, ha a pályázó legkésőbb 2013 január 31-ig postai úton vagy e-mailben eljuttatja a magyarkanizsai TDM-hez a pályázatát.
A pályázaton a megadott személyes adatok nem publikusak, a kabalafigura szerzője az eredményhirdetésig ismeretlen marad, mind a nagyközönség, mind a zsűri számára.

* A pályázat kiírója a továbbiakban jogosult a beküldött kabalafigurák jogdíjmentes használatára .

* A kiíró a nyertes kabalafigurát jogosult határozatlan ideig ellenszolgáltatás nélkül bármilyen marketing célokra felhasználni, a honlapon offline és online módban, valamint a kapcsolódó, községi kiadványokban, kiállításokon megjelentetni.

* A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott kabalafigurák elkészítésével és nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel járó anyagi felelősséget is.

* A kiíró fenntartja a jogot a pályázati feltételeknek nem megfelelő minőségű és/vagy tartalmú kabalafigurák közlésétől vagy a honlapon történő szerepeltetéstől való eltekintésre és a pályázat beküldőét azonnal kizárja a versenyből, melyet a pályázó elfogad.

Pályázati határidők

* Pályázat kihirdetése: 2012.december 12 * Pályázatok postára adásának határideje: 2013. január 31.
* Eredményhirdetés: 2013. március 15.

Zsűrizés:

* A pályaművek beérkezését követően a szerző kilétének ismerete nélkül a Magyarkanizsai TDM elnökségéből és a Polgármesteri Hivatal vezetéséből álló zsűri kiválasztja azt az egy nyertes pályaművet, amely Magyarkanizsa község hivatalos turisztikai kabalája lesz az elkövetkezendő időkben.

* Amennyiben a beérkezett pályaművek közül egyik sem fele meg a Magyarkanizsa község kabalájaként, a zsűri eldöntheti, hogy a pályázatot eredménytelennek minősiti.

Az elbírálás szempontjai:

* Könnyen felhasználhatónak kell lennie,(többféle méretben, többféle anyagon és felületen legyen elkészíthető).Fekete-fehér és színes változatban is használható legyen.
* Tartalmaznia kell legalább egy olyan motívumot, amelyről Magyarkanizsa asszociálható.
* A nyertes pályművet egy iparművész segitségével tökéletesitik, a felhasználhatóság teljes sikere érdekében

Közönségszavazás:

* A beérkező pályaművekre a közönségnek szavaznia lehet a Magyarkanizsai TDM Facebook profilján 2013. február 28-ig.
* A legtöbb szavazatot kapott pályamű +1 szavazattal indul a zsűri előtt és különdíjban részesül.

Nyeremények:

* A pályázat nyertesének 20 000 din készpénzt és 1 db 2 fő részére szóló vacsorát ajándékozunk
* A közönségszavazás nyertesét pedig 1 db 2 fő részére szóló wellnes hétvégével jutalmazzuk
* A közönségszavazók közül 3 szavazónak 2 fő részére szóló vacsorát biztosítunk

Pályázat alapeszközökbe való beruházások vissza nem térítendő eszközökkel való támogatására

Magyarkanizsa Községi Gazdaságfejlesztési Alap alapszabályának 16. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja valamint az alap programjának alapján az Igazgatóbizottság megjelenteti a következő

