Nincs bejelentkezve! Log in vagy register.

Archívum

FELHÍVÁS MAGYARKANIZSA KÖZSÉG FÖDMŰVESEIHEZ!

A magyarkanizsai önkormányzat értesíti mindazon mezőgazdasági földterületek tulajdonosait, illetve használóit, akiknek a „NIS Gasprom neft” Részvénytársaság a geofizikai kutatások során kárt okozott a felszántott illetve a szántatlan vagy bármely más őszi vetésén és többéves ültetvényén, hogy

JELENTSÉK BE A KELETKEZETT KÁROKAT
A
LAKHELYÜK SZERINTI HELYI KÖZÖSSÉGBEN!

Mivel a kutatások nyomvonalai kiterjednek a magyarkanizsai, kispiaci, adorjáni, oromhegyesi, velebiti és oromi kataszteri községekre, ezért felhívjuk a földművesek figyelmét, hogy 2012. január 16-ig járják be a bevetett vagy parlagon álló földterületeiket és ellenőrizzék, hogy keletkeztek-e taposási károk. A részvénytársaság kötelezettséget vállalt, hogy a keletkezett és bejelentett károkat maradéktalanul megtéríti a kárvallottaknak.
A kárbejelentéshez a fölterület tulajdonosainak, illetve használóinak magukkal kell vinniük a személyi igazolványukat és az érintett parcellák számait.

Magyarkanizsa
2011.12.29.
Magyarkanizsa önkormányzata

A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal felügyelőségi főosztályának közérdekű tájékoztatója

A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal felügyelőségi főosztálya tájékoztatja az érintett szerveket, szervezeteket és a nyilvánosságot, hogy:

  • Magyarkanizsa Község, Magyarkanizsa (Fő tér 1. sz.) környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntését kérelmezte. A tanulmány tárgya: a Magyarkanizsa kat. községbeli 7432/2 és 7433 sz. földrészleten, Magyarkanizsán tervezett szennyvíztisztító. Az észrevételek megtételének határideje: 2012. évi január hónap 16. napja
  • A műszaki dokumentációba az érdekeltek betekintést nyerhetnek, és észrevételeiket írásban megtehetik a magyarkanizsai városháza (Fő tér 1.) 6. sz. irodájában munkanapokon 8 és 12 óra között

Ajándékozás és csomagosztás a városháza dísztermében

A magyarkanizsai önkormányzat (december 28-án) laptopot ajándékozott a magyarkanizsai község Agráruniójának, a falugazdászok pedig, egész évi fáradozásukért és lelkiismeretes munkájukért újévi csomagot kaptak. Az Agrárunió, az önkormányzattal együttesen ugyancsak újévi csomagokat osztott ki az unióba tömörült 10 egyesület tagságának gyermekei számára. Az édességcsomagnak azok a gyermekek örülhettek, akiknek a szülei fölművelésből élnek, mégpedig falun vagy tanyán.
Az egybegyűlteket Szalkai Nemes Valéria, a Községi tanács mezőgazdasággal megbízott tagja és Aleksandar Stojanović, az Agrárunió elnöke köszöntötte

Magyarkanizsa önkormányzatának és Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalatának közös közleménye

A polgárok egy csoportjának december 6-án benyújtott petíciója kapcsán értesítjük a tiltakozó jegyzék aláíróit és községünk minden polgárát, hogy az úgynevezett 10-es blokk határait Magyarkanizsa főterve tartalmazza, az a dokumentum, amelyet az újvidéki székhelyű Vajdasági Városrendezési Intézet közvállalat dolgozott ki. A főtervet 2003. december 30-án megtartott ülésén a községi képviselő-testület megvitatta és elfogadta, ezt követően pedig ez a fontos dokumentum Magyarkanizsa község Hivatalos lapjában is megjelent ( 2003/8-as szám ).
A főterv hosszútávon meghatározza a területrendezés, szervezés és településépítés elvét, a felölelt terület alaprendeltetését, határát, a rendezés műszaki, építési és más, az érvényes törvénnyel meghatározott feltételeit.
A 10-es blokk részletes rendezési tervét 2006. február 7-én fogadta el a községi képviselő-testület (2006/1 Hivatalos lap). Eszerint a szóban forgó terület, amely magában foglalja a 10-es blokkot, több részre van osztva: a település központi zónájára, a lakóövezetre valamint különállóan a sport, a felüdülés, a vendéglátóipar, illetve a kikötő zónájára. A központi övezetben a község adminisztrációs tartalmait irányoztuk elő, emellett ügyviteli, lakó-és üzlettömb, kereskedelmi és vendégforgalmi létesítmények épülnek majd valamint többek közt egy autóbusz állomás és egy parkoló. Mindezek az objektumok szakaszokban épülnek fel, a szükséges anyagiak előteremtésének függvényében.