PÁLYÁZATOT

ALAPESZKÖZÖKBE VALÓ BERUHÁZÁSOK VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖKKEL VALÓ TÁMOGATÁSÁRA

I. Az eszközök odaítélésének céljai
A vissza nem térítendő eszközök a kis -, és középvállalatok és vállalkozások fejlesztési céljait támogatja a technikai és technikán kívüli innovációk, a műszaki-technológiai felszereltség színvonalának emelésére, a termelői, szolgáltatói és egyéb tevékenységek serkentésére és hatékonyságának emelésére, a versenyképesség növelésére, a hazai és külföldi piacon a forgalomnövelésére, mindezt az eszközök beszerzésének társfinanszírozásán keresztül.
II. Eszközök és kihelyezések:
1. –tervek kidolgozásának támogatása a köz-, és magánpartnerség vonalán
2. – felszerelés, berendezések vásárlása, szoftverek beszerzése a gazdasági szereplő tevékenységének fejlesztésére, a dolgozók tudásfejlesztésére
3. –a vállalatok és vállalkozók felkészítése az energiahatékonyságra;
4. – környezetvédelmi tanúsítványok megszerzésére
A pénzelés alapjául szolgál minden beszerzés, illetve beruházás, amely 2012. évben valósult meg számla alapján, a kifizetés igazolása mellett, vagy a beszerzés folyamatban van, amit előszámlával és számlakivonattal kell igazolni.
A pályázaton azok a vállalkozók vehetnek részt, akik kettős könyvelést vezetnek és részvénytársaságok, amelyek a község területén vannak bejegyezve.
Az alap Igazgatóbizottsága legkevesebb 150.000,00 dinár vissza nem térítendő támogatást ítél oda legfeljebb a befektetés 50%-áig (ÁFA nélküli összegre), mely támogatást közvetlenül a támogatott számlájára fizetik be.
A támogatások odaítélésének kritériumai Magyarkanizsa Község Gazdaságfejlesztési Alap 2012. évi Programja szerint történik a következők határozzák meg:
-a résztvevő pénzügyi stabilitása,humán erőforrása és a projekt hatása a foglalkoztatottságra
(max. 55 pont)
-energia takarékosság, másodlagos nyersanyagok feldolgozása és környezetvédelmi hatások (маx, 10 pont)
-magasabb önrész, hiteleszközök és más eszközök aránya az igényelt eszközökhöz képest (маx. 15 pont)
-hozzájárulás Magyarkanizsa község stratégiai fejlődéséhez (max. 20 pont)
A megítélt eszközök kifizetése a kedvezményezett és az alap közötti szerződés aláírása után történik.

A támogatott projekteket Magyarkanizsa község területén kell megvalósítani.

A pályázaton nem vehetnek részt:
-az alap igazgató-, és felügyelőbizottságának tagjai, valamint a községi közigazgatás és az önkormányzat foglalkoztatottjai.
- csődeljárás és likvidáció alatt lévő vállalatok és vállalkozók, vagy fizetésképtelen és az utóbbi három évben veszteséggel gazdálkodó vállalatok és vállalkozók.
-a 2009.01.01. után bejegyzett gazdasági szereplők
-a két dolgozótól kevesebbet foglalkoztató vállalatok és vállalkozók.
Csak az alaptevékenységgel kapcsolatos beruházás és alapeszköz vásárlás támogatása van előlátva.
Minden résztvevő csak egy kérelemmel vehet részt a pályázaton.
A legkisebb befektetés és vásárlás a pályázó részéről 300.000,00 dinár lehet.
A beérkezett kérelmek elbírálása az Igazgatóbizottság részéről a pályázat lejárta után legkésőbb 5 nappal történik.

III. Az eszközigényléshez benyújtandó okmányok
A II/1- ponthoz, a köz-, és magánpartnerség keretében készülő tervekhez:

1. kitöltött jelentkezési ív
2. alapító okirat és a konzorcium alapításáról szóló okirat

A II/2. ,II/3, és II/4 pontokhoz:

1. kitöltött jelentkezési ív
2. pénzügyi jelentés az elmúlt három évre
3. bejegyzési kivonat, nem régebbi 6 hónapnál
4. adókötelezettség- befizetést igazoló okirat
5. ügyviteli terv az alap által megadott módszer alapján, részletes projektleírással
6. előszámla,
7. „de minimis”nyilatkozat minden más állami támogatásról, amelyet a pályázó az utóbbi három évben kapott

A pályázat határideje 2012.december 11.

A teljes pályázati dokumentációt a következő címre kell elküldeni:
Magyarkanizsa község
24420 Magyarkanizsa
Főtér.1.
A következő megjelöléssel:
Magyarkanizsa Község Gazdaságfejlesztési Alap, vagy személyesen a városházán, a szolgáltató központba - 2. számú iroda,
A hiányos illetve határidő után érkezett kérelmeket nem veszik figyelembe. Részletes tájékoztatást a Városháza 9. sz. irodájában kaphatnak.
Az Igazgatóbizottság határozata végleges.

Az Izgatóbizottság elnöke
Konstantin Supić

Űrlap (szerb nyelven) »

KARÁCSONYI VÁSÁR 2012

Magyarkanizsa község önkormányzata és a Cnesa OMI idén is megrendezi a már hagyományos karácsonyi kirakodóvásárt 2012. december 14-től 2012. december 30-ig valamint 2013. január 3-tól 6-ig a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény bejáratánál, minden nap 10.00 és 19.00 óra között.
A kirakodóvásáron csak olyan árusok, vállalkozások, civil szervezetek, egyesületek vehetnek részt, akik az ünneppel kapcsolatos termékeket árusítanak.

A jelentkezés módja:
Az érdeklődőknek ki kell tölteniük a jelentkezési lapot, mely ezen felhívás részét képezi. A kitöltött és aláírt űrlapot a következő címre kell eljuttatni december 10-ig:

személyesen: Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény
Fő tér 9., 24420 Magyarkanizsa
illetve
e-mailben: theater@cnesa.rs
További információ: Erdélyi Tóth Edit, tel.: +381 24 874 077

A szervező 2012. december 12-ig értesíti a kiválasztott árusokat, akik részt vehetnek a vásáron és döntését nem köteles megindokolni.

a Szervezők

Jelentkezési lap »

Támogatás a földműves nyugdíjasok részére!

A Tartományi Mezőgazdasági, Vízügyi és Erdészeti Titkárság pályázatot írt ki a 65 év feletti mezőgazdasági termelők részére.

A kérvények átadásának ideje:
2012. November 13-tól - december 5-ig.

Feltételek:

 • 65 évnél idősebb földműves nyugdíjas vagy
 • 65 évnél idősebb és nem rendelkezik semmilyen nyugdíjjal vagy
 • Földműves rokkantnyugdíjas
 • A bérlő regisztrált termelő, aki 60 évnél fiatalabb
 • A bérbe adott földterület nagysága: 0,5 és 10 ha közötti
 • Legkevesebb 5 évre szól a bérleti szerződés

Elnyerhető támogatás:

 • 6.000,00 din/ha ha a bérlő 60 évnél fiatalabb
 • 8.000,00 din/ha ha a bérlő 40 és 60 év közötti, a saját földje és a bérelt föld szomszédosak
 • 10.000,00 din/ha ha a bérlő 40 évnél fiatalabb és földjeik szomszédosak

A kérvények kitöltésében a falugazdászok nyújtanak segítséget a falugazdász irodában:
Magyarkanizsa, Dózsa György 4.
hétfőtől péntekig 8 – 12 óráig
Telefon: 874-236

Szükséges dokumentáció új kérelmező esetén:

 • Kitöltött és aláírt űrlap
 • 30 napnál nem régebbi birtokív (list nepokretnosti – kataszteri kivonat) a bérbe adott földekről
 • Hitelesített bérleti szerződés
 • A bérbeadó és a bérlő gazdaságának bejegyzéséről szóló kivonat első és második oldala az államkincstárból (trezor)
 • Igazolás a folyószámláról
 • Akinek nincs semmilyen nyugdíja: igazolás róla
 • A nyugdíjasoknak a nyugdíjcsekk fénymásolata
 • Szomszédos parcellákról igazolás és kivonat (kopija plana)
 • Ha a bérbeadó tag a gazdaságban, akkor ad egy kijelentést, hogy a gazdaság hordozójának folyószámlájára küldhetik a támogatást
 • A idős személy igazolványának fénymásolata

Szükséges dokumentumok a felújításhoz (akik 2009, 2010,2011-ben kötöttek szerződést):

 • Kitöltött és aláírt űrlap
 • 30 napnál nem régebbi birtokív (list nepokretnosti – kataszteri kivonat) a bérbe adott földekről
 • A bérlő és bérbeadó gazdaságának bejegyzéséről szóló kivonat az államkincstárból (trezor)
Tartalom átvétel