Nyilas Mihály magyarkanizsai polgármester újévi összefoglalója

Községünk Tisztelt Polgárai!
A magyarkanizsai önkormányzat, ahogyan azt a polgáraink is teszik, minden év végén összegzi az elmúlt év eseményeit – a sikereket és kudarcokat egyaránt.
Az összefoglalót – a teljesség igénye nélkül – érdemes a leglátványosabb beruházásainkkal kezdeni: Magyarkanizsán új edzőtermet kapott az asztaliteniszklub és megújult az ifjúsági otthon homlokzata és tetőszerkezete. Horgos egy régi épület felújitásával játszóházat kapott. Megújult az oromi és a martonosi egészségház és az oromhegyesi templom. És bizony - egy kisvárosban ez is nagy esemény -, üzembe helyeztük a község első villanyrendőrét. Minden településünkön folyamatosan végezzük iskoláink és óvodáink felújítását. Nagyrészt befejeződtek az aszfaltozások – községünk mind a kilenc helyi közösségében.
Helyi közösségeink idén több, mint 32 millió dinárt kaptak a községi költségvetésből, mely összeg jelentősen kiegészítette a helyi járulékból befolyt pénzeszközeiket. Ezt a pénzkeretet sz elmúlt évben befektetésekre, parkositásra és a zöldfelületek karbantartására fordították.
Új kanálisokat kapott Oromhegyes, Horgos és Magyarkanizsa, felszámolásra kerültek az oromhegyesi és oromi hulladéklerakók. Komunalac közvállalatunk felújított gépparkkal dolgozhat a jövőben és új utcai szemeteskosarak szolgálják községünk tisztaságát, polgáraink biztonságát pedig új, gyorsbevetésű tűzoltó járművek és megújult tűzoltóotthonok.
Az összegzéshez a számszerűsítés is hozzátartozik: önkormányzatunk 2011-ben beruházásokra 175 millió dinárt fordított. Mint az az előbbiekből is látszik, úgy döntöttünk, hogy ilyen szűkös időkben nem kezdünk új, nagy, drága és erőnket felülmúló építkezésekbe. Ehelyett a meglévő értékes, működő vagy éppen az állapotuk miatt teljesen használaton kivül álló épületeinket és létesítményeinket újítottuk fel. Adófizetőink pénzéből több mindent és több helyen úgy fejlesztünk, hogy ezzel nagyszámú polgárunk igényét elégítjük ki. Természetesen eredményeinkhez hozzájárultak az eredményes nemzetközi és hazai pályázásaink és kiváló kapcsolataink a VMSZ vezette tartományi titkárságokkal és a tartományi Nagyberuházási Alappal.
Szólni kell ugyanakkor a meg nem valósult céljainkról és terveinkről is, így becsületes. Erőfeszítéseink ellenére, de a befektetői érdekeltség hiányában a remélt magyarkanizsai fürdőfejlesztés és munkahelyteremtő kaszárnyaeladás egyenlőre elmaradt. Martonossal, Adorjánnal, Oromhegyessel és Tóthfaluval ellentétben, Horgoson nem sikerült a helyi járulék bevezetésére kiírt népszavazás. Annyit mondhatunk: természetesen a magunk részéről mindent megteszünk, hogy a jövő évvégi értékelésünkben már e célok megvalósulásáról is beszámoljunk.
S mivel egyetlen év sem különálló egység, hanem egy teljeskörű fejlesztési program része, az év végi összegzés nem lenne teljes a jövő évi tervek bemutatása nélkül. Ezeket a beruházásokat a 2012-es községi költségvetés terve már tartalmazza és reményeim szerint néhány napon belül a képviselő-testület is elfogadja. Eszerint jövőre Magyarkanizsán megnyitja a fiatalok előtt kapuit az ifjúsági központ. Külsőleg megújul a jövőre megépítésének 100. évfordulóját ünneplő városháza. Megújul a magyarkanizsai strand és autókemping. Befejeződik a horgosi művelődési ház felújítása. Megépül Kispiacon a község első ivóviz arzénmentesitő rendszere. Az egész községben folytatódnak az aszfaltozások és közterület-felújitások, valamint egészségházaink, iskoláink, óvodáink és egyéb középületeink felújításai. A 2012-es költségvetés tervezett 1,2 milliárd dinárjából jövőre többet mint az idén, mintegy 363 millió dinárt, tehát a keretösszeg 30%-át szánjuk fejlesztésre. Helyi közösségeink kétszer annyit kapnak a vagyonadóból, mint idén és a helyi járulékkal társítva ez olyan fejlesztési összeget jelent, amely biztosítja a város és falvaink további fenntartható fejlődését.
A valós igényeken és lehetőségeken alapuló tervek tehát biztosítják, hogy a 2012-es év tevékeny és gyümölcsöző évünk legyen – Magyarkanizsa község minden polgárának javára!
Gondolom, Önök is hasonlóan értékeltek otthon. Örömmel megállapították, hogy valami azért megvalósult a tervezettekből és elvártakból és szomorúan szembesültek azzal, hogy más dolgok pedig sajnos nem valósultak meg. De nem marad más hátra, mint hogy nem csüggedve, előre tekintve mindannyian tovább dolgozzunk és küzdjünk. Azért, hogy nekünk, különösen pedig gyermekeinknek jobb legyen Magyarkanizsa községben.
A magyarkanizsai önkormányzat és jómagam nevében mindenkinek sok sikert, békét és biztonságot kívánok a jövő évben!

Nyilas Mihály
magyarkanizsai polgármester

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület XXX. ülése

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület
Szám: 06-2/2011-I/B
Kelt: 2011. december 22-én
Magyarkanizsa

A Kanizsai Községi Képviselő-testület ügyrendjének 90. szakasza (Kanizsa Község Hivatalos Lapja, 13/02. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján

Ö S S Z E H Í V O M
A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET XXX. ÜLÉSÉT
2011. december 29-én (csütörtök) 10.00 ÓRÁRA A VÁROSHÁZA NAGYTERMÉBE
(MAGYARKANIZSA, FŐ TÉR 1.)

Erre az ülésre javaslom a következő

N A P I R E N D E T:
– A XXIX. képviselő-testületi ülésen fölvett jegyzőkönyv elfogadása

Újabb, ezúttal 14 millió dináros támogatás a Tartományi Mezőgazdasági Titkárságtól

Dobai János titkárhelyettes Magyarkanizsa önkormányzatának vendége volt december 19-én. A városháza kistermében megtartott sajtótájékoztatón Dobai úr kijelentette: